PÉNZFORGALMI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

VERZIÓSZÁM: 1/2020/PFI

Elfogadás napja: 2020. február 6.

Az O.F.SZ. Zrt. honlapján történő közzététel napja: 2020. február 7.

Az O.F.SZ. Zrt.-vel a közzététel napján már fennálló pénzforgalmi keretszerződéssel rendelkező, meglévő
Ügyfelek vonatkozásában a pénzforgalmi keretszerződések módosításaként 2020. április 08-tól hatályos.

Az O.F.SZ. Zrt.-vel a közzététel napját követően pénzforgalmi keretszerződést kötő, új Ügyfelek
vonatkozásában 2020. február 08-tól kezdődően hatályos.

2

Tartalom:
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ……………………………………………………………………………………………… 3
2. ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA ……………………………………………………… 4
3. KAPCSOLATTARTÁS…………………………………………………………………………………………………………. 5
4. ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS, KÉPVISELET…………………………………………………………………………………….. 7
5. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE……………………………………………………………………………………… 7
6. SZERZŐDÉSKÖTÉS …………………………………………………………………………………………………………… 8
7. SZÁMLAVEZETÉS …………………………………………………………………………………………………………… 10
8. VÁROSKÁRTYA PROGRAM …………………………………………………………………………………………….. 11
9. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CSATORNÁK ………………………… 12
10. SMS-ÜZENET …………………………………………………………………………………………………………….. 27
11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ……………………………………………………………………………………….. 28
12. JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK…………………………………………………………………………………… 31
13. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, HELYESBÍTÉS ………………………………………………………………………. 33
14. FIZETÉSI TITOK, ADATKEZELÉS…………………………………………………………………………………….. 36
15. PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLAT…………………………………………………………………………………. 39
16. JOGVÁLASZTÁS, HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG………………………………………………………………….. 40
3
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. Az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: O.F.SZ.), 1027 Budapest, Kapás utca
6-12. székhelyű, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-047548 cégjegyzékszám
alatt bejegyzett pénzforgalmi intézmény, a 2013. április 30. napján kelt, H-EN-I-430/2013.
számú tevékenységi engedély, és az azt megerősítő, a Magyar Nemzeti Bank által 2018. július
12-én kiadott, H-EN-I-385/2018. számú, megfelelés megállapítási határozat alapján, jelen
O.F.SZ. Pénzforgalmi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), a Panaszkezelési
Tájékoztató, a Fizetési Kapu Tájékoztató, a Fizetési Kártya Tájékoztató és a Hirdetmény
természetes és nem természetes személyek Fizetési Számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira
vonatkozóan (továbbiakban: Hirdetmény) nevű dokumentumok (továbbiakban együttesen:
ÁSZF-hez kapcsolódó Tájékoztatók), valamint az Ügyféllel kötött egyedi Szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) alkalmazásával az alábbi szolgáltatásokat nyújtja természetes és nem
természetes személy Ügyfelei részére:
a) forint fizetési számla (a továbbiakban: Számla) vezetése, és ahhoz kapcsolódó fizetési és
egyéb megbízások átvétele és teljesítése (a továbbiakban: Számlavezetés);
b) a Számlához kapcsolódó internetes fizetési szolgáltatás, azaz a Számlához való távoli,
interneten keresztüli hozzáférés és a Számla feletti rendelkezés biztosítása (a továbbiakban:
Fizetési Kapu);
c) a Számla feletti rendelkezést biztosító készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (a
továbbiakban: Fizetési Kártya) kibocsátása;
d) a Számlavezetés körében, illetve a Fizetési Kártya használat során teljesült egyes fizetési
műveletekről, a Fizetési Kapu belépéshez, illetve a Fizetési Kapu használat során alkalmazott
tranzakció-jóváhagyások esetén tájékoztató szöveges üzenet (SMS) küldése az Ügyfél által
meghatározott mobiltelefonszámra (a továbbiakban: SMS-üzenet szolgáltatás)
a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások, egyenként: Szolgáltatás.
1.2. Az O.F.SZ. folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan bizonyos
funkciók a fejlesztés eredményeként kerülnek bevezetésre és állnak az Ügyfél rendelkezésére.
Jelen ÁSZF az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó minden funkció leírását tartalmazza.
1.3. A szerződő felek között a Számla nyitása és vezetése, valamint az ahhoz kapcsolódó
pénzforgalmi és egyéb szolgáltatások tárgyában létrejött Szerződés, az ÁSZF, valamint az ÁSZFhez kapcsolódó Tájékoztatók együttesen határozzák meg a szerződési feltételeket, mely a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.)
értelmében „Keretszerződésnek” minősül.
1.4. Az O.F.SZ. szolgáltatásainak igénybevételét elősegítő és felhasználást könnyítő tájékoztatót az
O.F.SZ. hivatalos honlapján (www.ofsz.hu) (a továbbiakban: Honlap) található Fizetési Kisokos c.
dokumentum tartalmazza.
1.5. A jelen ÁSZF-ben, illetve az ÁSZF-hez kapcsolódó Tájékoztatókban nem szabályozott kérdésekre,
4
valamint jelen ÁSZF és Keretszerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös
tekintettel a Pft., a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet (a
továbbiakban: Rendelet), az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a
továbbiakban: Efszt.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Hpt.), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire.
1.6. Az O.F.SZ. jelen ÁSZF-e és az ÁSZF-hez kapcsolódó Tájékoztatók nyilvánosak, azokat az Ügyfél a
Honlapon bármikor megtekintheti, illetve letöltheti.
1.7. Az O.F.SZ. fenntartja magának a jogot, hogy Szolgáltatásait, azok egyes elemeit műszaki hiba
miatt átmenetileg, a műszaki hiba elhárításának időpontjáig, felfüggessze.
1.8.Az O.F.SZ. fenntartja magának a jogot, hogy Szolgáltatásainak, azok egyes elemeinek a
teljesítését – az Ügyfelek előzetes, megfelelő időben történő tájékoztatása mellett –
felfüggessze. A szolgáltatás-felfüggesztés időtartamának idejére szólóan az O.F.SZ. nem
jogosult, vagy csak arányosan jogosult a felfüggesztett Szolgáltatás, vagy szolgáltatási elem
vonatkozásában neki járó díjra.
2. ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA
2.1. Az O.F.SZ. jogosult a Keretszerződést egyoldalúan módosítani.
2.2. Az ÁSZF módosításának hatályba lépése az alábbiak szerint eltérő az Új Ügyfelek, és a már
meglévő Ügyfelek tekintetében:
2.2.1. Jelen ÁSZF új Ügyfelek tekintetében az elfogadás (vagy az elfogadás során meghatározott
és az ÁSZF-en kifejezetten feltüntetett hatálybalépés) napjától hatályos. Új Ügyfélnek
minősül minden olyan természetes és nem természetes személy, aki jelen ÁSZF
hatálybalépésének időpontjában nem áll szerződéses kapcsolatban az O.F.SZ.-szel.
2.2.2. Jelen ÁSZF a Keretszerződés módosításának minősül, amennyiben jelen ÁSZF
elfogadásának időpontjában a természetes és nem természetes személy már Ügyfele az
O.F.SZ.-nek (a továbbiakban: Meglévő Ügyfél), vagyis az O.F.SZ. és a Meglévő Ügyfél
között az elfogadás időpontjában (vagy az elfogadás során meghatározott és az ÁSZF-en
kifejezetten feltüntetett hatálybalépés időpontjában) érvényes Keretszerződés áll fenn.
Az O.F.SZ. jelen ÁSZF és az ÁSZF-hez kapcsolódó Tájékoztatók változásáról a Meglévő
Ügyfeleit a hatálybalépést megelőzően legalább két hónappal, a Honlapon való közzététel
formájában tájékoztatja. Ha a Meglévő Ügyfél a közzétételtől számított két hónapon
(mely határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha
pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor az adott hónap utolsó napján) belül
észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell
tekinteni. Meglévő Ügyfelek tekintetében jelen ÁSZF az elfogadás napjától (vagy az
elfogadás során meghatározott és az ÁSZF-en kifejezetten feltüntetett hatálybalépés
5
napjától) a fentiek szerint számított két hónap elteltével válik hatályossá.
2.3 Amennyiben a Meglévő Ügyfél az ÁSZF vagy az ÁSZF-hez kapcsolódó Tájékoztatók
megváltoztatása következtében nem kívánja az O.F.SZ. pénzforgalmi szolgáltatásait igénybe
venni, úgy jogosult a Szerződést, a módosítás hatálybalépése előtti napig azonnali hatállyal, díj-
, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen felmondani.
3. KAPCSOLATTARTÁS
3.1. Az O.F.SZ. és az Ügyfél a szerződéses kapcsolatukban megfelelően együttműködnek egymással
és a szerződéses viszonyukat érintő jelentős tényekről (különösen a szerződéses adataik
megváltozásáról) értesítik egymást a jelen fejezetben leírtak szerint.
3.2.A Felek az egymáshoz intézett kérdésekre – a jelen ÁSZF eltérő rendelkezésének a hiányában –
kötelesek legkésőbb 30 naptári napon belül választ adni, és felhívni egymás figyelmét az
esetleges tévedésekre, mulasztásokra. Az Ügyfél által a Számlavezetéshez kapcsolódó
igazolások (bankinformációs igazolás) körében igényelt bankinformációs szolgáltatást az O.F.SZ.
3 munkanapon belül adja meg, amelyért a Hirdetményben meghatározott mértékű díjat számít
fel a Hirdetmény szerinti feltételekkel.
3.3.Az Ügyfél és O.F.SZ. között a szerződéskötés és a keretszerződés fennállása alatti
kapcsolattartási nyelv: a magyar
3.4. Amennyiben az Ügyfél vagy az annak képviseletében eljáró személy a magyar nyelvet nem
beszéli, azon nem ért, vagy a magyar nyelvet nyilvánvalóan csak olyan fokban érti, amely
megértési fok nem teszi lehetővé azt, hogy a Keretszerződésre vonatkozóan egyértelmű
akaratnyilvánítást tegyen, akkor a szerződés megkötéséhez szükségesek a Ptk. vonatkozó
különleges formai és eljárási kellékei is.
3.5. Az O.F.SZ. elérhetőségei az alábbiak:
– levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
– honlap cím: www.ofsz.hu
– Fizetési Kapu honlap cím: www.fk.hu
– e-mail cím: info@ofsz.hu
– telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (1) 999-2222
– telefax: +36 (1) 577-4661
3.6. Az Ügyféllel való kapcsolattartás elsődlegesen elektronikus formában történik. Az O.F.SZ. csak
abban az esetben küld postai levelet az Ügyfélnek, amennyiben azt jogszabály kifejezetten
előírja.
3.7. Az Ügyfél az O.F.SZ. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a
Honlapon elérhető, mindenkor hatályos Panaszkezelési Szabályzat és Panaszkezelési
Tájékoztató szerint közölheti.
6
3.8. Az O.F.SZ. az Ügyfélnek szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat arra a címre, e-mail címre,
SMS esetén arra a telefonszámra küldi, amelyet az Ügyfél a Szerződés megkötésekor, illetve erre
vonatkozó adatváltozás esetén a Szerződés megkötését követően megadott.
3.9. Az Ügyfél a Pmt. 7. §-a szerint megadott adataiban bekövetkező változásokról öt munkanapon
belül, míg a Szerződésben rögzített egyéb adataiban történő változásról 15 napon belül értesíti
az O.F.SZ.-t (személyesen, az O.F.SZ. erre felhatalmazott munkatársai útján, megfelelő okmány
bemutatásával, teljes bizonyító erejű magánokirati formában postai úton, illetve telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül). Ennek elmulasztásából származó kárért az O.F.SZ. nem vállal
felelősséget.
3.10. Az Ügyfél a szerződése fennállása alatt a maga, a képviselője, a meghatalmazottja és a Számla
felett rendelkezésre jogosult vonatkozásában köteles a tudomásszerzéstől számított öt
munkanapon belül értesíteni a Szolgáltatót az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban,
illetve a tényleges tulajdonosa személyét és alábbi adatait érintően bekövetkezett
változásokról. Az értesítési kötelezettség – különösen – az alábbi adatokra nézve áll fenn:
a.) természetes személy esetén:
o családi és utónév,
o állampolgárság,
o lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely),
o azonosító okmánya száma,
o lakcímét igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) száma,
o (ügyfél esetén) kiemelt közszereplői státusz,
b.) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
o név, rövidített név,
o székhely,
o külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik –
magyarországi fióktelepének címe,
o főtevékenység,
o képviseletére jogosultak neve és beosztása,
o kézbesítési megbízottja azonosítására alkalmas adatai,
o cégjegyzékszám, nyilvántartási szám,
o adószám,
c.) tényleges tulajdonos esetén:
o családi és utónév,
o állampolgárság,
o lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely),
o tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke,
o kiemelt közszereplői státusz.
7
4. ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS, KÉPVISELET
4.1. A Pmt.-ben meghatározottak szerint, az O.F.SZ. köteles az Ügyfél (az Ügyfél képviselője,
meghatalmazottja, valamint a rendelkezésre jogosult) Pmt. szerinti azonosítását elvégezni,
amely során az O.F.SZ. köteles megkövetelni a Pmt-ben meghatározott adatokat igazoló
okiratok (okmányok) bemutatását.
4.2. Az O.F.SZ. a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás folyamata során köteles a Pmt. 7. § (3) bekezdése
szerinti okiratokat elkérni. Az O.F.SZ. az ügyfélkapcsolat létesítése folyamatában további
azonosító, igazoló dokumentumokat kérhet.
4.3. Az O.F.SZ. köteles továbbá Ügyfeleit írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy ügyleteik
során saját, vagy más személy, jogi személy, szervezet, illetve tényleges tulajdonos nevében,
érdekében, illetőleg javára járnak-e el.
4.4. Az O.F.SZ. kizárólag olyan természetes személy részére nyit Számlát, aki ügyletei során a saját
nevében, érdekében, illetőleg javára jár el.
4.5. Az O.F.SZ. az egyes Szolgáltatások esetén – jogszabályi, hatósági előírás (különös figyelemmel a
pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, mindenkor hatályos jogszabályokra),
vagy saját belátása alapján – jogosult és köteles további azonosító adatok megfelelő igazolására
is felhívni az Ügyfelet, valamint ezen adatokat – a jogszabályban, hatósági rendelkezésben foglalt
eset(ek)ben – meghatározott hatóság(ok) felé továbbítani. Amennyiben az Ügyfél a felhívásnak
az O.F.SZ. által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, az O.F.SZ. jogosult
megtagadni, illetve felfüggeszteni az adott Szolgáltatás nyújtását vagy megbízás teljesítését és
felmondhatja a Szerződést.
4.6. Szolgáltatásra irányuló Szerződés kötése esetén a cégjegyzékbe, vagy más nyilvántartásba
bejegyzett Ügyfél képviselőjeként csak olyan személy járhat el, aki a cégjegyzék, vagy a
nyilvántartás hatályos adatai szerint az Ügyfél vonatkozásában cégjegyzésre, képviseletre
jogosult. Az O.F.SZ. a képviseleti jog igazolására általános meghatalmazást közokiratba, vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan fogad el, eseti mérlegeléssel.
4.7. Az O.F.SZ. jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett, számla feletti rendelkezőket mindaddig
jogosultnak tekinteni, amíg a rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az
Ügyféltől az O.F.SZ. részére meg nem érkezik.
5. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
5.1. Az O.F.SZ. jogosult a Szolgáltatások nyújtásakor, illetve a megbízások teljesítésekor harmadik
személy közreműködését igénybe venni. Az O.F.SZ. kiszervezett tevékenységet végző
közreműködőit és az általuk végzett, kiszervezett tevékenységeket jelen ÁSZF 1. számú
8
melléklete tartalmazza.
5.2. Az O.F.SZ. az általa kiválasztott közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy szerződés korlátozza, az O.F.SZ. felelőssége a
közreműködő felelősségéhez igazodik. Az O.F.SZ. (a fogyasztónak minősülő Ügyfelek
kivételével) nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatások vonatkozásában bekövetkezett olyan
késedelemért, hibás teljesítésért, vagy más szerződésszegéséért, amelynek az oka a
Szolgáltatás teljesítésébe bevont közreműködő magatartása, mulasztása, késedelme, hibás
teljesítése, teljesítésének ellehetetlenítése, megtagadása, vagy egyéb nem szerződésszerű
teljesítése. Az Ügyfél utasítása alapján eljáró közreműködő eljárásáért az O.F.SZ. nem vállal
felelősséget.
5.3. Ha az O.F.SZ. a Szolgáltatás nyújtása vagy a megbízás teljesítése során külföldi bankot vagy más
közreműködőt vesz igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi
szerződések, illetve szokványok az irányadóak.
6. SZERZŐDÉSKÖTÉS
6.1.A Szerződés az O.F.SZ. és az Ügyfél között a Szerződés mindkét fél részéről (nem természetes
személy Ügyfél esetén cégszerű, illetőleg a szervezeti szabályok alapján) történő aláírással,
határozatlan időtartamra jön létre, de ez alapján az O.F.SZ. rendszerébe való (informatikailag
naplózva dokumentált) berögzítésének az időpontját – a telefonos ügyfélszolgálat 9.4.1. pont
szerinti működési idejében számítottan – követő 2 (kettő) óra (120 perc) elteltével lép
ténylegesen hatályba. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés általa történt aláírását
követően az O.F.SZ. a lefolytatott belső vizsgálata eredménye alapján a Szerződéstől ezen
időben, a Szerződés tényleges hatályba lépése előtt, egyoldalú jognyilatkozattal, minden
indoklási kötelezettség és minden kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül elállhat.
A Szerződés aláírása történhet papír alapon, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott elektronikus okirat formájában. Az O.F.SZ. a papír alapú szerződést digitalizálja
a digitális archiválásra vonatkozó mindenkori jogszabályok alapján.
6.2.A Szolgáltatások együttesen vehetőek igénybe azzal, hogy minden Számlához az Ügyfél igénye
szerinti, legfeljebb a Hirdetményben meghatározott darabszámú, de legalább egy (1) darab
Fizetési Kártya, illetve valamennyi Számlához Fizetési Kapu hozzáférés és SMS-üzenet
szolgáltatás kapcsolódik.
6.3. Az O.F.SZ. – technikai okokból – természetes személy esetén csak olyan magyar állampolgárságú
személyekkel köt szerződést, akik magyar hatóság által kibocsátott, személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint
kártya formátumú vezetői engedély) és magyar hatóság által kibocsátott, lakcímet igazoló
hatósági igazolvánnyal rendelkeznek.
6.4. Az O.F.SZ. minden olyan jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel
szerződést köthet, akivel szemben a magyar jog nem zárja ki a szerződés megköthetőségének a
9
lehetőségét azzal, hogy amennyiben a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet azonosított képviselője, meghatalmazottja vagy rendelkezésre jogosultja külföldi
állampolgár, akkor a szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha a képviselő, a
meghatalmazott vagy a rendelkezésre jogosult rendelkezik magyar hatóság által kibocsátott,
magyarországi lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló okirattal.
6.5. Az O.F.SZ.-et nem terheli szerződéskötési kötelezettség, így szabad mérlegelése szerint
létesíthet üzleti kapcsolatot. Szerződéskötés megtagadása esetén az O.F.SZ. nem köteles
indokolni döntésének okát.
6.6. Az O.F.SZ. a hatályos ÁSZF-nek és az ÁSZF-hez kapcsolódó Tájékoztatóknak a Honlapon való
közzétételével tesz eleget a Pft. által előírt szerződéskötést megelőző tájékoztatási
kötelezettségének. Az O.F.SZ. az Ügyfél kérésére az ÁSZF és az ÁSZF-hez kapcsolódó
Tájékoztatók egy példányát papír alapon is átadja.
6.7. Szerződésen alapuló fizetési megbízásról adott utólagos tájékoztatás.
6.7.1. Az O.F.SZ. az Ügyfelet Számlája tárgyhóban bonyolított tételes forgalmáról, illetve jelen
pontban meghatározott egyéb adatokról havonta egy alkalommal – a Pft. által előírt
utólagos tájékoztatási kötelezettsége keretében – számlakivonattal értesíti. A
számlakivonat útján történő utólagos tájékoztatás elektronikus számlakivonattal történik,
amelyet az O.F.SZ. a Fizetési Kapun keresztül juttat el az Ügyfélnek, amely a Szerződés
fennállása alatt bármikor letölthető. Az O.F.SZ. az elektronikus számlakivonatért az
Ügyfelek számára nem számít fel külön díjat, jutalékot, költséget.
6.7.2. Az O.F.SZ. az Ügyfél kérelmére papír alapú számlakivonatot vagy hiteles másolatot küld,
melynek díját és fizetési feltételeit a Hirdetmény tartalmazza.
6.7.3. A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, így megfelel az alkalmazandó
jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi előírásoknak.
6.7.4. Amennyiben az Ügyfél a számlakivonat elküldésétől számított 30 napon belül a
számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz, az O.F.SZ. úgy tekinti, hogy az abban
foglaltakat az Ügyfél elfogadta. A jóvá nem hagyott, vagy a jóváhagyott, de hibásan
teljesített fizetési művelet helyesbítésére a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.
6.7.5. Az O.F.SZ. az Ügyfél felé történő tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél kérelmére vagy
az Ügyfél hozzájárulása alapján (e-mail tekintetében hozzájárulásnak tekinthető, ha az
Ügyfél az O.F.SZ. részére elektronikus levelező rendszeren keresztül üzenetet (e-mail)
továbbít) elektronikus úton (SMS, e-mail) is eleget tehet. Az Ügyfél köteles figyelembe
venni, hogy az O.F.SZ. az általa küldött adatokat és információkat kódolás nélkül
továbbítja az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre. A fentiekben
meghatározott, elektronikus levelezési címre megküldött levelek esetén az O.F.SZ. nem
vállal felelősséget a kapcsolat megszakadásából eredő hibáért, vagy az információ
10
felhasználásából vagy annak megbízhatatlanságából eredő kárért.
6.8. Fizetési számla váltás
Az O.F.SZ. a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban jelen pont alkalmazásában:
Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Rendelet 1. §-ában foglalt feltételek szerint fogyasztónak
minősülő Ügyfeleknek biztosítja a fizetési számla váltásához kapcsolódó szolgáltatást annak
érdekében, hogy megkönnyítse a fizetési számla váltással kapcsolatos teendők lebonyolítását.
A fizetési számla váltás szolgáltatás az Ügyfél számára ingyenes, az eljárással kapcsolatos
valamennyi információt és szükséges nyomtatványt az O.F.SZ. a Honlapon teszi közzé.
7. SZÁMLAVEZETÉS

