1
Elektronikus úton, interneten történő szerződéskötés
keretében létrejött
Elektronikus Fizetési Szolgáltatási Szerződés
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
FIZETÉSI PONT TERMINÁLT működtető
Üzembentartók részére
VERZIÓSZÁM: 2/2021/FP/EE
Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.
Elfogadás napja: 2021. június 30.
Honlapon történő közzététel napja: 2021. június 30.
A Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.-vel a közzététel napját követően szerződést kötő, új
Ügyfelek vonatkozásában: 2021. július 01.-től hatályos.
Az „Elektronikus úton, interneten történő szerződéskötés keretében létrejött Elektronikus
Fizetési Szolgáltatási Szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI PONT terminált
működtető Üzembentartók részére” nevű általános szerződési feltételi dokumentum , illetve az
„Elektronikus úton, interneten történő szerződéskötés keretében létrejött Elektronikus Fizetési
Szolgáltatási Szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI PONT terminált és
FIZETÉSI PONT SoftPos alkalmazást működtető Üzembentartók részére” nevű, (2/2020/FP/EE,
1/2021/FP/EE) verziószámú általános szerződési feltételi dokumentum („korábbi ÁSZF”) hatálya alatt
szerződést kötő, és ez alapján a közzététel napján fennálló szerződéssel rendelkező, meglévő
Ügyfelek vonatkozásában – a szerződések és a korábbi ÁSZF módosításaként – 2021. július 01-
től kezdődően hatályos. Jelen dokumentum egyúttal a korábbi ÁSZF, mint általános szerződési
feltételi dokumentum egységes szerkezetű módosítása is.
2
1. A SZERZŐDÉS ÉS AZ ÁFSZ
1.1. Jelen szerződési dokumentum (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. (székhelye: 1027
Budapest, Kapás u. 6-12. cégjegyzékszám: 01-09-294972., adószám: 14355901-2-41., a továbbiakban:
„Szolgáltató”) és a vele elektronikus úton, interneten, elektronikus szerződéskötési rendszeren (a továbbiakban:
„Szerződéskötési Rendszer”) keresztül Elektronikus Fizetési Szolgáltatási Szerződést kötő vállalkozói ügyfél (a
továbbiakban: „Üzembentartó”) (a Szolgáltató és az Üzembentartó a továbbiakban együtt: „Felek”) között az
Üzembentartó által üzemeltetett kereskedelmi/szolgáltató egységben, helyiségben, mint fizikai terminálhasználati
helyen, és mint fizetési helyen (a továbbiakban: „Üzlet”), vagy a kereskedelmi/szolgáltatói tevékenység üzleten kívüli
végzése esetén az Üzembentartónál változó földrajzi helyeken, mint terminálhasználati helyeken, mint fizetési
helyeken (ezek a fizetési helyek a továbbiakban: „Üzleten kívüli fizetési hely”) (az Üzlet és az üzleten kívüli fizetési
hely a továbbiakban együtt: „Elfogadóhely”, vagy „Helyszín”, vagy „fizetési hely”) történő fizetési kártyával
(bankkártyával), illetve fizetési művelet teljesítésére alkalmas mobileszköz (mobiltárca) alkalmazásával történő
(„kártyás”) elektronikus fizetési műveletek elfogadása (a továbbiakban: „elektronikus kártyaelfogadás”,
„kártyaelfogadás”) céljából alkalmazott, a Szolgáltató által e célra biztosított, fizikai POS terminál (a továbbiakban:
„fizikai terminál” vagy „fizikai POS terminál”), illetve az Üzembentartó által kifejezetten e célra használt mobil technikai
eszközre a Szolgáltató által e célból biztosított, az üzemeltetői mobileszközre letölthető, speciális Fizetési Pont
fizetési szoftveralkalmazás (a továbbiakban: „SoftPos” vagy „SoftPos alkalmazás”) (a fizikai terminál és az
üzemeltetői mobileszközön futó SoftPos alkalmazás a továbbiakban együtt: „Fizetési Pont Terminál”, vagy „POS
Terminál”, vagy „Terminál”) használatára, üzemeltetése/elektronikus fizetési műveletek, elektronikus (bolti) fizetési
eljárások , (fizetési) szolgáltatások biztosítása tárgyában az Üzembentartó által a Szerződéskötési Rendszerben a
Szerződés megkötése folyamatában megtett jognyilatkozatok, nyilatkozatok és megadott adatok (a továbbiakban:
„üzemeltetői szerződéses nyilatkozatok ”) alapján létrejött, és a Felek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: „ Ptk.”) 6:7. § (3) bekezdése szerint írásbelinek minősülő szerződés („Szerződés”)
általános szerződési feltételeit tartalmazza.
