Adatkezelési tájékoztató az álláspályázatokra vonatkozóan

Jelen adatkezelési tájékoztató O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszáma: 01-10-047548) pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban: „Adatkezelő1/O.F.SZ. Zrt.”) és a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszáma: 01-09-294972) POS terminál szolgáltató, a továbbiakban: „Adatkezelő2/Fizetési Pont Kft.”) (a két Társaság a továbbiakban üzletileg együtt említve: „Fizetési Pont Cégcsoport”)

közös adatkezelők

(az Adatkezelő1 és az Adatkezelő2 a továbbiakban együtt: „Adatkezelők”, vagy „Adatkezelő Társaságok” vagy „Közös Adatkezelők”) adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: „Tájékoztató”).

 

Kérjük, hogy személyes adatait CSAK a jelen Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, és elfogadását követően adja meg!

 

(https://fizetesipont.hu/csatlakozz-hozzank/)

 

1.        A Tájékozató célja

Jelen Tájékoztató létrehozásával, és nyilvánossá tételével a Társaság biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Európai Unió általános adatvédelmi rendelete – General Data Protection Regulation, (a továbbiakban: „GDPR”) 13. és 14 cikke szerinti, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 15. §a szerinti Érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Honlapon megvalósuló adatkezelés – a GDPR 2. és 3. cikkei szerint – a GDPR hatálya alá tartozik. Az adatkezelésre vonatkozóan jelen Tájékoztatóban nem ismertetett szabályokra a GDPR és az Infotv. szabályait kell alkalmazni. A jelen Tájékoztatóban, illetve a GDPR-ban, és az Infotv-ben meghatározott egyes szabályok közötti ellentét esetén a GDPR-ban, és az Infotv-ben meghatározott előírástt kell az adatkezelés során alkalmazni. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatok kezelését a GDPR, az Infotv., és jelen Tájékoztató szerint végzi.

2.        Az adatkezelés elvei

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság

A személyes adatok kezelésének pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lennie, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

3.        Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor, és annyiban jogszerű, amennyiben:

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a-b) az Érintett hozzájárulása),
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (kötelező),
 4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

Jelen Tájékoztató szerint az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást

 • a karrier portálon közvetlenül, a hozzájárulást kérő jelölőnégyzet bejelölésével, és jelen adatkezelési Tájékoztató elfogadásával,
 • vagy az Érintett önéletrajzának, és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. motivációs levél, képzettséget, iskolai végzettséget igazoló dokumentumoknak) a megküldésével történik.
 • A személyes adatok megadását önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

A hozzájárulás megadása szükséges feltétele annak, hogy az Adatkezelő a pályázati anyagot elbírálhassa, valamint a jelentkezővel a kapcsolatot felvegye.

4.        Fogalmak

Mi minősül személyes adatnak?

 „Személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki (közvetlen vagy közvetett módon), különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 Mi minősül adatkezelésnek?

 „Adatkezelés”: a személyes adatokon (vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatok

 • gyűjtése,
 • rögzítése,
 • rendszerezése, tagolása,
 • tárolása,
 • átalakítása vagy megváltoztatása,
 • lekérdezése.

Adatkezelésnek minősül:

 • az adatokba történő betekintés,
 • az adatok felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele,
 • az adatok összehangolása vagy összekapcsolása,
 • az adatok korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

Ki az adatkezelő?

„Adatkezelő”: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit (önállóan vagy másokkal együtt) meghatározza.

5.        Adatkezelők – közös Adatkezelés

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Székhely:                           1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Cégjegyzékszáma:           01-10-047548

Postacím:                           1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Telefon:                              +36 1 577 4664

E-mail cím:                        info@fizetesipont.hu

Honlap:                              https://ofsz.hu/

Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.

Székhely:                           1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Cégjegyzékszáma:            01-09-294972

Postacím:                           1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Telefon:                              +36 1 577 4664

E-mail cím:                        info@fizetesipont.hu

Honlap:                              https://fizetesipont.hu/

A Honlap Karrier oldalán (a továbbiakban: „Honlap”) Önnek lehetősége van megadni egyes személyes adatait.