7.1. A számlavezetés általános rendelkezései
7.1.1. Az O.F.SZ. a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve az Ügyféllel kötött
Szerződés szerint magyar forintban Számlát nyit és vezet. Az O.F.SZ. által nyitott és
vezetett Számla teljes értékű, GIRO pénzforgalmi számla.
7.1.2. Az Ügyféllel kötött Szerződés alapján az O.F.SZ. kötelezettséget vállal arra, hogy a
Szerződésben meghatározott Számlán nyilvántartja az Ügyfél rendelkezésére álló
pénzeszközöket és teljesíti az azok terhére érkező szabályszerű, a jelen ÁSZF
rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő fizetési megbízásokat magyar forintban,
valamint jóváírja az Ügyfél számlája javára magyar forintban érkező pénzeszközöket. Az
O.F.SZ. magyar forinttól eltérő devizanemben nem hajt végre fizetési megbízásokat.
7.1.3. Az O.F.SZ. a Hirdetményben megjelölt devizanemekben jegyez árfolyamot. Az O.F.SZ.
hétfőtől péntekig, banki munkanapokon állapítja meg az Ügyfeleinek szóló devizák
árfolyamait. A Honlapon elhelyezett hivatalos devizaárfolyam lapja tartalmazza a jegyzés
dátumát, a hivatalosan jegyzett devizanemeket, a jegyzés mennyiségi egységét, a jelzett
egység magyar forintban (HUF) kifejezett hivatalos értékét. Az O.F.SZ. Ügyfelei számára
jegyzett devizaárfolyamok vételi, eladási árfolyamot tartalmaznak, melyeket az O.F.SZ. az
egyes fizetési számlák közötti tranzakciók esetén alkalmaz. Az O.F.SZ. fenntartja a jogot
arra, hogy a pénzpiacon bekövetkező nagyobb keresztárfolyam-mozgások
figyelembevételével naponta – akár többször is – az árfolyamokat megváltoztassa. Az
O.F.SZ. külföldi valutanemben pénztári műveleteket nem hajt végre, valutaváltást nem
végez.
7.2. A számla feletti rendelkezés
7.2.1. A fizetési számla felett a természetes személy számlatulajdonos a fizetési
számlaszerződésben meghatározott módon, önállóan, más személlyel együttesen vagy
külön-külön rendelkezhet.
7.2.2. Vállalati ügyfelek esetében az O.F.SZ. a szerződésben kifejezetten felhívja Ügyfelei
11
figyelmét, hogy a cégjegyzésre (képviseletre törvény erejénél fogva) jogosult számla
feletti rendelkező az azonosítását követően a szerződést cégszerű aláírásával lássa el,
tekintettel arra, hogy a későbbiekben, amennyiben rendelkezési vagy bejelentési
jogosultságát gyakorolni kívánja, abban az esetben az O.F.SZ. a szerződésen jegyzett
aláírásával fogja egybevetni. A nem természetes személy Ügyfél a Számla felett a
cégjegyzéstől eltérő módon, a szerződésben, a Fizetési Kapu felületen keresztül, illetve
Fizetési Kártya használatával rendelkezhet. Az O.F.SZ. nem vizsgálja, hogy a
számlatulajdonos Ügyfél, illetve a jogszabály által cégjegyzésre (képviseletre) jogosult
(továbbiakban: vezető) által a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az
egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. A vezető bejelentési, illetve
rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha utóbb a képviseletre
jogosult személyében történő változást (képviseletre jogosult megválasztását és/vagy
kinevezését), valamint aláírását – a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok
figyelembevételével illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy
változásbejegyzési kérelem és aláírási címpéldány másolatának csatolásával igazolja. Az
O.F.SZ. nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a
számlatulajdonosnál bekövetkező károkért. Ha a vezető megbízatása megszűnik, az általa
bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más vezető
másként nem rendelkezik.
7.2.3. Az előző pontban foglaltak alól kivételt képeznek a hatósági átutalási megbízások és az
átutalási végzés alapján történő átutalási megbízások, amelyeket az O.F.SZ. köteles papír
alapon is átvenni.
7.2.4. Az Ügyfél a Számla felett a mindenkori hatályos pénzforgalmi szabályok
figyelembevételével szabadon rendelkezhet, rendelkezése nélkül vagy rendelkezése
ellenére az O.F.SZ. csak a jogszabályban, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben
terheli meg a Számlát.
7.3. Az O.F.SZ. az Ügyfél bármelyik nála vezetett Számlája tekintetében és terhére jogosult bármilyen
jogcímen keletkezett követelését beszámítani. Az O.F.SZ. jogosult az Ügyfél Szerződéséből
eredő esedékes követeléseit és előjegyzett költségeit az Ügyfél O.F.SZ. által vezetett bármely
más – az Ügyfél szabad rendelkezése alatt álló – számlakövetelése/i terhére kielégíteni.
8. VÁROSKÁRTYA PROGRAM
8.1. Általános rendelkezések
8.1.1. O.F.SZ. a Városkártya Programban az erre vonatkozó Városkártya Program
Megállapodások alapján vesz részt. A megállapodás alapján, a szerződött Önkormányzat
területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek
a Városkártya díjkedvezmény Hirdetmény szerinti kedvezményekkel és további
feltételekkel veszik igénybe az O.F.SZ. Lakossági Fizetési Számlát. A kedvezményes
12
kondíciók vonatkoznak az O.F.SZ. és az Önkormányzat megállapodásának megkötését
megelőzően, valamint a megállapodás megkötését követően igényelt, és a
meghatározott aktiválási időszakon belül aktivált lakossági Fizetési Számlákra és
Kártyákra. A Városkártya Program Ügyfelei részére az O.F.SZ. kedvezményes díjszabást
biztosít, amelynek kondícióit, az igénylés és megszűnés feltételeit a mindenkor hatályos
Városkártya díjkedvezmények Hirdetmény tartalmazza.
8.1.2. A Városkártya O.F.SZ. Lakossági Fizetési Számlához kapcsolódik.
9. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CSATORNÁK