1.2. A szerződéskötés elektronikus folyamatában a Szerződéskötési Rendszerben az Üzembentartó által a Szerződés
megkötésének a kifejezett szándékára vonatkozóan megtett jóváhagyó elektronikus nyilatkozat (a továbbiakban:
„Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata”) egyúttal az Üzembentartó kifejezett és visszavonhatatlan
nyilatkozata arra vonatkozóan is, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt biztosította a számára azt, hogy
hatályos ÁSZF -t a Szerződés megkötését megelőzően megismerje.
1.3. Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett és visszavonhatatlan
nyilatkozata arra vonatkozóan is, hogy az ÁSZF tartalmát részleteiben és teljeskörűen megismerte, annak
rendelkezéseit elfogadja, amelyek ezáltal a Ptk. 6:78. § (1) bekezdés alapján a Szerződés részévé váltak.
1.4. Jelen ÁSZF rendelkezései a Ptk. 6:77. §-a szerint a Felek között általános szerződési feltételeknek minősülnek. Jelen
ÁSZF a Felek szerződéses jogviszonyának mindenkori részét képezik. Jelen ÁSZF rendelkezései mind az
Üzembentartóra, mind a Szolgáltatóra nézve kötelezőek, azoktól kizárólag kölcsönös egyetértéssel, írásban lehet
eltérni. A Felek között a Szerződés megkötésével létrejött jogviszony teljes tartalmát jelen ÁSZF és az Felek
esetleges egyedi megállapodásai határozzák meg. A Felek e dokumentumok összességét egységes jogviszonyként
kezelik. Amennyiben az ÁSZF rendelkezése és a Felek egyedi, írásbeli megállapodása egymástól eltér, abban az
esetben az egyedi szerződéses rendelkezés válik a Szerződés részévé.
1.5. Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege (az időközben már módosult szövegállapotok archív verziói és a módosított,
hatálybalépés alatt álló szövegállapotok) a www.fizetesipont.hu internetes honlapon teljes terjedelmükben,
folyamatosan elérhetők, hozzáférhetők és az Üzembentartó által letölthetők.
1.6. A Szerződés a megkötését követően az üzemeltetői szerződéses nyilatkozatokban az Üzembentartó által
kifejezetten meghatározott Elfogadóhely(ek)re nézve, az Üzembentartó által kifejezetten meghatározott számú, az
üzemeltetői szerződéses nyilatkozatok szerint általa üzemeltett pénztárgépek számához azonosan igazodó számú
termináli darabszámra jön létre.
1.7. A Szerződés célja a Felhasználók emelt szintű és hosszú távú kiszolgálása, mely cél érdekében végrehajtott
szolgáltatói beruházások megtérülése csak a Felek tartós együttműködés alapján lehetséges.
3
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
2.1. Szolgáltató: a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.
2.2. Üzembentartó: az a vállalkozás (szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy),
aki a Szolgáltatóval Szerződésben áll. Az Üzembentartó nem minősül a Ptk. szerinti „fogyasztónak”.
2.3. Fizikai POS terminál: a Szolgáltató által biztosított hardverből (eszköz) és a hardverre a Szolgáltató által feltöltött
alkalmazásokból áll. A fizikai POS terminál ún. intelligens POS (POI) terminál, amely a pénzforgalmi szolgáltatások
(nem papír alapú, elektronikus fizetési műveletek elvégzése, készpénz -helyettesítő fizetőeszközök elfogadása,
stb.) mellett egyéb, értéknövelt szolgáltatások nyújtására (műveletek elvégzésére) is alkalmas lehet.
2.4. Fizetési kártya (kártya vagy fizetési kártya): nemzetközi vagy belföldi kibocsátású, kártya formátumú, készpénzhelyettesítő
fizetőeszköz, amely a kártyaadatok fizikai és/vagy elektronikus tárolása, szabályozott módon való
közlése révén termékek és/vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére , és/vagy egyéb szolgáltatások
igénybevételére szolgál, illetve az elfogadóhelyi fizetésnél alkalmazott mobileszközi mobiltárca.