Az adatkezelők – a GDPR 26. cikke szerinti – közös adatkezelők, mivel az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg.

A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött, külön megállapodásban (Fizetési Pont Közös Adatkezelői Megállapodás) határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségeik teljesítéséért fennálló – különösen az Érintett jogainak gyakorlásával és a GDPR 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő – felelősségük megoszlását.

A közös adatkezelők a Fizetési Pont Közös Adatkezelői Megállapodásban az Érintettek felé az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt-t jelölték ki kapcsolattartóként (a továbbiakban: „adatkezelői kapcsolattartó”).

A Közös Adatkezelői Megállapodás megfelelően tükrözi a közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az Érintett kérésére az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett – a Közös Adatkezelői Megállapodás feltételeitől függetlenül – mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelők – a GDPR 24. cikke szerint – az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történjen.

Az adatkezelők megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaznak. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket az adatkezelők az e pont szerinti elérhetőségén fogadják.

6.        Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A 6. pont szerinti Közös Adatkezelők – az egyes adatkezelések céljának megfelelően – a Honlapon az Érintett által megadott, alábbi személyes adatokat kezelik az alábbi adatkezelési jellemzőkkel.

Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelők kizárólag az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, illetve szerződéskötés előkészítése céljából kezelik. Az adatkezelők a birtokukba került személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kívánnak végezni.

Az Ön felé (vagy az Ön által képviselt szervezet felé) teljesülő kapcsolatfelvétel kifejezetten az Ön kezdeményezése alapján történik azzal, hogy Ön a Honlapon a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat – a jelen Tájékoztató megismerését és elfogadásával egyidejűleg – megadta számunkra a Honlap erre a célra létrehozott felületén.

Az Érintett a személyes adatait önkéntesen, jelen Tájékoztató alapján, annak ismeretében adja meg.

Az Érintettet a személyes adatai megadására az adatkezelők felé sem szerződés, sem pedig jogszabály nem kötelezi.

a.) Nyitott pozícióra jelentkezés esetén

Az Adatkezelők a hozzá közvetlenül, vagy közvetetten közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban, személyes adatokat, és a csatolt egyéb dokumentumokban (különösen motivációs levél, referencialevél) szereplő személyes adatokat abból a célból kezelik, hogy a meghirdetett pozícióra a megfelelő munkavállalót kiválaszthassa, és az Érintettel időpontot.

Az Adatkezelők akkor kéri be a végzettséget igazoló okiratokat, ha az a munkakör betöltéséhez arra szükség van, különösen a felügyeleti engedélyhez kötött pozíciók esetén.

b.) Általános jelentkezés – Regisztráció – esetén

Az érdeklődő Érintetteknek lehetőségük van regisztrálni az Adatkezelők honlapján található karrier oldalon (a továbbiakban: „általános regisztráció”). Az adatkezelés célja, hogy az Érintettet az Adatkezelő a végzettségének, és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az Érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

7.        Kezelt személyes adatok köre

7.1.      Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.

7.1.1. Az Adatkezelőhöz történő jelentkezés folyamata

A megfelelő munkatárs kiválasztásáért a személyügyekért felelős munkatárs felelős

Az önéletrajzokkal kapcsolatos közös szabályok

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett önéletrajzok esetén azonos elbírálás alá esik a papíralapon, és az elektronikus módon érkezett önéletrajz.

Ha a jelentkező a meghirdetett postai címre, a Társaság által elvárt jelöléssel küldi meg az önéletrajzot, úgy a Társaság garantálja a jelen pont szerinti adatkezelést.

Ha nem a hirdetetésben megjelölt módon érkezik a papíralapú önéletrajz, úgy az iratkezelési szabályok szerint a címzettnek minősülő személy köteles arról gondoskodni, hogy az önéletrajz a munkaügyi osztály vezetőjéhez kerüljön.

Abban az esetben, ha az irattovábbítás nem történik meg, úgy a Társaság az iratkezelésre vonatkozó általános szabályokat alkalmazza.

A jelentkezés során személyesen behozott önéletrajzokat papíralapon tárolja el a Társaság.