9.1. Általános rendelkezések
9.1.1. Az Ügyfél az alábbi Fizetési Csatornákon (továbbiakban: Csatorna) keresztül nyújthatja be
Fizetési Megbízásait (továbbiakban: Megbízás) az O.F.SZ. részére:
– Fizetési Kapu;
– Fizetési Pont;
– Fizetési Kártya;
– Ügyfélpénztár
– Partner pénzforgalmi szolgáltató.
9.1.2. Az O.F.SZ. kizárólag a fent felsorolt Csatornákon keresztül benyújtott Megbízásait teljesíti.
9.1.3. A Fizetési Kapura és Fizetési Kártyára vonatkozó, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
eszközök leírását, megbízás megadásának (kezdeményezésének) és jóváhagyásának
szabályait, a jóváhagyás folyamatát, és a kapcsolódó technikai részletszabályokat
(szükséges hardver és szoftver környezet részletes technikai feltételeit és műszaki
jellemzőjét) az ÁSZF részét képező mindenkor hatályos Fizetési Kapu Tájékoztató
tartalmazza. A hivatkozott dokumentumok elérhetőek az O.F.SZ. Honlapján.
9.1.4. Az Ügyfél köteles az ÁSZF-t, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez és biztonságos
kezeléséhez szükséges valamennyi szükséges információt a Fizetési Kapu Rendelkezővel
megismertetni. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének nem vagy nem megfelelő
módon tesz eleget, az O.F.SZ. az ebből eredő felelősségét teljes mértékben kizárja.
9.1.5. Jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekre a Honlapon megtalálható Fizetési Kisokos,
valamint a Pft. és a Rendelet előírásai vonatkoznak.
9.2. A Megbízás
9.2.1. A Megbízással az Ügyfél felhatalmazást ad arra, hogy a feltüntetett adatait az általa
megjelölt kedvezményezett részére az O.F.SZ. átadhatja.
13
9.2.2. Megbízások átvétele és teljesítése
9.2.2.1. A fizetési Megbízást az Ügyfél a 9.2.2.8. és 9.3.5. pontban foglalt kivételekkel
elektronikus úton nyújthatja be. A Megbízás átvételéhez a megbízásnak
valamennyi, az adott fizetési mód altípus tekintetében a Rendelet által
meghatározott adatot tartalmaznia kell.
9.2.2.2. A Megbízást az O.F.SZ. által történő átvételét követően nem lehet visszavonni
vagy módosítani. A rendszeres átutalás és a terhelési nap feltüntetésével
megadott Fizetési Megbízások a terhelési napot megelőző nap végéig, vagy
esetleges fedezethiány esetén legkésőbb a tárgynapon a fedezet biztosításáig
vonhatók vissza a Fizetési Kapun keresztül.
9.2.2.3. Az O.F.SZ. a Számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat – törvény
vagy az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában – az átvétel sorrendjében – a
mindenkor hatályos pénzforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései
szerint – teljesíti. A kártyatranzakciók esetében az engedélyezési időpont az
irányadó, nem a számlán történő könyvelés időpontja. Az átvétel sorrendjének a
megállapítására az O.F.SZ. nyilvántartása az irányadó azzal, hogy az azonnali
átutalási megbízás benyújtása az Ügyfél eltérő rendelkezésének minősül. Az
azonnali átutalási megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a fizetési
megbízás beérkezett, és a hitelesítés megtörtént.
9.2.2.4. Az O.F.SZ. az Ügyféltől érkező fizetési megbízásokat – az azonnali átutalási
megbízás kivételével – az Ügyfél által megadott terhelési napon állítja sorba és
teljesíti, illetve az adott nap végén, fedezethiány esetében visszautasítja.
Terhelési nap Ügyfél általi meghatározása hiányában az O.F.SZ. az átvett fizetési
megbízást – az azonnali átutalási megbízás kivételével – a vonatkozó pénzforgalmi
szabályok szerint az átvétel munkanapján, vagy az átvételt követő munkanapon
teljesíti, fedezet megléte esetén.
9.2.2.5. Ha az Ügyfél a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen, hiányosan, vagy
késedelmesen adja meg, az ebből eredő kárért az O.F.SZ. nem felel, azok
rendezéséről az Ügyfélnek kell gondoskodnia.
9.2.2.6. Az O.F.SZ. jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket az
Ügyfél külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az
ok megjelölésével értesítést küld az Ügyfélnek. Az O.F.SZ. hibájából eredő
könyvelési helyesbítések, illetve technikai okokból felmerülő könyvelések után
díj, jutalék valamint egyéb költség felszámítására nem kerül sor.
9.2.2.7. Fedezethiány esetén az O.F.SZ. jogosult a Számlához tartozó Fizetési Kártyákat
14
felfüggeszteni, a Számlán jóváírt összeg(ek)ből minden más Fizetési Megbízást
megelőzően a követelését kiegyenlíteni, illetve az érintett Számlát letiltani.
9.2.2.8. A Számlatulajdonos Ügyfél számlája terhére az O.F.SZ.-hez benyújtott
felhatalmazó levélben felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás
teljesítésére felhatalmazást adhat. Az O.F.SZ.-hez benyújtott felhatalmazó
levélnek minimálisan tartalmaznia kell:
1. a fizető fél megnevezését és a felhatalmazással érintett számlájának
pénzforgalmi jelzőszámát,
2. a kedvezményezett megnevezését és a felhatalmazással érintett
bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszámát,
3. a felhatalmazás lejárati idejét,
4. továbbá annak tényét, hogy a beszedési megbízáshoz kapcsolódik-e
okirat csatolási kötelezettség,
5. valamint okirat csatolási kötelezettség esetén az okirat pontos
megnevezését.
A felhatalmazó levél tartalmazhatja még a teljesítés felső értékhatárát, a
benyújtási gyakoriságot, fedezethiány esetén a sorbaállítás időtartamát, a
visszavonás módját.
Az O.F.SZ kizárólag a felhatalmazó levélben számszerűen megadott számla
terhére vállalja a beszedési megbízás teljesítését. A beszedési megbízás
benyújtására feljogosító felhatalmazó levélben a jogszabályban meghatározott, a
fizetési megbízások teljesítésének sorrendjére vonatkozó rendelkezésektől eltérő
kikötés érvényesen nem adható.
Az O.F.SZ. a felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás
teljesítéséből rá háruló feladatokat, a megbízás kézhezvételét követően egy banki
munkanapon belül vállalja teljesíteni.
Amennyiben az a szerződéses kötelezettség, amely alapján a felhatalmazó levelet
az Ügyfél az O.F.SZ.-hez benyújtotta, megszűnik, az Ügyfél felelőssége a
felhatalmazó levél visszavonása iránti intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
Az ennek elmulasztása kapcsán keletkezett károk az Ügyfelet terhelik, az O.F.SZ.
felelősségét e tekintetben teljes mértékben kizárja.
9.2.2.9. Amennyiben az Ügyfél, mint fizető fél a jóváhagyás időpontjában a fizetési
művelet összegét nem ismerte, és a fizetési művelet összege meghaladta azt az
összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt,
abban az esetben az O.F.SZ. visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta
keresztül kezdeményezett, és az Ügyfél, mint fizető fél által jóváhagyott fizetési
művelet összegét, feltéve, ha a visszatérítésére vonatkozó igényét az Ügyfél a
terhelés napjától számított ötvenhatodik napig érvényesítette.
15
Az O.F.SZ. minden ilyen eset felmerülése esetén egyedi elbírálást alkalmaz,
ügyfélpanasz esetében panaszkezelési eljárásban vizsgálódva. Az O.F.SZ. szem
előtt tartja az egyes kártyatársaságok szabályait, valamint irányelveit.
Az O.F.SZ. az Ügyfél részéről a fizetési művelet adott helyzetben ésszerűen
elvárható összegének megítélése során a fizetési számlán korábban bonyolított
fizetési műveleteket, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a visszatérítési igénnyel
érintett fizetési művelet körülményeit veszi figyelembe.
Nem jogosult az Ügyfél, mint fizető fél a visszatérítésre, ha a jóváhagyást
közvetlenül a saját pénzforgalmi szolgáltatójának adta meg, és a fizetési
műveletre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a pénzforgalmi
szolgáltató vagy a kedvezményezett a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, a
fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal
teljesítette.
9.2.3. O.F.SZ. jelen ÁSZF hatálybalépésekor az Ügyfelei részéről csoportos beszedési megbízást
nem fogad be, és nem is teljesít.
9.2.4. A Megbízások visszautasítása
9.2.4.1. A Megbízás nem kerül teljesítésre, amennyiben:
– a Megbízás teljesítéséhez szükséges teljes, illetve részfedezet a teljesítés
pillanatában/napján nem áll rendelkezésre a Számlán;
– az azonnali átutalási megbízás kedvezményezettje is az O.F.SZ. számlavezető
ügyfele, és a fizetési megbízás átvételének az időpontjától eltelt időtartam a 20
másodpercet meghaladja;
– a Megbízás teljesítése jogszabályba vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik;
– a Megbízás vonatkozásában csalás, csalárd ügyféli magatartás, a Pmt. szerinti
pénzmosási, illetve terrorizmus finanszírozási tevékenység gyanúja merül fel,
– a Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok tévesek vagy hiányosak;
– a Megbízás olyan Számla tekintetében került benyújtásra, amely zárolásra került;
– a Megbízás nem felel meg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, illetve nem a jelen ÁSZF
rendelkezései szerint került benyújtásra.
9.2.4.2. A jogszabály vagy a jelen ÁSZF alapján sorbaállított Megbízásokat az O.F.SZ. a
sorbaállítás időtartamának lejártakor visszautasítja.
9.2.4.3. A fentiek miatt az O.F.SZ. által nem teljesített Megbízásból eredő esetleges
károkért az O.F.SZ. nem vállal felelősséget.
9.2.4.4. Az O.F.SZ. a Megbízás visszautasítása esetén értesíti az Ügyfelet
– a visszautasítás tényéről,
– a visszautasítás okáról és
16
– a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges
eljárásról.
9.2.4.5. Az O.F.SZ. a visszautasításról szóló értesítést elektronikus formában, a Fizetési
Kapun keresztül küldi meg.
9.2.5. A Megbízások részteljesítése, sorbaállítása, fedezetvizsgálat
9.2.5.1. Az O.F.SZ. fedezethiányos Megbízásra csak a Pft. vagy a Rendelet kötelező
előírásai szerint, így különösen hatósági átutalási megbízásra és az átutalási
végzésre teljesít részfizetést.
9.2.5.2. A pénzforgalmi jogszabályok szerint a hatósági átutalási megbízás, átutalási
végzés, valamint az O.F.SZ. követeléseinek terhelése után az Ügyfél kifejezett
eltérő rendelkezése hiányában az O.F.SZ. az aznapi végső benyújtási határidőre
tekintettel az általa nyilvántartott érkezési sorrend szerint teljesíti a
megbízásokat a rendelkezésre álló fedezet erejéig.
9.2.5.3. Az O.F.SZ. a megbízások teljesítése során a terhelési megbízásokat az előző napi
záró számlakövetelés és a tárgynapi jóváírások összesített egyenlegéből a
figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti, teljesítési figyelemmel arra is, hogy a
sorban álló hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés átvételének időpontja
az az időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a fizető
fél fizetési számláján rendelkezésre áll, és az a belföldi fizetési rendszer, amelynek
útján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalást vagy az átutalási
végzés alapján történő átutalást teljesíti, üzemel. Az O.F.SZ. – a fentiek
figyelembevételével – akkor teljesíti az Ügyfél megbízását, ha annak összegére,
illetve annak azonnal esedékes díjára, költségére, jutalékára a Számlán a fedezet
rendelkezésre áll.
9.2.5.4. A terhelési nappal benyújtott Megbízások esetében az átvétel időpontja az az
időpont, amikor a terhelési napon a teljesítéshez szükséges fedezet a fizető fél
Fizetési Számláján rendelkezésre áll. Ha – az azonnali átutalási megbízás
kivételével – a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet a munkanap
átvételre vonatkozó záró időpontjában sem áll rendelkezésre, az O.F.SZ. a fizetési
megbízást visszautasítja és törli. A visszautasításról haladéktalanul értesíti az
Ügyfelet.
9.2.5.5. A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az Ügyfél a fizetési megbízást
a megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza.
9.2.5.6. Az O.F.SZ. fedezethiány esetén részben vagy egészben sorbaállítja a hatályos
17
jogszabályi előírások szerint kötelezően függőben tartandó hatósági átutalási
megbízást, és átutalási végzést. A sorbaállított hatósági átutalási megbízás vagy
átutalási végzés esetében az O.F.SZ. részfizetést naponta egyszer, egyösszegben
a munkanap átvételre vonatkozó záró időpontjában teljesít. A sorbaállítás
időtartama alatt a teljesítésbe bevont Számlá(ko)n az Ügyfél terhelési forgalmat