2.5. Kártyabirtokos/Felhasználó: az a személy (jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet), aki/amely
a Terminálálon keresztül pénzforgalmi és/vagy egyéb, értéknövelt szolgáltatásokat kíván igénybe venni , vagy vesz
igénybe az Elfogadóhelyen, mint fizetési helyen.
2.6. Fizetési Pont Terminál: Fizetési Pont elfogadóhelyen működő, a Szolgáltató által működtetett és az Üzembentartó
által a Szerződés alapján üzemeltetett fizikai POS Terminál, illetve a SoftPos alkalmazás.
2.7. Fizetési Pont: Szerződés alapján Fizetési Pont Terminállal ellátott Elfogadóhely.
2.8. Tömeges Elfogadó: olyan személy, aki/amely irányában a Felhasználók a Terminál használatával fizetési kártyával
képesek díjfizetési kötelezettségeknek kártyás fizetéssel eleget tenni.
2.9. Értéknövelt szolgáltatás: Fizetési Pont Terminálon – a Terminál technikai és beállítási lehetőségei szerint – fizetési
kártyával igénybe vehető különleges szolgáltatások (pl. mobiltelefon-egyenlegfeltöltés, díjfizetés (csekk), „Príma
kupon” vásárlás, stb.)
2.10. Elektronikus fizetési megoldás: bármely technológiával végrehajtott, nem készpénz alapú fizetési műveletet
lehetővé tevő jogi, üzleti és műszaki megoldás.
2.11. SoftPos: a Szolgáltató által meghatározott internetes hozzáférési helyről az elfogadóhelyi elektronikus fizetések
elfogadása céljából az Üzemeltető által kifejezetten e célra biztosított és e célra használt mobileszközre interneten
keresztül letöltött, specifikus Fizetési Pont szoftveres mobilalkalmazás, amely saját, egyedi azonosítószámmal
(TID), termináli funkcióban működve a fizetési kártyával, vagy más elektronikus fizetési megoldásra alkalmas
mobileszközzel (mobiltárca) történő „érintés nélküli” („contactless”) fizetési műveletek elfogadását teszi a fizetési
helyen lehetővé.
3. FIZETÉSI PONT, FIZETÉSI PONT TERMINÁL, KÁRTYAELFOGADÁS. TERMINÁLALLOKÁCIÓ.
3.1. A Szolgáltató országos lefedettségű terminálhálózatot alakított ki és működtet. A hálózat elemei a POI (Point of
Interaction) intelligens fizikai POS terminálok rendszere és a SoftPos alkalmazás. A Fizetési Pont Terminálok
működési helyeit, a Fizetési Pont elfogadóhelyeket a Szolgáltató – a védjegy tulajdonosaként –
„Fizetési Pont” védjeggyel láthatja el.
3.2. A Szolgáltató által működtetett Fizetési Pont Terminálok elsődlegesen készpénz-helyettesítő fizetési megoldások
biztosítására alkalmas eszközök, emellett azonban különféle egyéb, értéknövelt szolgáltatásokat is biztosíthatnak
a Terminálok igénybevevői, mint Felhasználók számára.
3.3. A fizikai POS Terminálok hardverből, és a rájuk a Szolgáltató felhasználási jogosultsága alapján feltöltött
szoftverekből (alkalmazásokból) állnak. A fizikai POS Terminálok színes érintőkijelzővel rendelkeznek, fizetési
4
kártyák elfogadására, egyérintéses fizetési tranzakciók lebonyolítására, egyéb készpénz helyettesítő fizetési
megoldások, illetve (jelen ÁSZF szerint) értéknövelt szolgáltatások teljesítésére is alkalmasak.
3.4. A Fizetési Ponton elérhető szolgáltatások azok a Terminálon futó alkalmazások, melyek különféle szolgáltatásokat
nyújtanak a Felhasználóknak. Az értéknövelt szolgáltatásokat biztosító Fizetési Pont Terminálok egyes
közszolgáltatási díjak kártyás befizetésére is alkalmasak.
3.5. Jelen ÁSZF a Fizetési Pont Terminálok által biztosított szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat is
meghatározza.
3.6. A Terminál a fizetési kártya elfogadás és egyéb pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása érdekében az O.F.SZ.
Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) (a továbbiakban: „O.F.SZ.
Zrt.”) – mint pénzforgalmi intézmény – pénzforgalmi szolgáltatását veszi igénybe.