A Társaság fenntartja a jogot magának, hogy a szakmailag releváns önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából kategorizálja, hogy a később megüresedő vagy betöltendővé váló pozíciók miatt adatbázist építsen belőle. Az adatbázisba kerülő adatokat a beérkezéstől számított 1 évig őrzi meg a Társaság, majd ezen határidő elteltével semmisíti meg, lévén ennyi idő elteltével már vélhetően nem relevánsak a munkakeresés szempontjából az adatok.

Abban az esetben, amennyiben egy jelölt az önéletrajzi adatai alapján érdemes az adatbázisba kerülésre, úgy arról értesítést kap. Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az Érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

A jelentkezések elbírálása során a Társaságnak lehetősége van arra, hogy a korábbi munkavállalói esetében ellenőrizze a korábban megszűnt munkaviszony miértjét.

Az ajánlás útján érkező önéletrajzokra vonatkozó különös szabályok

A Társaság meghatározott pozíciók betöltéséhez munkavállalói ajánlására is számít. A meghirdetett pozíciókra a Társaság munkavállalói ajánlhatnak olyan jelölteket, akik megfelelnek a meghirdetett állás elvárásainak.

Az ajánlás egy felvételi eljárásra vonatkozik, a munkaerő-adatbázisba nem kerül bele jövőbeni felhasználás céljából.

Az ajánlási folyamat során a Társaság az ajánló és az ajánlott személy nyilatkozatát is megszerzi. Az Érintett megismeri a Társaság ajánlási programját és egy ajánlási nyomtatványt is ki kell tölteni, melyet mind az ajánló, mind az ajánlott személy aláír.

Az ajánlott jelöltekről a Társaság nyilvántartást vezet, a nyilatkozatot az önéletrajzzal együtt kezeli: a kezelt adatok köre így kibővül ajánlás esetén az ajánló személy személyazonosító adataival. Az adott adat kezelése a cél eléréséig történik: azt az adatot, hogy ki ajánlotta az adott munkavállalót a cél elérésekor, azaz az önéletrajz kezelésének megszűnésekor (nem megfelelő ajánlott személy) törli a Társaság.

a.) Nyitott pozícióra jelentkezés, és az általános jelentkezés esetén

A pályázók által a karrierportálon megadott személyes adatok és a becsatolt pályázati anyag, így különösen:

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a.) pont Érintett hozzájárulása,

GDPR 6. Cikk (1) bek b.) pont az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaszerződés kötése
kezelt adatok köre: önéletrajz, motivációs levél, referencialevél, valamint az abban szereplő, a pályázók által megadott személyes adat, így különösen:

·   név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, telefonszám, e-mail cím, fénykép,

·   az Érintett által megadott egyéb adatok, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, havi bruttó bérigény, beszélt nyelv(ek) és azok szintjei,

·   korábbi munkáltatókra és a jelenlegi munkáltatóra vonatkozó adatok: munkaviszony idő- tartama, munkáltató neve, és a betöltött pozícióra vonatkozó adatok, egyéb készségre vonatkozó adatok,

adattárolás határideje: ·   főszabály szerint a meghirdetett pozícióról történő döntésig

·   adatbázisba kerülő jelölt esetén: a jelentkezéstől számított 1 évig

·   munkavállalói ajánlás esetén a jelölt adatait a meghirdetett pozícióról történő döntésig, az ajánló munkavállaló adatai a cél eléréséig

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
Kezelője: HR/Munkaügy
Adatszolgáltatás: a Társaság vezetője, szervezeti egységek vezetői – saját területén dolgozók adataiból – részére teljesíthető.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés elbírálásához nem szükséges személyes adatokat, így különösen szabadidős tevékenységre vonatkozó adatokat és érdeklődési kört az Adatkezelő a pályázóktól nem kér. Amennyiben az érintett pályázati anyagában ezen adatokat megadja, akkor az adatokat az Adatkezelő tárolja.