nem bonyolíthat. A sorbaállítás ideje alatt a korábban adott megbízásokról az
Ügyfélnek esetenként kell rendelkeznie. A hatósági átutalási megbízásokon és
átutalási végzéseken, illetve beszedési megbízásokon kívül más tételekre az
O.F.SZ. nem vállalja a sorbaállítást, illetve a részteljesítést, azokat visszautasítja,
és erről haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.
9.2.5.7. Az O.F.SZ a fedezethiány miatt nem teljesíthető azonnali átutalási megbízásokat
nem állíthatja sorba. Az azonnali átutalási megbízásra az O.F.SZ. részfizetést nem
teljesít.
9.2.6. Rendszeres átutalási megbízás
9.2.6.1. Rendszeres átutalási megbízás megadására kizárólag Fizetési Kapu felületen van
lehetőség az alábbi, visszatérően ismétlődő átutalási gyakoriságok
meghatározásával:
• hetente
• két hetente
• havonta
• két havonta
• negyedévente
• félévente
• évente.
9.2.6.2. Aktív rendszeres átutalási megbízás törlése a Fizetési Kapu felületen történik.
9.2.6.3. Aktív rendszeres átutalási megbízás módosítása nem lehetséges.
9.2.6.4. Tárgynapon rögzített rendszeres átutalási megbízás legkorábbi teljesítése T+1
napon történik.
9.2.7. Azonnali átutalási megbízás
9.2.7.1. Azonnali átutalási megbízás egyedi, 10 (tíz) millió forintot meg nem haladó forintösszeg
átutalására szólóan adható meg.
9.2.7.2. Az azonnali átutalási megbízás az O.F.SZ.-hez való beérkezés napjánál későbbi terhelési
nap feltüntetésével nem nyújtható be.
18
9.2.7.3. Fogyasztónak minősülő Ügyfél által kötegelt megbízásként benyújtott, és a Rendelet 35.
§ (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő, egyedi átutalási megbízás
azonnali átutalási megbízásnak minősül.
9.2.7.4. Azonnali átutalási megbízás a Fizetési Kapun keresztül nyújtható be, minden nap, időbeli
korlátozás nélkül.
9.2.7.5. Az O.F.SZ. az azonnali átutalási megbízásokat minden naptári napon 0-24 órában fogadja
és teljesíti a vonatkozó – Rendelet szerinti – pénzforgalmi szabályoknak megfelelően.
9.2.7.6. Az O.F.SZ. az azonnali átutalási megbízás benyújthatóságát indokolt esetben, naptári
évenként összességében legfeljebb 24 óra karbantartási szünet útján korlátozhatja,
feltéve, hogy arra a legalacsonyabb forgalmi időszakban kerül sor, és erről az ügyfeleket
a Fizetési Kapun és/vagy a Honlapon keresztül, elektronikus úton, előzetesen tájékoztatja.
9.2.7.7. A benyújtott azonnali átutalási megbízást az O.F.SZ. emberi beavatkozást nem igénylő
módon dolgozza fel és teljesíti.
9.2.7.8. Az azonnali átutalási megbízást az O.F.SZ. – a teljes fedezet rendelkezésre állása esetén –
legkésőbb a fizetési megbízás átvételétől számított 5 (öt) másodpercen belül úgy teljesíti,
hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a
számláján jóváírásra kerüljön, vagy amennyiben a fizetési megbízás kedvezményezettje is
az O.F.SZ. számlavezető ügyfele, akkor legkésőbb a fizetési megbízás átvételétől számított
öt másodpercen belül a fizetési művelet összegét oly módon teszi elérhetővé a
kedvezményezett fizetési számláján, hogy azzal a kedvezményezett azonnal rendelkezni
tudjon.
9.2.7.9. Azonnali átutalás fogadása, jóváírása esetén a kedvezményezett Ügyfél számára az O.F.SZ.
haladéktalanul elérhetővé teszi a fizetési művelet összegét oly módon, hogy azzal az
Ügyfél azonnal, teljeskörűen rendelkezni tudjon.
9.2.8. Másodlagos számlaazonosító
9.2.8.1. A számlatulajdonos Ügyfél, a számlatulajdonos Ügyfél képviseletében jogszabály alapján
eljárni jogosult személy, és (amennyiben e jogában a számlatulajdonos Ügyfél, vagy a
számlatulajdonos Ügyfél képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy
kifejezetten nem korlátozza) a Számla feletti rendelkezésre e személyek által feljogosított
más személy (jelen pont alkalmazásában együttesen: Rendelkező), mint bejelentést tevő
természetes személy jogosult a Számlához egyedi azonosítóként másodlagos azonosítót
hozzárendelni, azt módosítani, vagy törölni.
9.2.8.2. A másodlagos számlaazonosító a Számla egyértelmű azonosítására szolgál.
9.2.8.3. Másodlagos számlaazonosító Számlához történő hozzárendelésére, módosítására, vagy
törlésére a Fizetési Kapu felületen van lehetőség minden nap, időbeli korlátozás nélkül.
19
9.2.8.4. Azonnali átutalási megbízás oly módon is benyújtható, hogy abban a kedvezményezett
neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a kedvezményezett fizetési számlájához
hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel. Másodlagos számlaazonosító
megadásával kizárólag azonnali átutalási megbízás indítható.
9.2.8.5. A Számlához az alábbi típusú másodlagos számlaazonosítók rendelhetők hozzá:
a.) olyan mobiltelefonszám, amely valamely EGT-államra, mint földrajzi területre utaló
országkódot tartalmaz;
b.) elektronikus levelezési cím (e-mail cím);
c.) magyar állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jel, vagy
adószám.
9.2.8.6. Egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető, azonban
egy adott másodlagos számlaazonosító kizárólag egy fizetési számlához tartozhat.
9.2.8.7. A másodlagos számlaazonosító bejelentéséhez mellékelni kell a másodlagos
számlaazonosítóval rendelkezni jogosult természetes személy hozzájárulását ahhoz,
hogy:
a.) neve, a bejelentésben foglalt bankszámla IBAN-ja és a hozzárendelt másodlagos
számlaazonosító a GIRO Zrt. részére átadásra kerüljön, amely ezen adatokat kezeli
mindaddig, amíg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy az O.F.SZ. által
lefolytatott rendszeres, éves adatellenőrzés sikertelenül zárul,
b.) az a) pontban meghatározott adatait a GIRO Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása
és a fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek
feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése,
valamint a fizetési kérelem továbbítása céljából a fizetési műveletek feldolgozásában,
elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi
intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére továbbítsa.
9.2.8.8. A Rendelkező bármikor kérheti a Számlához már bejelentett másodlagos számlaazonosító
módosítását vagy törlését. A másodlagos számlaazonosító módosítása a már bejelentett
azonosító törlését és új másodlagos számlaazonosító egyidejű bejelentését jelenti. A már
bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására irányuló kérést az O.F.SZ. a
másodlagos számlaazonosító bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kezeli.
9.2.8.9. Az O.F.SZ. köteles meggyőződni arról, hogy a Rendelkező a másodlagos számlaazonosító
ilyenként való használatára vagy egy bejelentett másodlagos számlaazonosító
bejelentésre, módosítására, törlésére jogosult-e. Ennek kapcsán az O.F.SZ. – a jogszabályi
keretek között – jogosult további dokumentumok, adatok és okiratok bekérése.
20
Amennyiben az O.F.SZ. ezen ellenőrzési kötelezettségének az eljárás sikertelensége miatt
eleget tenni nem tud, a másodlagos számlaazonosító bejelentésének a befogadását, vagy
a már bejelentett másodlagos azonosító módosítása, törlése iránti kérést visszautasítja.
Egyébként az O.F.SZ a bejelentés az adattartalmát – az ellenőrzési kötelezettségének a
teljesítésétől számított egy órán belül – továbbítja a GIRO Zrt.-nek, amely azt
haladéktalanul rögzíti az általa vezetett központi adatbázisban.
9.2.8.10. Az O.F.SZ. a Számlához rendelt másodlagos számlaazonosító érvényességét évente
egyezteti a számlatulajdonos Ügyféllel (vagy az általa az egyeztetés lefolytatására
felhatalmazott Rendelkezővel) akként, hogy az adott másodlagos számlaazonosító
hozzárendelésére vonatkozó bejelentés megerősítését a bejelentés átvétele napjának
számánál fogva egy évnek megfelelő napig beszerzi (és évente újra beszerzi) az Ügyféltől
(vagy az általa az egyeztetés lefolytatására felhatalmazott Rendelkezőtől). Az O.F.SZ. az
évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően a Fizetési
Kapun elhelyezett üzenettel értesíti az Ügyfelet az adategyeztetés szükségéről, valamint
az adategyeztetés elmaradásának a következményéről. Amennyiben az adategyeztetés az
O.F.SZ. értesítése ellenére az abban meghatározott határidőben nem történik meg, a
másodlagos számlaazonosító a határidő lejártát követő napon 0:00 órakor érvényét
veszti, amely esetben az O.F.SZ. haladéktalanul elindítja a GIRO Zrt. felé az
érvényességében meg nem erősített másodlagos számlaazonosító vonatkozásában a
törlési folyamatot, mely alapján a Giro Zrt. haladéktalanul törli az azonosítót a központi
adatbázisból.
9.2.8.11. Másodlagos számlaazonosító bejelentéséért (Számlához történő
hozzárendeléséért), módosításáért, törléséért, továbbá az éves érvényességi
felülvizsgálati adategyeztetésért az O.F.SZ. jogosult díjat felszámítani, melynek mértékét
és feltételeit a Hirdetmény tartalmazza.
9.2.8.12. Az O.F.SZ. azon fizetési számla megszűnését, amelyhez másodlagos
számlaazonosító van hozzárendelve, haladéktalanul bejelenti a GIRO Zrt.-nek, amely azt
a bejelentés átvételét követően haladéktalanul törli a központi adatbázisból.
9.2.9. Az O.F.SZ. fizetési kérelmet nem fogad és nem teljesít.
9.3. Az egyes Csatornákra vonatkozó részletes szabályok
9.3.1. Fizetési Kapu
9.3.1.1. A Fizetési Kapu szolgáltatás révén az O.F.SZ. közvetlen (on-line) elektronikus
közvetítő rendszeren keresztül biztosítja a Számla feletti rendelkezést.
9.3.1.2. A Fizetési Kapu web alapú, az O.F.SZ. által Interneten keresztül nyújtott
szolgáltatás, amely web-böngésző segítségével a Honlapon keresztül vagy
közvetlenül (www.fk.hu) lehetővé teszi elektronikus banki- és egyéb
21
szolgáltatások igénybevételét.
9.3.1.3. A rendszer közvetítésével az O.F.SZ. elektronikus adatcsere és adatfeldolgozás
útján biztosítja az Ügyfél részére a Számlával kapcsolatos megbízásai közvetlen
megadásának és teljesítésének, a számlaforgalommal kapcsolatos adatokba
történő betekintésnek a lehetőségét.
9.3.1.4. Az Ügyfél a Fizetési Kapu Rendelkezők körét az O.F.SZ. által meghatározott
módon és feltételekkel bármikor jogosult módosítani. Az Ügyfél által kért
módosítás elfogadásáról az O.F.SZ. külön értesítést küld az Ügyfél részére a
fennálló Fizetési Kapu Rendelkezők körének feltüntetésével.
9.3.1.5. Amennyiben a megadott Fizetési Kapu Rendelkező az O.F.SZ.-nél nem azonosított
személy, úgy az O.F.SZ. a Pmt. értelmében jogosult lefolytatni a teljeskörű
azonosítást. Az Ügyfél és a Fizetési Kapu Rendelkező hozzájárul ahhoz, hogy az
így közölt adatait az O.F.SZ. a Fizetési Kapu szolgáltatás nyújtásának tekintetében
kezelje.
9.3.1.6. Az Ügyfél kötelessége annak biztosítása, hogy a Fizetési Kapuhoz csak az általa
felhatalmazott személyek, elsődlegesen a Fizetési Kapu Rendelkező(k) férjenek
hozzá.
9.3.1.7. Az O.F.SZ. jogosult a Fizetési Kapu zavartalan működése érdekében a
működéshez szükséges feltételek meglétéről – akár az Ügyfélnél, illetve a Fizetési
Kapu Rendelkező(k)nél – meggyőződni. Az Ügyfél és a Fizetési Kapu Rendelkező(k)
ennek érdekében kötelesek az O.F.SZ.-szel együttműködni, ennek hiányában az
O.F.SZ. a működési zavarokért felelősséget nem vállal.
9.3.1.8. Az Ügyfél a Fizetési Kapu rendszer használatával kapcsolatban észlelt hibát a jelen
ÁSZF 3. pontjában meghatározott módon és helyen jelentheti be az O.F.SZ. felé.
A hiba bejelentésének elmaradásából származó felmerült károkért az O.F.SZ. nem
vállal felelősséget.
9.3.1.9. Az O.F.SZ. jogosult a Fizetési Kapu használatát karbantartás vagy a meghibásodás
kijavítása céljából, illetve egyéb infrastrukturális okból részben vagy egészben
szüneteltetni. Amennyiben a Fizetési Kapu használatának szüneteltetésére előre
tervezhető karbantartási, javítási, egyéb infrastrukturális okból kerül sor, az
O.F.SZ. jogosult erről az Ügyfelet, illetve a Fizetési Kapu Rendelkezőt a Fizetési
Kapun és/vagy a Honlapon keresztül elektronikus úton előzetesen értesíteni.
Előre nem tervezett karbantartás vagy javítás okából történő szüneteltetés
esetén az O.F.SZ. haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, kivéve, ha a szüneteltetés
oka erre nem ad lehetőséget, vagy ennek elhárítása érdekében ez nem célszerű.
9.3.1.10. Az O.F.SZ. jogosult a Fizetési Kapu fejlesztésére, amelyről az Ügyfelet és a