3.7. A Terminálon történő fizetési kártya elfogadás és egyéb pénzforgalmi szolgáltatások biztosításának feltétele az,
hogy az Üzembentartó,
a. ) mint elfogadó az O.F.SZ. Zrt.-vel pénzforgalmi számla vezetésére, fizetési kártya elfogadási
tevékenység ellátására szerződést kössön, és az O.F.SZ. Zrt. által vezetett üzleti fizetési számlával
rendelkezzen,
b. ) a Szerződés szerinti jogviszonyban keletkező szolgáltatói pénzkövetelések vonatkozásában beszedési
felhatalmazást adjon ki a Szolgáltató kedvezményezettségével az O.F.SZ. Zrt. felé eljuttatandólag,
c. ) az a.) pont szerinti pénzforgalmi szerződést, fizetési számlát, és a b.) pont szerinti beszedési
felhatalmazást a Szerződés teljes ideje alatt folyamatosan fenntartsa.
3.8. Miután a fizetési kártya elfogadási szolgáltatás és az elszámolás biztosításának a feltétele az, hogy az
Üzembentartó, mint „Elfogadó” az O.F.SZ. Zrt.-vel szerződést kössön pénzforgalmi számla vezetésére és
kártyaelfogadási tevékenység ellátására, az Üzembentartó ezt a szerződést jelen Szerződéssel egyidejűleg köti
meg a Szerződéskötő Rendszerben.
3.9. Amennyiben az Üzembentartó és az O.F.SZ. Zrt. között létrejött szerződéses jogviszony bármely ok miatt
megszűnik, úgy a Szerződés is – üzembentartói kötbér fizetés terhe mellett – megszűnik.
3.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a későbbiekben további pénzforgalmi szolgáltatókkal is
szerződést kössön a Terminállal történő fizetési kártya elfogadási szolgáltatás pénzforgalmi biztosítására.
3.11. Az Üzembentartó köteles a jelen ÁSZF-ben leírt, a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások elérhetőségét,
hozzáférhetőségét folyamatosan és teljes körűen biztosítani az általa használt Terminálok vonatkozásában az
Üzlet, az Elfogadóhely teljes nyitvatartási idejében, illetve a kereskedelmi/szolgáltatói tevékenység üzleten kívüli
végzésének tényleges, teljes ideje alatt.
3.12. A Szerződés szerinti szolgáltatás szolgáltatási területe: Magyarország mindenkori földrajzi területe.
3.13. A fizikai POS Terminál működtetéséhez, a kártyaelfogadáshoz szükséges, technológiailag megfelelő, internet
alapú APN zárt hálózati kapcsolatot (a továbbiakban: „hálózati kapcsolat”) a Szolgáltató biztosítja az
Üzembentartónak, amely szolgáltatást az Üzembentartó köteles igénybe venni.
3.14. A Szolgáltató teljeskörű és kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a Szerződés keretében a Szerződés ideje alatt
fizikai POS Terminál használati lehetőséget, vagy SoftPos mobilalkalmazás használati lehetőséget biztosít az
Üzembentartó számára (a továbbiakban: „Terminálallokáció joga”). A Szolgáltató a terminálallokációs döntéséről
e-mailben tájékoztatja az Üzembentartót.
3.15. A Szolgáltató a Terminálallokáció jogát nem csak a Terminál kezdeti biztosításakor, hanem a Szerződés teljes
időtartama alatt bármikor jogosult gyakorolni az Üzembentartó felé. A Terminálallokáció joga gyakorlása során a
Szolgáltató egyoldalú jognyilatkozattal, indoklás nélkül, bármikor jogosult a fizikai POS Terminál használati joga
helyett SoftPos alkalmazási használati jogot (a továbbiakban: „SoftPos allokáció”), illetve SoftPos alkalmazási
használati jog helyett fizikai POS Terminál használati jogot (a továbbiakban: „Fizikai terminál allokáció”) biztosítani
5
az Üzembentartónak. A Szolgáltató a Fizikai terminál allokáció jogának a gyakorlásáról az Üzembentartót legalább
7 nappal korábban, e -mailben köteles értesíteni.