Az Adatkezelőhöz meghirdetett álláslehetőségre jelentkezés, és az általános jelentkezés céljából a jelentkezők megküldött önéletrajzában, illetve egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat – amennyiben nem jön létre a munkaviszony – az Adatkezelő a meghirdetett állás betöltését követő 1 éven keresztül őrzi meg. Ezen időtartam lejárta előtt 30 nappal, amennyiben erre visszajelzés nem érkezik a pályázótól, akkor az időtartam lejárta előtt 15 nappal, majd 3 nappal az Adatkezelő értesítést küld az adatok törléséről. Amennyiben a pályázó a további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást nem adja meg, az Adatkezelő a pályázati anyagot (és a bennük foglalt személyes adatokat) törli.

Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy az Adatkezelő az adatait továbbra is tárolhatja, akkor további 6 hónapra megőrzi a pályázati anyagot a személyes adatbázisában abból a célból, hogy a későbbiekben egyéb pozíciók meghirdetése esetén újból felkereshesse a megfelelő jelölt kiválasztása érdekében. Amennyiben a pályázó kiválasztásra kerül, tehát az Adatkezelő vele munkaviszonyt létesít, akkor a pályázati anyag a pályázó, mint munkavállaló személyi aktájába kerül.

Amennyiben a pályázó nem fogadja el az Adatkezelő ajánlatát, és vele az Adatkezelő nem létesít munkaviszonyt, akkor a pályázati anyagot és az ajánlattételre vonatkozó adatokat az Adatkezelő a fentiek szerint kezeli, majd törli.

Nem befejezett regisztrációk esetén

Amennyiben a regisztráció nem kerül befejezésre – a jelentkező elkezdte a regisztrációját, de nem töltött ki minden kötelező adatot –, az adatok 15 nap elteltét követően törlésre kerülnek. A törlés előtti 7. és 3. napon az Adatkezelő értesítést küld a törlésről és a regisztrációs folyamat befejezésének lehetőségéről.

Aktiválatlan regisztrációk esetén

Azon jelentkezők regisztrációja esetén, akik befejezték regisztrációjukat és kitöltöttek minden kötelező adatot, viszont nem aktiválták azt az e-mailben továbbított aktivációs kód segítségével, az adatok a regisztráció befejezését követő 15 nap eltelte után törlés- re kerülnek. A törlés előtti 7. és 3. napon az Adatkezelő értesítést küld a törlésről és a regisztrációs folyamat befejezésének lehetőségéről.

b.) Felvételt nyert személyek esetén

Amennyiben a pályázó elfogadja az Adatkezelő ajánlatát, akkor a munkába lépést megelőzően mind a munkaszerződés elkészítésé hez, mind a munkavállalónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő bejelentéséhez szükséges további személyes adatokat is bekéri az Adatkezelő.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a.) pont Érintett hozzájárulása,

GDPR 6. Cikk (1) bek. b.) pont az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaszerződés kötése
kezelt adatok köre: ·    személyi igazolvány szám, kibocsátás dátuma, érvényesség dátuma, állampolgárság, TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám,

·   legmagasabb iskolai végzettség, szintje szakirány, okirat száma, kiállítás dátuma, nyomdai/törzslap szám, okiratot kibocsátó intézmény neve, szakképzettség, okirat száma, kiállítás dátuma, nyomdai/törzslap szám, okiratot kibocsátó intézmény neve, nyelvismeretet igazoló okirat száma,

·   nyugdíjra, saját háztartásban nevelt 18 éven aluli személyekre, családi adókedvezményre, GYED-re, GYES-re, egyéb munkaviszonyra, vállalkozói jogviszonyra, előző munkahelyre vonatkozó adatok,

·   TB igazolvány adattartama, erkölcsi bizonyítvány adattartalma

adattárolás határideje: ·   főszabály szerint a meghirdetett pozícióról történő döntésig

·   adatbázisba kerülő jelölt esetén: a jelentkezéstől számított 1 évig

·   munkavállalói ajánlás esetén a jelölt adatait a meghirdetett pozícióról történő döntésig, az ajánló munkavállaló adatai a cél eléréséig

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
Kezelője: HR/Munkaügy
Adatszolgáltatás: a Társaság vezetője, szervezeti egységek vezetői – saját területén dolgozók adataiból – részére teljesíthető.

c.) Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés

A Munkatörvénykönyv 10. § (4) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható:

 1. a) amelyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő,
 2. b) amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.

Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkatársakat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.

Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. f.) pont a munkáltató jogos érdeke
adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony létesítése.
kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, munkára alkalmas-e vagy sem.
adattárolás határideje: munkaviszony megszűnését követő 3 év
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
Kezelője: A vizsgálatot végző szakember
Adatszolgáltatás: A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

8.        Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelők Humánpolitikai terület HR munkatársai, a pozíciót meghirdető szervezeti egység vezetői, a munkáltatói jogkör gyakorlója (felvételt nyert személyek esetén) és az Adatkezelők vezető tisztségviselői férhetnek hozzá.

Az általános jelentkezés esetén az Adatkezelők Humánpolitikai terület HR munkatársai férhetnek hozzá a pályázó személyes adataihoz, és esetleges betöltendő pozíció felmerülése esetén az előző pontban rögzítettek jogosultak a pályázati anyaghoz hozzáférni.

A pályázó által beküldött pályázati anyag az előző pontban megjelölt személyek által az Adatkezelők karrierportálján érhető el, valamint az előző pontban megjelölt személyek e-mail fiókjában, és a Humánpolitikai terület hálózati meghajtójára kerül lementésre. A meghirdetett pozíciót betöltő pályázó pályázati anyaga a fentieken túl a pályázó, mint munkavállaló elektronikus személyi aktájába kerül, amely a Humánpolitikai Terület hálózati meghajtójára kerül lementésre, ezen kívül az Adatkezelők karrierportáljának adatbázisában is megtalálhatóak.

Az ajánlattételre vonatkozó adatok a Humánpolitikai terület hálózati meghajtójára kerülnek lementésre.

Az általános jelentkezés esetén a pályázó anyaga az Adatkezelők karrierportáljának adatbázisába kerül lementésre az adatkezelés időtartama alatt, melyhez a Humánpolitikai terület munkatársai férhetnek hozzá és az esetleges betöltendő pozíció felmerülése esetén a fent rögzített személyek.

Az Adatkezelők mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg az Adatkezelők részére, és gondoskodnak az adatok biztonságáról, valamint kialakítják azokat a technikai és szervezési szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így különösen az Adatvédelmi Rendelet 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek.

9.        A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt személyes adatok forrása a Honlapon található adatbeviteli mezők önkéntes, Érintett általi kitöltése, illetve az Érintett által történt személyes adatok, anyagok postai úton való megküldése.

Amennyiben nem közvetlenül az Érintett tölti ki az adatbeviteli mezőket, akkor a ténylegesen kitöltő személy, mint adatkezelő által az adatbeviteli mezőkben az Érintettre vonatkozóan megadott személyes adatokat nem az Érintettől gyűjtik az adatkezelők.

10.      Adatfeldolgozók – adattovábbítás

Az Adatkezelők adatfeldolgozót nem vesznek igénybe.

Az Adatkezelők a kezelt adatokat harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítják.

11.      Az adatkezelés egyes speciális esetei

Az adatkezelés során – a GDPR 22. cikke szerinti – automatizált döntéshozatal, profil alkalkotás nem történik.

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére vagy előrejelzésére használják.

12.      Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett kérelmezheti a Társaságnál:

 • Tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről,
 • Személyes adatainak helyesbítését, javítását,
 • Személyes adatainak, zárolását, törlését– a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
 • A személyes adatok továbbítását.

Az adatkezelők az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesítik.

Az Érintett jogosult arra, hogy

 • A személyes adataihoz hozzáférjen,
 • Megadott hozzájárulását bármikor visszavonja,
 • Tiltakozzon a személyes adatának kezelése ellen
 • Mentesüljön az automatizált döntéshozatal alól

Az Érintett a kérelmet a Társaság feltüntetett elérhetőségein nyújthatja be.

12.1.  Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről még az adatkezelés megkezdése előtt, és ezen felül kérésére bármikor.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolták az Érintett személyazonosságát. Különleges adat esetén kizárólag írásbeli tájékoztatás adható.

12.2.  Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van.