22
Fizetési Kapu Rendelkezőket megfelelően értesíti. Az Ügyfél az értesítést
követően a Fizetési Kaput a módosításoknak megfelelően jogosult a
továbbiakban használni.
9.3.1.11. Az O.F.SZ. a Fizetési Kapu használatáért díjat számíthat fel, amelyet a
Hirdetményben köteles rögzíteni.
9.3.1.12. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően benyújtott és teljesített Fizetési
Megbízással kapcsolatos esetlegesen felmerülő viták elrendezése az Ügyfél és a
Fizetési Megbízás kezdeményezettjének feladata.
9.3.1.13. Az Ügyfél a Fizetési Kapu szolgáltatást a Szerződés, jelen ÁSZF és a Fizetési Kapu
Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelő módon használhatja. Az Ügyfél
kötelessége az általa felhatalmazott személyek és a Fizetési Kapu Rendelkező(k)
megismertetése a Fizetési Kapu rendeltetésszerű és biztonságos használatával.
Az ennek elmulasztásából eredő károkért az O.F.SZ. nem vállal felelősséget.
9.3.1.14. Az Ügyfél és a Fizetési Kapu Rendelkező(k) kötelesek az adott helyzetben
szükséges intézkedéseket megtenni a Fizetés Kapu rendeltetésszerű és
biztonságos használata érdekében.
9.3.1.15. Az O.F.SZ. bármikor, azonnali hatállyal jogosult a Fizetési Kaput, bármely Fizetési
Kapu Rendelkezőt véglegesen vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely
elektronikus megbízás teljesítését megtagadni, felfüggeszteni:
– Az O.F.SZ.-hez a fentiekben meghatározott módon tett bejelentés;
– a Fizetési Kapuval való visszaélés gyanúja;
– hibajelenség, biztonsági problémák felmerülése;
– szerződésszegés;
– kár felmerülésének lehetősége;
– egyéb biztonsági ok esetén.
9.3.1.16. Az O.F.SZ. a letiltás tényéről és annak okáról haladéktalanul tájékoztatja az
Ügyfelet. A hozzáférés aktiválása az Ügyféllel való egyeztetést követően történik
meg. Az O.F.SZ. a letiltásból eredően az Ügyfélnél keletkezett esetleges károkért
fennálló felelősségét – amennyiben a jogosulatlan vagy csalárd módon történő
használat gyanúja a letiltás időpontjában bizonyíthatóan fennállt vagy a rendszer
használatának biztonsága érdekében ez egyébként indokolt volt – kizárja.
9.3.1.17. Az Ügyfél jogosult a Fizetési Kapuhoz való hozzáférési jogosultság(ok)
visszavonását kezdeményezni a jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott módon
és helyen. A letiltás a Szerződés hatályát nem érinti. A letiltást követően a Fizetési
Kapu csak ismételt aktiválást követően vehető igénybe.
9.3.1.18. Az Ügyfél felhatalmazza az O.F.SZ.-t, hogy mindaddig, amíg arról írásban
23
másképpen nem rendelkezik, megbízzon a Fizetési Kapun keresztül megfelelő
azonosítással benyújtott Fizetési Megbízás helyességében, valódiságában,
teljességében, pontosságában. Az O.F.SZ. a Fizetési Megbízások esetében
kizárólag a megfelelő azonosításról köteles meggyőződni, és annak
megfelelőssége esetén további ellenőrzések nélkül jogosult teljesíteni azokat.
9.3.1.19. Minden olyan szerzői jog és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog, amely a
Fizetési Kapura vonatkozik, kizárólag az O.F.SZ.-t illeti. Az Ügyfél a Szerződés
hatályának időtartamára nem kizárólagos, nem átruházható használati jogot kap
a Fizetési Kapu használatára az ezekre vonatkozó szerzői jog, és egyéb szellemi
alkotáshoz fűződő jogok átruházása nélkül.
9.3.1.20. A Fizetési Kapu további funkcióinak részletes leírását a Fizetési Kapu Tájékoztató
tartalmazza.
9.3.2. Fizetési Pont
9.3.2.1. A Fizetési Ponton elérhető, pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételét lehetővé
tevő terminálokat az O.F.SZ. kártyaelfogadó partnerei (továbbiakban:
Elfogadóhely) működtetik.
9.3.2.2. A Fizetési Pont keretében biztosított szolgáltatások az Elfogadóhely nyitvatartási
idejében, a partner működésére vonatkozó előírásoknak megfelelően és a
partner lehetőségeihez mérten érhetőek el.
9.3.2.3. Az O.F.SZ. nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, hogy az Elfogadóhely
megtagadja a Fizetési Kártya Fizetési Ponton való elfogadását, valamint kizárja
felelősségét azzal kapcsolatban, ha az Elfogadóhely nyitvatartási idejében a
Fizetési Ponton nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás nem elérhető.
9.3.2.4. Az Elfogadóhelynél jól látható helyen kihelyezett Fizetési Pont logó az O.F.SZ. által
kifejlesztett és kínált szolgáltatások egyedi jeleként egyértelműen jelzi a Fizetési
Kártya elfogadásának lehetőségét.
9.3.2.5. A Fizetési Ponton keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat a Hirdetmény
tartalmazza.
9.3.2.5.1. Fizetési Ponton keresztül történő fizetési kötelezettség kiegyenlítésre
az O.F.SZ.-szel szerződéses kapcsolatban álló közüzemi szolgáltatók és
önkormányzatok (továbbiakban: Szolgáltatók) esetén van lehetőség kártyás
fizetésként. Az O.F.SZ. elérhetővé teszi és „O.F.SZ. Tájékozató Hirdetmény
Tömeges Elfogadókról nevű dokumentumban” folyamatosan frissíti a
Szolgáltatók listáját, amelyek esetében lehetőség van a fizetési kötelezettség
kiegyenlítésére Fizetési Pont terminálon keresztül.
24
9.3.2.5.2. Fizetési Ponton keresztül történő mobiltelefon egyenlegfeltöltésre az
O.F.SZ.-szel szerződéses kapcsolatban álló mobilszolgáltatók esetén van
lehetőség kártyás fizetésként. Az O.F.SZ. elérhetővé teszi és a Hirdetményben
folyamatosan frissíti azon mobilszolgáltatók listáját, amelyek esetében
lehetőség van a mobiltelefon egyenlegfeltöltésre Fizetési Pont terminálon
keresztül.
9.3.3. Fizetési Kártya
9.3.3.1. A jelen fejezetben nem részletezett Fizetési Kártyára vonatkozó előírásokra (pl.
Fizetési Kártyával végrehajtható műveletek, a Fizetési Kártya letiltására,
használatának korlátozására, valamint az információszolgáltatásra és
reklamációra vonatkozó részletes szabályok) a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét
képező Fizetési Kártya Tájékoztató az irányadó.
9.3.3.2. Az O.F.SZ. Debit MasterCard típusú, chippel és mágnes-csíkkal ellátott,
dombornyomott (un. indent eljárással), érintés nélküli vásárlást biztosító Fizetési
Kártyát bocsát Ügyfelei rendelkezésére, amelyet az Ügyfél a Szerződés
megkötésével egyidejűleg Fizetési Pont terminálon aktivál. A bankkártya
érvényességi ideje: a gyártástól számítva 6 év.
9.3.3.3. Az O.F.SZ. kedvezményes Fizetési Kártyát bocsát ki a kiskorú kártyabirtokos
részére. Kiskorú kártyabirtokos esetén a Számlatulajdonos a kiskorú
kártyabirtokos törvényes képviselője (szülője), aki mint Ügyfél már rendelkezik
Fizetési Kártyával és Számlával, és annak rendszeresen fizeti a havi díját.
Amennyiben a Számlatulajdonos a korábban megnyitott számláját megszünteti,
a továbbiakban a kiskorú Ügyfél Fizetési Kártyához nyitott Számla tekintendő a
Számlatulajdonos Számlájának.
Abban az esetben, ha a kiskorú kártyabirtokos 18. életévét betölti, vagy a Ptk.-
ban foglalt egyéb esetben nagykorúságot szerez, úgy részére új számlát szükséges
nyitni a nagykorúvá válást követően, melynek Számlatulajdonosa már ő lesz. A
kiskorúsággal érintett számla esetében a törvényes képviselő dönthet arról, hogy
megszünteti-e, vagy megtartja és Számlatulajdonosként tovább rendelkezik
felette.
9.3.3.4. A Fizetési Kártya birtokosa jogosult a Fizetési Pontokon nem O.F.SZ. által nyújtott
szolgáltatásokat is igénybe venni, amelyeket a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető
Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégjegyzékszám: 01-09-294972,
adószám: 14355901-4-41, bankszámlaszám: OFSZ 22222222-31100106) biztosít
a Kártyabirtokosok részére.
9.3.3.5. Az O.F.SZ. nem tartozik felelősséggel az Ügyfél és az Elfogadóhely közötti, a
kártyahasználat alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és
25
kötelezettségekért.
9.3.3.6. A Fizetési Kártyával végzett tranzakció visszavonhatatlan megbízás.
9.3.3.7. Az Ügyfél a számlakivonat elküldésétől számított 30 napon belül jelentheti be az
O.F.SZ. részére, amennyiben észlelte, hogy az O.F.SZ. által kibocsátott
számlakivonaton jogosulatlan műveletet tüntettek fel.
9.3.3.8. Az O.F.SZ. felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy súlyos gondatlanságnak minősül
a Fizetési Kártya harmadik személy részére fizetésre történő átadása akként, hogy
az Ügyfél nem látja, mi történik a Fizetési Kártyával.
9.3.3.9. Az O.F.SZ. rendkívüli esetekben (pl. rendszerfejlesztés) jogosult a Fizetési Kártya
használatát korlátozni. Az O.F.SZ. a korlátozásról előzetesen tájékoztatást ad az
Ügyfél részére.
9.3.3.10. Fizetési kártya használati limit meghatározása, módosítása
9.3.3.10.1. Az O.F.SZ. a Fizetési Kártyákhoz fix (az Ügyfél által nem módosítható) és a
számlatulajdonos által módosítható Napi használati limiteket állít be.
9.3.3.10.2. Az Ügyfél a Szerződés megkötése után jogosult a Fizetési Kártya Napi
Limiteteket megváltoztatni. Ennek hiányában a Fizetési Kártya az O.F.SZ.
által meghatározott Napi Limit erejéig használható, amelynek mértékét a
Hirdetmény tartalmazza.
9.3.3.10.3. Az Ügyfél a Napi Limitek módosítását a Fizetési Kapun, illetőleg Telefonos
Ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezheti. A Napi Limitek
módosítására irányuló kérelmet az O.F.SZ. azonnal végrehajtja.
9.3.3.11. A Fizetési Kártya szolgáltatás megszűnése, megszüntetése
9.3.3.11.1. Megszűnik a Fizetési Kártya szolgáltatás abban az esetben, amennyiben a
Fizetési Kártya elszámolásául szolgáló Számla megszűnik, a Számlával egy
időben. Ebben az esetben a Fizetési Kártya szolgáltatás megszűnésére,
illetve megszüntetésére a Szerződés megszűnésére, illetve
megszüntetésére vonatkozó rendelkezések irányadók.
9.3.3.12. A Fizetési Kártyával végzett tranzakciók elszámolása a Számlán
9.3.3.12.1. Az O.F.SZ. a Számlához kapcsolódó Fizetési Kártyával végrehajtott, de még
el nem számolt tranzakciók összegét zárolja (foglalás). A foglalás összege
csökkenti a Számla felhasználható egyenlegét. Az O.F.SZ. az összeg
zárolását a tranzakció elszámolásának befejezéséig (a tranzakció
26
összegének tényleges terheléséig), illetve a tranzakció meghiúsulásáig, de
legfeljebb 30 (harminc) napig tartja fenn. Az O.F.SZ. a foglalásban lévő
összeget 30 (harminc) nap letelte előtt feloldja, amennyiben a terhelésről
szóló értesítés az O.F.SZ.-hez beérkezik és a terhelés adatai egyértelműen
beazonosítják a foglalásban lévő összeghez tartozó tranzakciót. Az O.F.SZ.
a foglalás lejárta után beérkező terhelések összegével is jogosult a Számlát
megterhelni. Az Ügyfél a zárolás fennállásától függetlenül köteles a
tranzakció összegét a Fizetési Kártya elfogadó részére megtéríteni. Ennek
érdekében az Ügyfél köteles a nem vitatott tranzakciók fedezetét a zárolás
O.F.SZ. általi megszüntetését követően is a Számlán rendelkezésre tartani.
A foglalás összege, valamint a lekönyvelt terhelés összege eltérhet
egymástól, részben a külföldön történt Fizetési Kártya használatból adódó
árfolyamkülönbség miatt, részben a Fizetési Kártya használat díjának,
költségének terhelése miatt. A zárolásban lévő tranzakciós adatok,
összegek helyességért a bankkártya elfogadóhely felel, azok valódiságáért
az O.F.SZ. a felelősséget kizárja.
9.3.3.12.2. Üzleti Fizetési Számla csomaghoz kapcsolódó, üzleti Fizetési Kártyával nem
Fizetési Ponton történő készpénzfelvétel esetén a Számlatulajdonos a
Hirdetményben erre a tranzakcióra vonatkozóan meghatározott
mindenkori díjon (díjakon) felül, készpénzfelvételi fizetési műveletenként,
a fizetési művelettel egy időbeni, azonnali esedékességgel köteles
megfizetni a Mastercard nemzetközi kártyatársaság által a
https://www.mastercard.hu/hu-hu/about-mastercard/what-wedo/interchange.html honlapon Magyarország földrajzi területére
vonatkozóan közzétett, fizetési kártya interchange (bankközi jutalék)
díjazás (Hungary – Domestic Interchange Fees – Commercial Card
Interchange Fees) szerint a „Mastercard Business” típusú fizetési kártyák
chipes elfogadóhelyi használata során (Fee Tier – Chip) alkalmazandónak
meghirdetett mindenkori bankközi jutalék (General) százalékos
mértékével a teljesült fizetési művelet összegére vetítetten számított
készpénzfelvételi díjat.
9.3.4. Telefonos ügyfélszolgálat