3.16. A SoftPos alkalmazás üzemeltetői mobileszközre telepítésének és használatának a műszaki feltételeiről, az
alkalmazás használatának a részeletes feltételeiről, az esetleges használati korlátokról a Szolgáltató az
Üzemeltetői Útmutatókban ad az Üzembentartónak tájékoztatást. A SofPos allokáció esetén a SoftPos alkalmazás
használati jogát az Üzembentartó kizárólag akkor jogosult visszautasítani, ha az általa a Felhasználók elektronikus
fizetései elfogadására használható mobileszköz technikai paraméterei, vagy más technikai paraméterek alapján
az Üzembentartó vonatkozásában a SoftPos alkalmazás technológiailag nem alkalmazható. Ezt a visszautasítási
jogát az Üzembentartó – ilyen eset fennállásakor – e-mailben és telefonos bejelentéssel is gyakorolhatja a
Szolgáltató felé. A Szolgáltató köteles az üzembentartói indokot 15 napon belül megvizsgálni és amennyiben úgy
ítéli meg, hogy az üzembentartói kifogás alapos, akkor haladéktalanul köteles az Üzembentartónak ezt e -mailben,
vagy telefonon visszajelezni, és a SoftPos alkalmazás használati joga helyett az Üzembentartónak haladéktalanul
fizikai POS Terminált biztosítani. A 15 napos határidő érdemi szolgáltatói visszajelzés nélküli elteltével az
Üzembentartó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
3.17. SoftPos allokáció esetén az Üzembentartó az erre vonatkozó szolgáltatói e -mail értesítést követő 3
munkanapon belül köteles egy arra – a SoftPos alkalmazás üzembehelyezésére vonatkozó Üzemeltetői
Útmutató szerint technikailag – alkalmas, olyan mobileszközre – az útmutató és a Szolgáltató erre vonatkozó
további útmutatásai szerint – letölteni a SoftPos alkalmazást, amely mobileszközt az Üzembentartó a Felhasználók
fizetési műveletei elfogadására használni tud és képes.
3.18. SoftPos allokáció esetén az Üzembentartót a 13.7 és 13.8. pont szerint terheli a Eszközvisszaadási kötelezettség
és annak elmulasztásának szerződéses és jogi következményei.
3.19. Fizikai terminál allokáció esetén az Üzembentartó a fizikai terminál hozzá történő megérkezését követő 3
munkanapon belül köteles a fizikai terminált a Szerződés szerint üzembehelyezni és működtetni, és ezzel
egyidejűleg a mobileszközéről a SoftPos alkalmazást véglegesen eltávolítani.
3.20. A Szolgáltatónak kizárólagos joga az, hogy az Üzembentartó által használt fizikai POS terminál helyett bármikor,
indoklás nélkül másik, akár típusában is más, kártyaelfogadásra alkalmas fizikai POS terminált biztosítson az
Üzembentartó számára. Az Üzembentartó e szolgáltatói lépéssel kapcsolatban semmiféle követeléssel, kártérítési,
vagy kártalanítási igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.
4. A TERMINÁLOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÁRTYAELFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKNÖVELT
SZOLGÁLTATÁSOK
4.1. A Fizetési Pont Terminál MasterCard, Maestro és VISA logóval ellátott fizetési kártya útján történő fizetési művelet
kezdeményezését és elfogadását végzi. A fizikai terminál az O.F.SZ. Zrt. által kibocsátott ún. Fizetési Kártya, mint
saját kártya, illetve más pénzintézetek által kibocsátott Mastercard, Maestro és VISA logóval ellátott fizetési kártya
(idegen kártya) elfogadására alkalmas. A SoftPos alkalmazás az O.F.SZ. Zrt.-n kívüli, más pénzintézetek által
kibocsátott Mastercard, Maestro és VISA logóval ellátott fizetési kártya (idegen kártya) elfogadására alkalmas.
4.2. Amennyiben a Szolgáltató az adott termináltípus, vagy az adott egyedi terminál vonatkozásában ezt kifejezetten
biztosítja, akkor a Fizetési Pont Terminál használatával igénybe vehetők (kezdeményezhetők) lehetnek a jelen
pontban részletezett olyan értéknövelt szolgáltatások is, melyek informatikai hátterét a Szolgáltató biztosítja, és
amelyek esetében a pénzforgalmi szolgáltatást az O.F.SZ. Zrt. – a Terminál által nyújtott informatikai szolgáltatások
felhasználásával – végzi. Az informatikai szolgáltatások nyújtásában az Üzembentartó a Szolgáltató
közreműködőjeként jár el.