12.3.  Helyesbítéséhez való jog

Az Érintett jogosult pontatlan adatai helyesbítését kérni. Ezen jog megilleti az Érintettet, eredetileg pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott adatnál.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A Társaság jelen Tájékoztatóban felhívja az Érintettek figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre. Az Adatkezelők ugyanis jogszerűen nem tudhat arról, hogy az Érintett például elköltözött, és az eredeti regisztrációjához képest megváltozhatott a címe.

12.4.  Személyes adat törléséhez való jog –„az elfeledtetéshez való jog”

Az Érintett bizonyos esetben jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

A Társaság köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).

Az elfeledtetéshez való jog:

Amennyiben a személyes adatot a Társaság nyilvánosságra hozta, és a fenti pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia, és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ész-szerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem jogosult az Érintett a törlésre, és az elfeledtetési jog gyakorlására:

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

12.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog – Zárolás –

A Társaság az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben

Személyes adat zárolása

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Korlátozás következménye:

Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az Érintett hozzájárulásával, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

12.6.  Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérni, ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, kérni a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását – ha ez technikailag megvalósítható –

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadság jogait.

12.7.  Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, közvetlen üzletszerzési cél esetén, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetén.

Ebben az esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha

 • az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

12.8.  Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

12.9.  Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A mentesség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Az Érintett jogosult az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

13.      Érintett jogaihoz kapcsolódó eljárási rend

13.1.      Tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódó eljárás

13.1.1.   Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor

Az adatkezelés megkezdése előtt, az adatfelvételkor közölni kell Érintettel, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e, vagy kötelező. Egyértelműen, és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Ha az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az Érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjti be a Társaság:

 A Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítása végett, az Érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információk mindegyikét,

 1. a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
 4. a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
 5. és tájékoztatja az Érintett jogairól;
 6. jogorvoslati eljárásról, a panasz benyújtásának jogáról.

Tájékoztatás időpontja: adatfelvételkor.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg

Amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az Érintettől szerezte be, a Társaság az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. az Érintett személyes adatok kategóriái;
 5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

Tájékoztatás időpontja:

 • az adat megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, (legfeljebb 1 hónap),
 • első kapcsolatfelvétel alkalmával – ha kapcsolattartási célú az adatkezelés,
 • ha más címzettel is közölve lesz az adat, akkor legkésőbb az első közléskor.

Mikor mellőzhető a tájékoztatás:

 • az Érintett már rendelkezik az információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik, vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

13.2.       Az Érintett hozzáférési jog gyakorlásának módja

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

13.2.1.    Az Érintett által kért adatok kiadásához kapcsolódó költségek

Tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 1. A) Az adathordozó költsége

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe:

 1. papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
 2. aa) 130 Ft/másolt A/4-es oldal,
 3. ab) 260 Ft/másolt A/3-as oldal,
 4. papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
 5. ba) 12 Ft/másolt A/4-es oldal,
 6. bb) 24 Ft/másolt A/3-as oldal,
 7. optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó,
 8. elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége.

A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet meghaladja.

 1. B) A Postaköltség

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi mértékek vehetők figyelembe:

 1. az Érintett részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja,
 2. az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja.

C.)          A munkaerő-ráfordítás költsége

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége – az Infotv. 29. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett – abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges időtartam vehető figyelembe.

Ha az adatigénylés teljesítésére elektronikus úton kerül sor, a másolat készítéséhez szükséges időtartam csak akkor vehető figyelembe, ha elektronikus formában rendelkezésre nem álló adat igénylésére került sor, vagy a másolat készítéséhez szükséges időtartam rövidebb az elektronikus formában rendelkezésre álló adat rendelkezésre bocsátásához szükséges időtartamnál.

Ezen költségét a munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségeinek összegeként kell megállapítani, időtartamát személyenként a kerekítés szabályainak megfelelően egész órára kell kerekíteni.

A munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni e személy egy munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell tekinteni.  Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4.400,- Ft vehető figyelembe.