9.3.4.1. Az O.F.SZ. hétfői, keddi, csütörtöki és pénteki munkanapokon: 07.00-19.00 óra
között, szerdai munkanapokon: 07.00-20.00 óra között általános telefonos
ügyfélszolgálatot biztosít az Ügyfelei részére az alábbi telefonszámon: +36 (1) 999-
2222.
9.3.4.2. Fizetési Kártya letiltása céljából az ügyfélszolgálat minden nap, a nap 24
órájában elérhető.
27
9.3.4.3. A telefonos ügyfélszolgálat általi ügyintézéshez szükséges az Ügyfél
beazonosítása, amely három (a személyes adatokra, illetve az igénybevett
szolgáltatásra vonatkozó) adat alapján történik.
9.3.4.4. A telefonos ügyfélszolgálattal folyatatott telefonos beszélgetés rögzítésre kerül.

9.3.5. Ügyfélpénztár

9.3.5.1. Ügyfélpénztáron keresztül történő készpénz kifizetésre kizárólag rendkívüli
esetben, telefonos ügyfélszolgálat útján előre egyeztetett időpontban, és a
Hirdetményben meghatározott limit erejéig, az O.F.SZ. székhelyén működtetett
ügyfélpénztárban, szerda 14:00 és 15:00 óra között van lehetőség. Az O.F.SZ.
rendkívüli esetnek tekinti, ha az Ügyfél a Fizetési Kártyája segítségével, az O.F.SZ.-
nek felróható okból nem tud a Számlájáról más módón készpénzt felvenni. Az
O.F.SZ. a készpénzkifizetésre irányuló bejelentést kizárólag abban az esetben
fogadja be, amennyiben a kifizetés fedezetéül szolgáló összeg (ideértve a
kifizetéssel kapcsolatban felmerülő díjakat is) az Ügyfél Számláján az
igénybejelentéskor rendelkezésre áll. Az O.F.SZ. a kifizetés fedezetéül szolgáló
összeget mindaddig zárolja az Ügyfél Számláján, amíg a kifizetés meg nem
történik, vagy az O.F.SZ. a kifizetést megtagadja. Az Ügyfélpénztáron keresztül
kizárólag készpénz kifizetésére van lehetőség, készpénz befizetésre
Ügyfélpénztáron keresztül nincs lehetőség.
9.3.6. Partner pénzforgalmi szolgáltató.
Az Ügyfél a Számlára készpénzt fizethet be, az O.F.SZ. partner pénzforgalmi
szolgáltatójánál (partner bank) vezetett, O.F.SZ. tulajdonú fizetési számlán keresztül. A
partner bankok személyét az O.F.SZ. egyoldalúan jogosult meghatározni és
megváltoztatni. A partner bankok neveit a Hirdetmény tartalmazza. Az ilyen típusú,
partnerbanki készpénzbefizetéseket az O.F.SZ. a Hirdetményben maghatározott
határidőben teljesíti a Számlán történő jóváírással, amennyiben a tranzakció
egyértelműen beazonosítható. A tranzakció azonosítása érdekében az Ügyfélnek minden
készpénz-befizetés során, a befizetési pénztárbizonylaton fel kell tűntetnie (azaz a
tranzakció közlemény mezőjének tartalmaznia kell) az Ügyfél O.F.SZ. azonosítóját, és az
Ügyfél nevét annak érdekében, hogy az O.F.SZ. a tranzakció összegét a Számlán
jóváírhassa. Téves, vagy hiányos adat megadása esetén az O.F.SZ. a befizetett összeg
jóváírásáért nem vállal felelősséget. A partner bank útján a Számlára kezdeményezett
befizetések Számlára történő jóváírásáért az O.F.SZ. díjat számol fel, amelynek mértékét
és fizetési feltételeit a Hirdetmény tartalmazza.
10. SMS-ÜZENET
10.1. Az O.F.SZ. az Ügyfél részére a Számlához kapcsolódóan, a Szerződés részeként automatikusan
28
biztosítja a SMS-üzenet igénybevételének lehetőségét.
10.2. Az SMS-üzenet szolgáltatás keretében az O.F.SZ. tájékoztató jellegű SMS üzenetet küld az
alábbi műveletekről:
– Sikeres vásárlás Fizetési Kártyával,
– Sikeres fizetési kötelezettség kiegyenlítés Fizetési Kártyával,
– Sikeres készpénzfelvétel Fizetési Kártyával,
– Fizetési Kártyával kezdeményezett sikeres átutalás,
– Fizetési Kapun kezdeményezett sikeres átutalás,
– Számla javára érkező átutalás, jóváírás,
– Tranzakciók jóváhagyása Fizetési Kapun,
– Sikeres mobiltelefon egyenlegfeltöltés Fizetési Kártyával.
10.3. Az O.F.SZ. az alábbi telefonszámról küld SMS-üzenetet Ügyfelei részére: +36 30 344 4402.
10.4. Az O.F.SZ. az SMS-üzenet szolgáltatásért az indított üzenetek alapján, üzenetenként, a
Hirdetményben meghatározott mértékű és feltételek szerint fizetendő díjat számít fel, mely
díj a havi díjjal egy időben, összesítve kerül felszámításra.
10.5. Az O.F.SZ. az Ügyfél által megadott hívószám feletti rendelkezés jogát nem vizsgálja. A
megadott hívószámra az O.F.SZ. által biztosított információval való rendelkezés az Ügyfél
felelőssége.
10.6. Az O.F.SZ. kizárólag az üzeneteknek az adott mobiltelefon-szolgáltató üzenetközpontjáig
történő eljuttatásáig vállal felelősséget.
10.7. Az O.F.SZ. által küldött üzenetek nem minősülnek számlának, számlakivonatnak.
10.8. Az O.F.SZ.-t nem terheli semmilyen felelősség a Szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfél által
elszenvedett bármilyen jellegű kárért, amennyiben az O.F.SZ. a Szolgáltatás nyújtása során úgy
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az O.F.SZ. minden ilyen esetben
érkező ügyfélpanaszt egyedileg bírál el, mely alapján megállapítja vagy kizárja felelősségét.
10.9. Az SMS-üzenet szolgáltatás a Szolgáltatás mindenkori része. Az SMS-üzenet szolgáltatás
önállóan nem szüntethető meg, nem mondható fel.
11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1. A Szerződés megszűnik
– közös megegyezéssel;
– rendes vagy rendkívüli felmondással;
29
– a nem természetes személy jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve
– természetes személy Ügyfél halálával.
11.1.1 Természetes személy Ügyfél halála
11.1.1.1. Természetes személy Ügyfél a halála esetére szólóan Számlán elhelyezett
összeg feletti rendelkezésre írásban más természetes személyt, mint haláleseti
kedvezményezettet jelölhet meg. Ebben az esetben az Ügyfél legalább a
kedvezményezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és állandó lakcímét
köteles megadni az O.F.SZ. részére. A Számlatulajdonos – a részesedési arány
feltüntetése mellett – több kedvezményezettet is megjelölhet. Amennyiben a
részesedési arány nem kerül feltüntetésre, a kedvezményezettek részesedési mértéke
egyenlő. Kedvezményezett jelölése esetén a számlakövetelés nem tartozik a
Számlatulajdonos hagyatékához. Az Ügyfél a halál esetére szóló rendelkezését csak az
O.F.SZ. részére szóló, írásban tett nyilatkozattal módosíthatja, illetve vonhatja vissza.
11.1.1.2. A Számlatulajdonos haláláról történő hitelt érdemlő tudomásszerzés (halotti
anyakönyvi kivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának, vagy
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző írásbeli megkeresésnek becsatolása) esetén az
O.F.SZ. a Számlatulajdonos fizetési megbízásait, egyéb rendelkezéseit megszűntnek
tekinti és a Számlát a tudomásszerzés napjától zároltként kezeli.
11.1.1.3. A Számlatulajdonos elhalálozása esetén – haláleseti kedvezményezett
hiányában – az O.F.SZ. a számlakövetelést az erre vonatkozó, mindenkor hatályos
jogszabályok szerint hitelt érdemlő módon igazolt örökös(ök)nek fizeti ki.
11.1.1.4. A Számlatulajdonos haláláról történő bejelentést követően az örökös(ök)kel,
illetve a haláleseti kedvezményezett(ekk)el történő elszámolásig, azaz a Számla
lezárásáig az O.F.SZ a Számlán levő pozitív egyenleget felelős őrzés keretében,
díjmentesen kezeli azzal, hogy az elhunyt Számlatulajdonos számlakövetelése –
haláleseti kedvezményezett hiányában – a Számlatulajdonos hagyatékát képezi és arra
az örökös(ök) jogosult(ak).
11.1.1.5. Az O.F.SZ az eredeti (vagy közjegyző által hitelesített másolatban) hozzá
eljuttatott jogerős hagyatékátadó végzés (vagy hagyatéki perben hozott jogerős bírói
ítélet) kézhezvétele esetén a Számlát megszünteti és a Számlán meglévő pozitív
egyenleget kifizeti a végzésben (vagy a bírói ítéletben) örökösként megnevezett
személy(ek) részére a végzésben (vagy az ítéletben) meghatározott, ennek hiányában
az örökös(ök) által teljes bizonyító erejű magánokiratban tett, írásbeli nyilatkozatban
megjelölt fizetési számlára (Célszámlára) történő díjmentes átutalással. Az O.F.SZ.
kétséget kizáróan köteles meggyőződni a teljes bizonyító erejű magánokiratban
nyilatkozó örökös személyazonosságáról.
30
11.1.1.6. Amennyiben a Számlatulajdonos a Számla vonatkozásában haláleseti
kedvezményezettet jelölt meg, akkor a haláleseti kedvezményezett (személyének
kétséget kizáró azonosítását követően) – az őt megillető részesedési arány erejéig –
rendelkezhet a számlakövetelésről és kérheti az összeg más fizetési számlára
(Célszámla) történő átutalását.
11.2. A felek jogosultak a Szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal,
indokolás nélkül felmondani az alábbi felmondási időkkel. A Számlakövetelés kimerülése a
Szerződést nem szünteti meg.
11.3. Az Ügyfél a Szerződést jogosult az adott hónap utolsó napjára, de legfeljebb 30 napos
felmondási idővel felmondani. A felmondásban az Ügyfél köteles megjelölni egy olyan fizetési
számlát, a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint a pénzforgalmi jelzőszám
megadásával, amelyre az O.F.SZ. az Ügyfél követelését a Szerződés megszűnéséig, azaz a
felmondási idő utolsó napjáig átutalhatja (a továbbiakban: Célszámla).
11.4. Az O.F.SZ. a Szerződést 2 hónapos felmondási idővel mondja fel, amennyiben nem áll fenn
azonnali felmondásra okot adó körülmény. Az O.F.SZ. felmondásában felszólítja az Ügyfelet,
hogy a felmondás kézbesítését követő 15 napon belül jelölje meg a Célszámlát.
11.5. A fizetési számla egyenlegének kimerülése a fizetési számlaszerződést nem szünteti meg
automatikusan. Amennyiben azonban az Ügyfél bármely fizetési számláján 6 (hat) hónapon
keresztül az Ügyfél által kezdeményezett forgalom nem történik, az O.F.SZ. jogosult a fizetési
számlaszerződést 2 hónapos felmondási idővel megszüntetni, és a felmondási időt követően
e számlát lezárni, és nyilvántartásából törölni.
11.6. Az O.F.SZ. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Számlát megszüntetni, ha
az Ügyfél Szerződés szerinti kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegte, így
különösen, ha esedékes és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségeinek – két alkalommal a
jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel küldött írásbeli (postai úton küldött levél, SMS,
e-mail, Fizetési Kapun keresztül küldött üzenet, stb.) felszólítás ellenére – nem tesz eleget. Az
O.F.SZ. jogosult továbbá a Számlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
Számlatulajdonos nem tesz eleget a jogszabályokban (így különösen a Ptk.-ban és a
pénzmosásról szóló jogszabályokban) meghatározott együttműködési és tájékoztatási
kötelezettségének.
11.7. A Szerződés felmondása, megszűnése esetén az O.F.SZ. és az Ügyfél kötelesek egymással
elszámolni a felmondási idő utolsó napjáig. Az O.F.SZ. a Számla pozitív egyenlegét bárminemű
követelésének levonását követően az Ügyfél felmondásának, illetve az O.F.SZ. felmondása
esetén az Ügyfél Célszámlát megjelölő nyilatkozatának kézhezvételét követő 15 napon belül,
de legkésőbb a felmondási idő utolsó napjáig átutalja az Ügyfél Célszámlájára. Amennyiben az
Ügyfél nem ad meg Célszámlát, az O.F.SZ. a Számla pozitív egyenlegét megbízás nélküli ügyvitel
keretén belül kezeli, mely után az O.F.SZ. a Számlacsomag havi díjának megfelelő összegű díjra
31
jogosult. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettsége addig áll fenn, amíg nem adja meg a Célszámlát
és arra az O.F.SZ. nem utalja át az elszámolás után maradt teljes összeget.
11.8. Felmondás esetén a Számla egyenlege és a nyilvántartott követelések esedékessé válnak.
Amennyiben a Számlához kapcsolódóan a jogszabályi előírások szerinti kötelezően sorbanálló
tétel van, úgy a Számla Ügyfél általi felmondásakor vagy az O.F.SZ. általi azonnali hatályú
felmondáskor a Számla legkorábban csak a sorbaállítás időtartamának leteltét követő napon
kerülhet megszüntetésre.
11.9. A Szerződés megszűnését követően beérkező jóváírásokat az O.F.SZ. az átutaló részére
visszafordítja.
11.10.A fizetési számlaszerződés felmondásának kezdeményezését követően az O.F.SZ.-hez
beérkezett felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást, hatósági átutalási megbízást és
átutalási végzést az O.F.SZ. legfeljebb a Szerződés megszűnésének időpontjáig állítja sorba.
12. JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK
12.1. Az O.F.SZ. által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások keretében felszámított díj, költség, jutalék
(e pont vonatkozásában a továbbiakban: „Díj”) meghatározását, mértékét, esedékességét és
egyes feltételeit a Szerződés, jelen ÁSZF, illetve a Hirdetmény tartalmazza.
12.2. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása során az O.F.SZ. által igénybevett közreműködő részére
megfizetett díjakat, költségeket az O.F.SZ. előzetes tájékoztatást követően átháríthatja az
Ügyfélre.
12.3. Az O.F.SZ. a Díjakat a Szerződésben, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Hirdetményben
meghatározottak szerint terheli a Számlára.
12.4. A Díjakat az O.F.SZ. a Számlán magyar forintban számítja fel.
12.5. A Díjak számításánál, amennyiben a százalékos mérték alapul vételével számított összeg nem
egész forintösszeget jelent, úgy az O.F.SZ. a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy a 0,50,
vagy azt meghaladó összeget felfelé kerekíti.
12.6. Az O.F.SZ. a végzett készpénz műveletek során (kizárólag magyar forintban van erre lehetőség)
érméket nem fogad el fizetésként.
12.7. Az egyes Díjak esedékességi időpontját (esedékesség) a Hirdetmény határozza meg. Az
esedékesség az az időpont, amikor az adott Díjat a számlatulajdonos Ügyfél – az O.F.SZ. erre
vonatkozó, előzetes, külön fizetési felszólítása nélkül is – megfizetni köteles az O.F.SZ. számára,
illetve amely időponttól kezdődően az O.F.SZ. – erre vonatkozó, előzetes, külön fizetési
felszólítás, vagy terhelési értesítés nélkül – jogosult az esedékes Díjat az Ügyféltől követelni,
32
illetve az Ügyfél felé a Számlán történő terheléssel közvetlenül is érvényesíteni. Az esedékes
Díj iránti követelését az O.F.SZ. jogosult a Számláról közvetlen levonással – erre vonatkozó
előzetes figyelmeztetés nélkül – is érvényesíteni (Közvetlen Díjérvényesítés). Az O.F.SZ a
Közvetlen Díjérvényesítéshez fűződő jogát – amennyiben a Hirdetményben ilyen idő vagy
időszak meghatározásra kerül – elsődlegesen az adott Díj vonatkozásában a Hirdetményben
meghatározott terhelési időpontban, vagy terhelési időszakban (Díjterhelési Idő) jogosult
gyakorolni. A Díjterhelési Idő (időszak esetében: annak az utolsó napja) a Díj megfizetésére
vonatkozó fizetési határidő utolsó napja. Amennyiben az O.F.SZ. az adott Díj vonatkozásában
fennálló Díjterhelési Időben nem érvényesíti az esedékes, aktuális Díjat, akkor – a Díj
követelhetőségére vonatkozó jogszabályi elévülési időpontig – ettől függetlenül, később is
bármikor jogosult a Díjat az Ügyfél felé érvényesíteni Közvetlen Díjérvényesítéssel, vagy más,
a számára rendelkezésre álló, egyéb módon. A számlatulajdonos Ügyfél – erre vonatkozó
előzetes felhívás nélkül – köteles legkésőbb az esedékesség beálltáig, megfizetni az aktuális
Díjat, illetve a Díjterhelési Időben (időszak esetében: annak teljes időszaka alatt) teljes
egészében a Számlán biztosítani és az O.F.SZ. Közvetlen Díjérvényesítéséhez szabadon tartani
az adott esedékes, aktuális Díj, illetve a korábban már bármikor esedékessé vált, de még teljes
egészében meg nem fizetett Díj (mint esedékes ügyféli díjtartozás) fedezetének a teljes
összegét abból a célból, hogy az O.F.SZ. a Díjterhelési Időben az esedékes Díj vonatkozásában
teljesíteni tudja a Közvetlen Díjérvényesítést. Amennyiben a Számlán a Díjfizetési Időben az
O.F.SZ. általi Közvetlen Díjérvényesítéskor nem áll rendelkezésre az esedékes, aktuális Díj teljes
összegének a közvetlen levonásához megfelelő fedezeti összeg (és az Ügyfél a Díjfizetési Idő
végéig maga sem fizeti meg közvetlenül az O.F.SZ. számára az aktuális, esedékes Díj teljes
összegét), akkor az Ügyfél az aktuális, esedékes Díj megfizetése vonatkozásában fizetési
kötelezetti késedelembe esik, mely esetben az O.F.SZ. jogosult érvényesíteni a fizetési
késedelemhez, mint ügyféli szerződésszegéshez kapcsolódó jogait. Fizetési késedelem esetén
– minden egyes bekövetkezett fizetési késedelembe esés esetén külön-külön – az O.F.SZ. az
Ügyfél felé jogosult érvényesíteni a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt is
40 eurónak megfelelő (a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos
deviza-középárfolyama alapján meghatározott) forintösszegre vonatkozóan.
12.8. Amennyiben az Ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatosan az O.F.SZ. részére
megfizetendő Díj tekintetében 7 napot meghaladó késedelembe esik, úgy az O.F.SZ. jogosult
az Ügyfél nevére megnyitott valamennyi Számlát az O.F.SZ. felé fennálló valamennyi tartozás
maradéktalan rendezéséig zárolni.
12.9. Az O.F.SZ. fenntartja a jogot, hogy az üzleti érdekei figyelembevételével a Díj beszedésétől
esetenként eltekintsen.
12.10.Üzleti Fizetési Számla csomag esetében a Számlatulajdonos Ügyfél az átutalási, azonnali
átutalási, illetve a rendszeres átutalási fizetési műveletek körébe tartozó egyes átutalási
tranzakciók esetén a Hirdetményben ezen tranzakciókra vonatkozóan meghatározott
mindenkori díjon (díjakon) felül, a teljesült fizetési művelettel egy időbeni, azonnali
33
esedékességgel köteles a tranzakció összegének 0,4 százaléka szerinti díjat is megfizetni.
12.11.Üzleti Fizetési Számla csomag esetében a Számla terhére a Számlatulajdonos Ügyfél által
előzetesen megadott hozzájárulással engedélyezett beszedési felhatalmazás alapján
benyújtott kedvezményezetti beszedés teljesülése esetén a Számlatulajdonos Ügyfél a
Hirdetményben ezen tranzakció vonatkozásában meghatározott mindenkori díjon (díjakon)
felül, a beszedéssel egy időbeni, azonnali esedékességgel köteles a teljesült tranzakció
összegének 0,4 százaléka szerinti díjat is megfizetni.
13. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, HELYESBÍTÉS