a. Fizetési kötelezettség kiegyenlítése Tömeges Elfogadók felé (díjfizetés): a Fizetési Pont Terminálokon
lehetőség nyílik olyan értéknövelt többletszolgáltatások igénybevételére, amellyel a Kártyabirtokosok,
mint Felhasználók a Terminálon keresztül a fizetési kártyájuk használatával kiegyenlíthetik azokat a
fizetési kötelezettségeiket, amelyek vonatkozásában a Tömeges Elfogadók erre külön szerződést
kötöttek, vagy a Szolgáltató egyébként lehet őséget biztosít rá, kiküszöbölve például a postai
csekkbefizetés vagy a készpénzkezelés esetleges nehézségeit. A Tömeges Elfogadók aktuális listáját
a Szolgáltató (külön kötöttség és feltétel nélkül általa bármikor megváltoztatható) tájékoztató
6
hirdetményében teszi közzé.
b. Mobiltelefon-egyenlegfeltöltés: a Fizetési Pont Terminálokon lehetőség nyílik olyan értéknövelt
többletszolgáltatások igénybevételére, amellyel a kártyabirtokosok, mint Felhasználók a Terminálon
keresztül a fizetési kártyájuk használatáv al a Felhasználó által megadott feltöltőkártyás
mobiltelefonszám egyenlegének feltöltése érdekében fizetési műveletet (fizetési kártyás fizetés)
hajthatnak végre a telefonszolgáltató felé, mellyel elektronikus feltöltést vásárolhatnak. Az
egyenlegfeltöltést biztosító mobilszolgáltatók aktuális listáját a Szolgáltató (külön kötöttség és feltétel
nélkül általa bármikor megváltoztatható) tájékoztató hirdetményében teszi közzé.
c. Príma kupon: a Fizetési Pont Terminálokon lehetőség nyílik Prímaenergia gázpalacktö ltet
megvásárlására és annak kiszállítására feljogosító kupon megvásárlására is.
4.3. A Fizetési Pont Terminál használatával igénybe vehetőek (kezdeményezhetőek) a jelen pontban részletezett
olyan pénzforgalmi vagy egyéb szolgáltatások, amelyet az O.F.SZ. Zrt. – a Terminál által nyújtott informatikai
szolgáltatások felhasználásával – végez az O.F.SZ. Zrt.-nél Fizetési Számlával és Fizetési Kártyával rendelkező
ügyfelei részére, amelyhez kapcsolódóan az Üzembentartó a Kezelési Kézikönyvben, vagy az Üzembentartó és
az O.F.SZ. Zrt. közötti szerződésben rögzítettek szerint köteles eljárni.
a. Fizetési Kártyák közti utalás: a Fizetési Pont Terminálokon lehetőség van olyan szolgáltatás
igénybevételére, amellyel azok a Kártyabirtokosok, mint Felhasználók, akik az O.F.SZ. Zrt.-nél Fizetési
Számlával és Fizetési Kártyával rendelkeznek, a Terminálon keresztül a Fizetési Számlák között
fizetési műveletet, egyszeri átutalási megbízást kezdeményezhetnek, amely a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) hatálya alá eső tevékenység.
b. Készpénzfelvételi tranzakció (cash-back szolgáltatás): a fizetési művelet részeként azon
Kártyabirtokosok, mint Felhasználók számára, akik az O.F.SZ. Zrt.-nél Fizetési Számlával és Fizetési
Kártyával rendelkeznek, az áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséhez kapcsolódó
fizetési művelet teljesítését közvetlenül megelőzően előterjesztett kifejezett kérésére az Üzembentartó
közvetlenül kisösszegű készpénzt ad át. A cash-back szolgáltatás vásárlással egybekötött kisösszegű
készpénzfelvételi lehetőség, amely esetében a megvásárolt áru vagy szolgáltatás ellenértékének a
Fizetési Kártyával történő kifizetésekor készpénz vehető fel, amelyet az Üzembentartó ad át, és amely
összeggel a Kártyabirtokos számláját megterhelik, az Üzembentartó számláján történő egyidejű
jóváírással. A készpénzfelvételi tranzakció igénybevétele, illetve biztosítása az Üzembentartó aktuális
házipénztári egyenlegének a függvénye, így az Üzembentartó akkor köteles a tranzakciót végrehajtani,
ha a folyamatos ügymenete biztosításához elegendő készpénzzel rendelkezik. A készpénzfelvételi
tranzakció szolgáltatáshoz kapcsolódó limiteket az O.F.SZ. Zrt. „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS
HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT PÉNZFORGALMI
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” nevű dokumentuma
tartalmazza, továbbá a Szolgáltató egyéb, közvetlen úton tájékoztatja az Üzembentartókat.