13.3.      Tájékoztatás a korlátozás feloldásáról

A Társaság az Érintettet, (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést), az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

13.4.      Tájékoztatás az Érintett kérelmére vagy Tiltakozás esetén

Az Érintett tájékoztatást kérő levele esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül, – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül – közérthető formában, írásban köteles megadni a tájékoztatást.

Az Érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad:

 • az Érintett általa kezelt, illetve az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 • azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező személyhez.

Ha a Társaság az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslat:

Ha az Érintett a Társaságnak a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

13.5.      Adat megjelölése

A Társaság, mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

13.6.      A tájékoztatás megtagadása

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. § meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság, mint adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv, mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

13.7.      Adatok helyesbítése

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az adat helyesbítésről, a zárolásról, a törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az Érintettet, továbbá mindazokat tájékoztatni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja az érintetett e címzettekről,

Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

13.8.      Tiltakozás adatkezelés ellen

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, adattovábbítást) megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította.

Jogorvoslat:

Ha az Érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott döntéssel, a döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében foglalt módon – bírósághoz fordulhat

13.9.      Az adatbiztonság követelménye:

A Társaság köteles az adatkezelési tevékenységét úgy folytatni, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

14.      Jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelők a személyes adatainak a kezelése során megsértették a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

14.1. Az Adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelőnél, Adatvédelmi felelősnél, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, Infotv-t.

Az Adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, és annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Adatkezelési kapcsolattartó:

Neve: O.F.SZ. Országos Fizetési szolgáltató Zrt.
Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
E-mail elérhetősége: adatvedelem@fizetesipont.hu
Telefonszám: +36 1 222-9999
Weboldala: https://ofsz.hu/

Belső adatvédelmi felelős és az Adatvédelmi tisztségviselő (DPO) elérhetőségei:

Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
E-mail elérhetősége: adatvedelem@fizetesipont.hu
Telefonszám: +36 1 222-9999

 14.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak vagy az Infotv-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR rendelet, vagy az Infotv. szerinti jogait.

A bírósági eljárásban az Érintett fél. Az Érintett tartózkodási helye alapján is megindítható eljárás.

Bíróság illetékessége

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti állam bírósága előtt kell megindítani.
 • Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

14.3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes Felügyeleti Hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet, Infotv-t.

A Felügyeleti Hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni a 78. cikk alapján.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

Hatóság illetékessége

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást

 • Az Érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy
 • a feltételezett jogsértés helye szerinti állam Hatósága előtt kell megindítani.

Az eljárásban az Érintett nem fél, kizárólag tájékoztatás kérési joga van.

Adatvédelmi ügyekben az eljáró magyar felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Felügyeleti Hatóság”)

Cím:                     1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím:          1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon:               +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap:                http://www.naih.hu;.

14.4. A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a Felügyeleti Hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Minden Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha

 • az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy
 • három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bíróság illetékessége

A Hatósággal szembeni eljárást

 • a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

14.5. Az Érintettek képviselete

Az Érintett jogosult arra, hogy

 • panaszának a nevében történő benyújtásával,
 • az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jognak, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jognak, a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jognak a nevében való gyakorlásával, valamint
 • a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével

olyan nonprofit jellegű szervezetet bízzon meg, amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az Érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

14.6. A kártérítéshez való jog, Sérelemdíj

Az Érintett, ha a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 • Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
  • az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
  • az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

14.7. Bíróság illetékessége

A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást,

 • adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 • Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. bíróság előtt kell megindítani.

15.      Vegyes szabályok

A jelen Tájékoztatóban kifejezetten meg nem határozott fogalmak esetében a GDPR 4. cikke szerinti fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.

Az Adatkezelők fenntartják a jogukat a jelen Tájékoztató módosítására.

Budapest, 2021.02.09.

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.

FIZETÉSI PONT CÉGCSOPORT

 

Fizetési Pont

A Fizetési Pont terminál elfogadja:

Telefonos ügyfélszolgálat

+36 (1) 577 4664
Munkanapokon: 7.00-19.00
Szerda: 7.00-20.00

Terminál hiba és kártyaletiltás esetén 0-24 órában elérhető ügyfélszolgálatunk!

Cégadatok

1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Cégjegyzékszám: 01-09-294972
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kövess minket