13.1. Az O.F.SZ. az általa igénybe vett harmadik személyért úgy felel, mintha maga járt volna el; ha
az igénybe vett harmadik személy felelősségét jogszabály, nemzetközi megállapodás vagy –
jogszabály kötelező érvényű rendelkezésének hiányában – saját üzletszabályzata korlátozza, az
O.F.SZ. felelőssége is ehhez igazodik.
13.2. Az O.F.SZ. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségének teljesítését
tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban, közösségi jogi
aktusban előírt rendelkezések zárták ki.
13.3. Az Ügyfél kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített
fizetési művelet helyesbítését. Az Ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően
haladéktalanul, de fogyasztónak minősülő ügyfél legfeljebb a fizetési művelet teljesítését
követő tizenharmadik hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező
napjáig, egyéb Ügyfél pedig legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő harmincadik (30)
napig kezdeményezheti a helyesbítést. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának
megfelelő naptári nap, akkor a fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a határidő lejárta a
hónap utolsó napja. Ha a határidő napja munkaszüneti napra esik, akkor a határidő lejárta a
munkaszüneti napot követő első munkanap. Az O.F.SZ. a helyesbítésre vonatkozó kérelmet
megvizsgálja és a megvizsgálást követően, amennyiben a helyesbítésre vonatkozó kérelmet
jogosnak tekinti, haladéktalanul eleget tesz a helyesbítés iránti kérelemnek. A jelen fejezetben
meghatározott határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha az O.F.SZ. nem tett eleget utólagos
tájékoztatási kötelezettségének.
13.4. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése
iránti kérelem esetén az O.F.SZ. köteles bizonyítani – adott esetben a hitelesítés által – hogy a
kifogásolt fizetési műveletet az Ügyfél, mint Fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet
megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta.
13.5. A jóvá nem hagyott fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Fizetési Kártya
használata önmagában nem bizonyítja, hogy az Ügyfél, mint Fizető fél csalárd módon járt el,
vagy a fizetési műveletet jóváhagyta, vagy a Fizetési Kártya használatával, illetőleg bejelentési
kötelezettségével kapcsolatban meghatározott kötelezettségeit szándékosan vagy súlyosan
34
gondatlanul megszegte.
13.6. A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén az O.F.SZ. abban az esetben köteles az
Ügyfél, mint fizető fél részére megtéríteni a fizetési művelet összegét, amennyiben az egyedi
kivizsgálás annak jogosságát állapítja meg, valamint helyreállítani a Számlán a megterhelés
előtti állapotot és megtéríteni az Ügyfél, mint fizető fél károkozással összefüggésben álló,
igazolt és az O.F.SZ. fizetési műveletek végzéséhez kapcsolt tevékenységével bizonyítottan
összefüggésbe hozható kárát.
13.7. Az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek az Ügyfél birtokából
kikerült vagy ellopott Fizetési Kártyával történtek, vagy a Fizetési Kártya jogosulatlan
használatából erednek, a bejelentés megtételét megelőzően az Ügyfél viseli a kárt tizenötezer
magyar forintnak megfelelő összeg mértékéig.
13.8. Nem terheli az előző bekezdésben meghatározott felelősség az Ügyfelet, ha a kárt készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely
információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a Fizetési
Kártyát személyes biztonsági elemek – így a PIN kód vagy egyéb kód (pl. CVC2 kód) – illetve
Fizetési Kapu azonosító és Fizetési Kapu belépési jelszó nélkül használtak, vagy az O.F.SZ. nem
biztosított lehetőséget az Ügyfélnek a bejelentés megtételére.
13.9. A bejelentés Ügyfél általi megtörténtét követően az O.F.SZ. viseli a kárt az olyan jóvá nem
hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek az Ügyfél birtokából kikerült vagy
ellopott Fizetési Kártyával, illetve Fizetési Kapu azonosítóval és Fizetési Kapu belépési jelszóval
történtek, vagy a Fizetési Kártya, illetve Fizetési Kapu azonosító vagy Fizetési Kapu belépési
jelszó jogosulatlan használatából erednek.
13.10.Az O.F.SZ. mentesül a 13.7., 13.8., 13.9. bekezdésben meghatározott kárviselési felelőssége
alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett
kárt az Ügyfél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a meghatározott kötelezettségeinek
szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
A jóvá nem hagyott fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Fizetési Kártya
használata önmagában nem bizonyítja, hogy az Ügyfél csalárd módon járt el, vagy a fizetési
műveletet jóváhagyta, vagy hogy kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan gondatlanul
megszegte.
Az O.F.SZ. az alábbi esetekben mentesül a felelősség alól:
a) a Fizetési Kártya, a PIN kód, valamint az Internetes biztonsági kód jogosulatlan harmadik
személy részére történő átadása, átruházása;
b) a bejelentési kötelezettség, letiltás elmulasztása, késedelmes, vagy hiányos teljesítése;
c) ha az Ügyfél a Fizetési Kapu azonosítót és Fizetési Kapu belépési jelszavát, illetéktelen
35
személyek számára hozzáférhető módon tárolta;
d) amennyiben mobiltelefon egyenlegfeltöltéskor a Fizetési Kártyával történő fizetést a
Fizetési Pont terminál engedélyezi és a tranzakció sikeresen végbemegy, de a megadott
telefonszámra az egyenlegfeltöltés nem történik meg. Ügyfélpanaszt az Ügyfél a
mobilszolgáltató Ügyfélszolgálatán tehet. Az O.F.SZ. kizárólag a mobiltelefon
egyenlegfeltöltés Fizetési Kártyával történő vásárlási tranzakció kapcsán, illetve a Fizetési
Pont terminált érintő, technikai jellegű problémákért vállal felelősséget.
13.11.Az O.F.SZ. mentesül a felelősség alól, ha a fizetési művelettel kapcsolatos kötelezettségeinek
teljesítését a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), jogszabály vagy
közösségi jogi aktus által előírt rendelkezések zárták ki.
13.12.Ha a fizetési műveletet az Ügyfél, mint fizető fél kezdeményezte a fizetési művelet hibás
teljesítéséért az O.F.SZ. felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. Amennyiben az O.F.SZ.
felelőssége fennáll, az O.F.SZ. a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet
összegét haladéktalanul visszatéríti az Ügyfél, mint fizető fél részére, és a Számlát olyan
állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor.
13.13.Az O.F.SZ. – a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség
kérdésétől függetlenül – a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet nyomon
követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít, és a nyomon
követés eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja.
13.14.Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül
kezdeményezték, a fizetési megbízásnak az O.F.SZ.-hez való továbbításáért a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A fizetési műveletnek jogszabály szerinti
teljesítéséért a kedvezményezett felé a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A
jelen fejezetben foglaltak kivételével a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás
teljesítéséért az Ügyfél felé az O.F.SZ. felel. Az O.F.SZ. felelősségének fennállása esetén
haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét az
Ügyfél részére visszatéríteni és a Számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített
fizetési műveletre nem került volna sor.
13.15.Az O.F.SZ. vállalja, hogy az Ügyfél hibájából eredő tévesen teljesített átutalások összegének
visszaszerzése (visszahívása) érdekében az adott helyzetben elvárható magatartást tanúsítja.
Az O.F.SZ. a visszahívásra irányuló kérés továbbítását vállalja, azonban annak sikerességéért,
teljesüléséért felelősség nem terheli. A visszaszerzésre az Ügyfélnek eseti megállapodást kell
kötnie.
13.16.Az O.F.SZ. megtéríti az Ügyfél részére az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési
műveletért felszámított díjat és költséget. Az O.F.SZ. az elmaradt haszon megtérítését nem
vállalja.
36
13.17.Az O.F.SZ. az általa nyújtott Szolgáltatásokból vagy azzal kapcsolatosan bármely okból
keletkezett károkért és költségekért fennálló felelőssége a fentebb írt eseteken túl kizárólag a
káresemény bekövetkezését megelőző 6 hónap alatt érvényesített szolgáltatói díjának
mértékéig terjed. Az O.F.SZ. kifejezetten kizárja a közvetlen károkon túli felelősségét (pl:
elmaradt haszon, stb.) A szerződésszegés jogkövetkezményeinek fenti korlátozása nem terjed
ki a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségre.
13.18.Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni az O.F.SZ.-t, ha önmaga ellen csőd, –
felszámolási – vagy cégtörlési eljárást, végelszámolást kezdeményezett, továbbá a
tudomásszerzéssel egyidejűleg, ha ellene harmadik személy felszámolási – vagy cégtörlési
eljárást kezdeményezett, valamint, ha a nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárás nem vezet
eredményre. Amennyiben az O.F.SZ. tudomására jut bármely, az Ügyfelet jelen pont szerint
érintő változás, azok ellenőrzésére – a rendelkezésére álló törvényes eszközök igénybe
vételével – az O.F.SZ. jogosult, amelynek költsége az Ügyfelet terheli. Jelen pont alapján
felmerült összegekkel az O.F.SZ. jogosult az Ügyfél O.F.SZ.-nél vezetett bármely számláját
közvetlenül megterhelni.
14. FIZETÉSI TITOK, ADATKEZELÉS