c. Készpénzbefizetési tranzakció: azon Kártyabirtokosok, mint Felhasználók, akik az O.F.SZ. Zrt.-nél
Fizetési Számlával és Fizetési Kártyával – rendelkeznek előre meghatározott összegű feltöltő utalványvásárlással
azonnali készpénz jóváírást érhetnek el a fizetési számlájuk javára. A készpénzbefizetési
tranzakció szolgáltatáshoz kapcsolódó limiteket az O.F.SZ. Zrt. 4.3.b. pontban meghatározott
dokumentuma tartalmazza, továbbá a Szolgáltató egyéb, közvetlen úton tájékoztatja az
Üzembentartókat.
4.4. A Fizetési Pont Terminálok közül mindegyik terminál alkalmas fizetési kártya elfogadására, de nem mindegyik
terminál alkalmas értéknövelt szolgáltatások biztosítására.
4.5. A Szolgáltató kizárólagos joga az, hogy az adott termináltipuson, vagy az adott egyedi terminálon értéknövelt
szolgáltatást biztosítson. A Szolgáltató szabadon jogosult arról dönteni, hogy az egyes új , növelt értékű
szolgáltatások alkalmazási lehetőségét mely Fizetési Pont Terminálokon, milyen időpontban és milyen feltételekkel
vezeti be. A Szolgáltató az egyes növelt értékű szolgáltatásai biztosítását bármikor jogosult megszüntetni, vagy a
Fizetési Pont Terminálok egyes, meghatározott csoportján korlátozni, szüneteltetni. A Szolgáltatónak korlátozás
nélküli joga van az alkalmazott értéknövelt szolgáltatások módosítására, megszüntetésére, bővítésére. Az
Üzembentartó ezekkel a szolgáltatói lépésekkel kapcsolatban semmiféle követeléssel, kártérítési, vagy
7
kártalanítási igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé. Az értéknövelt szolgáltatások bármilyen irányú szolgáltatói
változtatása nincs hatással a Felek által jelen jogviszony keretein belül vállalt kötelezettségeikre.
5. ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK SZERZŐDÉSES KIZÁRÓLAGOSSÁGA
5.1. Az Üzembentartó kötelezettséget vállal arra, hogy a Helyszíneken bármilyen elektronikus fizetési művelet
kezdeményezésére, lebonyolítására, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására, illetve minden, készpénz
helyettesítésére alkalmas elektronikus fizetési megoldásra kizárólag a Szolgáltató által b iztosított, jelen Szerződés
szerinti Terminált, vagy a Szolgáltató által biztosított más eszközt, megoldást, technológiát használ és alkalmaz,
és nem teszi lehetővé a Helyszínen más szolgáltató (a továbbiakban: „ Alternatív Szolgáltató”) által elektronikus
fizetési megoldásra biztosított, terminál, eszköz, megoldás, bármilyen készpénz helyettesítő technológia (a
továbbiakban: „Alternatív Eszköz”) párhuzamos használatát és üzemelését, kivéve, ha erre a Szolgáltató írásban,
előzetesen, kifejezetten felhatalmaz ta (a továbbiakban: „Párhuzamossági Hozzájárulás”), és ebben az esetben is
csak a Párhuzamossági Hozzájárulásban meghatározott feltételekkel.
5.2. Az Üzembentartó köteles legkésőbb a Szerződés létrejöttével felmondani valamennyi Alternatív Szolgáltatóval
kötött szerződését. Az Üzembentartó a felmondás megtételéről és a megszűnést érintő minden lényeges
körülményről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a szolgáltatói kapcsolati e-mail címre
(info@fizetesipont.hu) megküldött elektronikus levéllel.
6. A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS FELTÉTELEI, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. A Szolgáltató a Helyszíne(ke)n különböző készpénz helyettesítő elektronikus fizetési megoldásokat biztosít az
Üzembentartónak, ennek érdekében, de nem kizárólagosan az Üzembentartó által üzemeltetett pénztárgép(ek)
mellé (vagy az Üzembentartó ügyfelei, vásárlói, szolgáltatás -igénybevevői, illetve más harmadik személyek (a
továbbiakban együttesen: „ Felhasználók”) szokásos fizetési helyén) fizikai POS Terminál(oka)t vagy SoftPos
alkalmazást bocsát használati rendelkezésre és azok működését biztosítja.