14.1. Az O.F.SZ. az Ügyfélnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti személyes adatait (a
továbbiakban: Személyes adat) az Infotv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) és a kutatás és
a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
14.2. Fizetési titok minden olyan, az O.F.SZ.-nek az egyes Ügyfelekről rendelkezésére álló, a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tény, információ, megoldás vagy adat,
amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére,
gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az O.F.SZ. által vezetett
Számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Szerződésre vonatkozik.
14.3. Az O.F.SZ. kötelezettséget vállal arra, hogy a fizetési titkokat a Pft. fizetési titokra vonatkozó
rendelkezéseinek maradéktalanul történő betartásával kezeli. Az O.F.SZ. az Ügyfélről
rendelkezésére álló az Efszt. szerinti üzleti titkokat (a továbbiakban: Üzleti titok) és fizetési
titkokat (a továbbiakban: Fizetési titok) kezeli és azokat időbeli korlátozás nélkül megőrzi. A
Szolgáltató az e pont szerinti titoktartási kötelezettsége alól mentesül, amennyiben ez alól a
mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az Efszt. vagy a jelen megállapodás felmentést
ad.
37
14.4. Az O.F.SZ. a jelen ÁSZF alapján rendelkezésére álló, személyes adatnak minősülő fizetési titkot
legfeljebb a fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig jogosult kezelni és továbbítani a
pénzforgalmi elszámolóháznak a fizetéssel kapcsolatos csalások, valamint a Fizetési Kártyával
történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából.
14.5. Az Ügyfél feloldja az O.F.SZ.-t fizetési titoktartási kötelezettsége alól, a fizetési kártya
elfogadói, illetve működtetői körbe tartozó hitelintézetek és szolgáltatók, továbbá a
MasterCard, illetve Visa körbe tartozó hitelintézetek és szolgáltatók számára – a Fizetési Kártya
használatával, a végzett műveletek nyilvántartásával, elszámolásával, a Fizetési Kártya
letiltásával, jogok és kötelezettségek érvényesítésével kapcsolatos körben – szolgáltatandó
adatok és információk tekintetében. Az Ügyfél, a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
az O.F.SZ. a Fizetési Kártya szolgáltatás teljesítése érdekében átadott személyes adatait e
célból kezelje, illetve feldolgozza összhangban a jelen ÁSZF-ben meghatározott további
feltételekkel.
14.6. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az O.F.SZ. a központi hitelinformációs
rendszernek (KHR) a Szerződésben vállalt kötelezettsége mibenlétéről, illetve az attól való
eltérésről adatot adjon át, amennyiben az Ügyfél a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek
nem tesz eleget. Az O.F.SZ. az alábbi adatokat adhatja át: az Ügyfél személyazonosító és lakcím
adatait, a megszegett szerződésből eredő kötelezettségéről, illetve az attól való eltérésről
szóló információk, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben
foglalt körben, adattartalommal és esetekben.
14.7. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az O.F.SZ. a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályok, a Pft., az Efszt. és a Hpt. vonatkozó rendelkezései szerint
az Ügyfélnek az O.F.SZ.-hez benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon,
nyomtatványokon feltüntetett, továbbá egyéb, bármely formában létrejött személyes, és
számlaadatait az O.F.SZ. által nyújtott szolgáltatás jellegének megfelelően nyilvántartsa,
kezelje, feldolgozza. Ezeket az adatokat az O.F.SZ. a Szerződés jellegének megfelelően jogosult
az Ügyféllel történő elszámolás céljából, valamint a Szerződésben, az Ügyfél részéről felmerülő
kötelezettségek és jogosultságok igazolására nyilvántartani, kezelni és felhasználni.
14.8. Nem természetes személy Ügyfél kizárólag olyan, vele kapcsolatban álló természetes
személyek adatait adhatja át az O.F.SZ.-nek, amelyek erről tudomással bírnak, és ehhez
hozzájárulásukat az Ügyfélnek megadták. A természetes személyek tájékoztatásáért és
hozzájárulásuk megszerzéséért az Ügyfél felelős. Az O.F.SZ. ily módon jogosulttá válik e
természetes személyek szigorúan foglalkozással összefüggő adatainak kezelésére és
továbbítására, ideértve különösen az érintett nevét, beosztását, munkahelyi címét,
munkahelyi telefonszámát és e-mail címét, munkakörét és munkahelyi hatáskörét, aláírási
jogosultságait.
14.9. Az Ügyfél a jelen megállapodás aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az O.F.SZ.
az Ügyfélről tudomására jutott Üzleti titkot és Fizetési titkot a jelen megállapodással vagy
38
annak megszűnésével kapcsolatban, illetve a megállapodásból eredő kötelezettségek
teljesítése érdekében és a szükséges mértékben harmadik személyek részére átadja.
14.10.Az Ügyfél a Szerződés aláírásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az O.F.SZ.
a Szerződés fennállása alatt az Ügyfelet az általa nyújtott szolgáltatással és a Szerződéssel
kapcsolatban, szolgáltatása minőségének és az ügyfél-elégedettség növelése érdekében
felkeresse, adatait e bekezdésben meghatározott célokra nyilvántartsa és kezelje.
14.11.Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az O.F.SZ. a
tudomására jutott személyes adatait az Infotv. szabályaival összhangban a jelen
megállapodással vagy annak megszűnésével kapcsolatban, illetve a megállapodásból eredő
kötelezettségek teljesítése érdekében és a szükséges mértékben, a jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig
teljeskörűen kezelje.
14.12.Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy az O.F.SZ. a telekommunikációs
hálózaton keresztül megbízást adó Ügyfél adatait, és magát a kommunikációt teljes
részletességgel rögzítse és tárolja, ideértve az Ügyféllel telefonon folytatott beszélgetéseket
is. Az ily módon rögzített információ felhasználására az O.F.SZ. kizárólag elszámolási és
biztonsági okból, továbbá bizonyítás céljából jogosult.
14.13.Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az O.F.SZ. az Ügyféllel
kötött Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez, és jogosultságának
gyakorlásához rendszeresen magas színvonalon képzett szakértő harmadik személyek
közreműködését vegye igénybe. Az Efszt. és a Hpt. rendelkezései szerint e harmadik
személyeknek történő, és fizetési titoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a fizetési titok
megsértését.
14.14.Az O.F.SZ. olyan tevékenységének végzésére, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás
vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett más szervezetet
bízhat meg. Az Efszt. vonatkozó rendelkezései alapján nem jelenti a fizetési titok megsértését
fizetési titoknak minősülő adatok átadása e szervezetek számára. Az O.F.SZ. biztosítja, hogy e
szervezetek gondoskodjanak az Ügyfél adatainak az adatvédelmi és fizetési titokra vonatkozó
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő biztonságos kezeléséről. Azon
tevékenység végzőit, amelynek során adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul a jelen ÁSZF 2.
számú melléklete tartalmazza.
14.15.Az O.F.SZ. kijelenti, hogy a személyes adatnak is minősülő ügyféladatok kezelése során az
Infotv. rendelkezéseinek figyelembevételével jár el.
14.16.A természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy jogosult
megismerni minden olyan adatot, melyet az O.F.SZ. személyükkel kapcsolatban kezel.
39
14.17.A természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Infotv.
rendelkezései az irányadóak.
14.18.Ügyfél kérelmezheti az O.F.SZ.-nél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.
14.19.Törlés helyett az O.F.SZ. zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
14.20.A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósági
jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(www.naih.hu) fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartozik.
14.21.Az Ügyfél adatainak kezelője az O.F.SZ., mint pénzforgalmi szolgáltató. A jelen 14. pont
(Adatkezelés) vonatkozásában az O.F.SZ.-szel egy tekintet alá esnek az O.F.SZ. Kapcsolt
Vállalkozásai és Kapcsolt Személyei is. Az adatok kezelése alatt az Infotv. szerinti adatkezelés
értendő.
14.22.Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen 14. pont (Adatkezelés) szerinti valamennyi hozzájárulása az erre
vonatkozó akaratelhatározásának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul.
15. PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLAT

15.1. Panaszkezelés
15.1.1. A panaszkezelés az Efszt., a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az
elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények
és független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint
panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló a 435/2016.
(XII.16.) számú Korm.rendelet, az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének
formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról szólószóló 46/2018. (XII.17.) MNB
rendelet alapján elkészült Panaszkezelési Szabályzat alapján történik, amely a Honlapon
megtalálható, és amelynek kivonatos tartalmáról az O.F.SZ. az Ügyfelei részére
közérthető Panaszkezelési Tájékoztatót is készít, amelyet szintén közzétesz a Honlapon.
15.2. Jogorvoslat
40
15.2.1. Abban az esetben, ha az Ügyfél a panaszkezelés során kapott választ nem fogadja el,
illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát az O.F.SZ. nem megfelelően kezelte, a
Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések
megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a
Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz
fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi
Békéltető Testület határozata a Szolgáltatóra nézve csak ajánlás, mivel az O.F.SZ. a
Pénzügyi Békéltető Testületnél általános alávetési nyilatkozatot mindezidáig még nem
tett.
A Magyar Nemzeti Bank elérhetősége:
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Ügyfélszolgálat levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-40-203-776
Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: http://www.mnb.hu/

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége:
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: +36-1-489-9700
Email: pbt@mnb.hu
Honlap: http://www.felügyelet.mnb.hu/pbt
16. JOGVÁLASZTÁS, HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG
A Szerződésre magyar jog, így különösen az Efszt., a Hpt., a Ptk., a Pft. és a Rendelet rendelkezései
alkalmazandóak. Bármely vita eldöntése felett, amely a Szerződés létrejöttével, érvényességével,
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatban
keletkezik, Magyarország rendes bíróságai rendelkeznek hatáskörrel. Az illetékesség tekintetében a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai irányadóak.
Budapest, 2020. február 6.
O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.
41
1. számú melléklet KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

Hivatkozással az Efszt. kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseire és jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltakra,
az O.F.SZ. tájékoztatja Ügyfeleit a kiszervezett tevékenységek köréről, amelyek ellátására a megjelölt
kiszervezett tevékenység végzők közreműködését veszi igénybe.
Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.
(székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-09-294972, adószám:
14355901-4-41)
– A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó többfunkciós kártyaelfogadó eszköz Point
Of Interaction (POI) terminálok üzemeltetése, fizetési kártya elfogadáshoz kapcsolódó
informatikai szolgáltatás.
– A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó SMS értesítés küldési szolgáltatás ellátása.
– Informatikai infrastruktúra biztosítási és üzemeltetési szolgáltatás.
– Internetbank rendszer alkalmazás-üzemeltetési szolgáltatás.
– Számlavezető rendszer alkalmazás-üzemeltetési szolgáltatás.
– Irodai informatikai infrastruktúra üzemeltetési szolgáltatás.
– Bankkártyarendszer üzemeltetési szolgáltatás.

Techron.Solutions Zrt.
(székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3., cégjegyzékszáma: 01-10-049786,
adószáma: 26323387-2-41)
– A Rendelet szerinti AFR pénzforgalmi szolgáltatásához (azonnali átutalás, másodlagos
számlaazonosítók) szükséges, az AFR előírások teljesítését biztosító, teljes körű, a Rendelet
szabályainak megfelelő, 365/24/7 órás rendelkezésre állású, szoftveres és hardveres
informatikai háttér biztosítása.
ProCons Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Jókai u 44. 2. em. 4., cégjegyzékszám: 03 09 108920,
adószám:12629446-2-03)
– Informatikai biztonsági felelősi szolgáltatás.
42
2. számú melléklet ADATFELDOLGOZÓK
Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-294972;
székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., adószám: 14355901-4-41)
Magyar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-041928, székhelye: (székhely: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 36.)adószáma: 10773381-2-44) – mobiltelefon egyenlegfeltöltés feltöltőkártyára
szolgáltatás ellátása
Telenor Magyarország Zrt. (cégjegyzékszáma: 13-10-040409, székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.,
adószáma: 11107792-2-44) – mobiltelefon egyenlegfeltöltés feltöltőkártyára szolgáltatás ellátása

Vodafone Magyarország Zrt.(cégjegyzékszáma: 01-10-044159; székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön
fasor 6.; adószáma: 11895927-2-44) – mobiltelefon egyenlegfeltöltés feltöltőkártyára szolgáltatás
ellátása

Az O.F.SZ. által megbízott adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az
O.F.SZ. határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért ő felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag az O.F.SZ. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az O.F.SZ. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.