6.2. Az Üzembentartó köteles a Terminált a Szerződés fennállta alatt folyamatosan, rendeltetésszerűen használni,
üzemeltetni, ennek keretében köteles:
a.) a fizikai POS Terminált átvenni, használatba állítani, illetve a SoftPost a maga mobileszközére a szolgáltatói
Üzemeltetői Útmutatók szerint letölteni és alkalmazásba venni,
b.) a fizikai POS Terminált, illetve a SoftPos alkalmazással ellátott üzembentartói mobileszközt a pénztárgépe
mellé (vagy a Felhasználók szokásos fizetési helyénél) elhelyezni,
c.) a Terminált üzembe állítani és az Üzlet, az Elfogadóhely teljes nyitvatartási idejében, illetve az általa végzett
kereskedelmi/szolgáltatói tevékenység üzleten kívül végzésének a tényleges teljes ideje alatt azt folyamatosan
üzemeltetni,
d.) meghibásodás esetén a hibát azonnal bejelenteni a Szolgáltatónak,
e.) minden tőle elvárható módon közreműködni abban, hogy a Terminállal a Felhasználók minden a Terminál
által biztosított szolgáltatást korlátozásmentesen igénybe tudjanak venni.
6.3. A Szolgáltató törekszik arra, hogy értéknövelt szolgáltatásokat biztosítson a Fizetési Pont Terminált
Üzembentartók, elsősorban a fizikai POS terminált Üzembentartók számára.
6.4. Az Üzembentartó köteles az Üzlet, Elfogadóhely teljes nyitvatartási idejében, illetve az általa üzleten kívül végzett
kereskedelmi/szolgáltatói tevékenység végzésének a tényleges teljes ideje alatt a Felhasználók számára
teljeskörűen biztosítani a Terminálon keresztül elérhető szolgáltatások korlátozásmentes igénybevételét.
6.5. Az Üzembentartó a 4. fejezet szerinti szolgáltatások nyújtása kapcsán köteles betartani az O.F.SZ. Zrt.-vel
megkötött elfogadói szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételekben, a Fizetési
Kártya Elfogadói Kézikönyvben és az O.F.SZ. Zrt.- által kiadott és közzétett, használatra és üzemeltetésre
vonatkozó szöveges, videó és hang kiadványokban foglaltakat.
6.6. Az Üzembentartó köteles a Terminál üzembehelyezését, szakszerű használatát a Szolgáltató által kiadott és
szöveges, videó és hangi kiadvány formájában hozzáférhetővé tett üzembehelyezési és kezelői, üzembentartási
leírások, utasítások (a továbbiakban: „Üzemeltetői Útmutatók”) (pl. SoftPos üzembehelyezési és használati
8
útmutató, Kereskedői portál üzembehelyezési és használati útmutató) szerint megfelelően elsajátítani és a
Terminált ezek alapján üzembeállítani és üzemeltetni. Az Üzembentartó köteles a Terminál használatára általa
feljogosított személyeket (a továbbiakban: „Terminálkezelő”) a Terminál általa történő használatának a
megkezdése előtt a Terminál használatára megfelelően betanítani. Amennyiben az Üzembentartó új munkatársat
bíz meg a Terminál kezelésével, úgy annak betanításáról közvetlenül maga gondoskodik.
6.7. Az Üzembentartó köteles a Terminálkezelő Terminálhoz való hozzáférési, használati lehetőségét és jogosultságát
haladéktalanul megszüntetni abban az esetben, ha a Terminálkezelő azon jogviszonya, amely a Terminál
kezelésére őt feljogosította az Üzembentartónál megszűnik.
6.8. A Szolgáltató az Üzemeltetői Útmutatók elérhetőségét a www.fizetesipont.hu internetes honlapon (a továbbiakban:
„Honlap”) elektronikusan biztosítja az Üzembentartó számára. A Szolgáltató az Üzemeltetői Útmutatókat bármikor
jogosult megváltoztatni. Az Üzemeltető számára releváns Üzemeltetői Útmutatók változásairól a Szolgáltató az
Üzembentartót az üzembentartói kapcsolati e -mail címre megküldött elektronikus levélben, vagy a Honlapon
keresztül tájékoztatja. Az Üzembentartó a számára releváns Üzemeltetői Útmutatók változásait köteles
megismerni, alkalmazni és köteles a változásokat a mindenkori Terminálkezelői számára is megfelelően betanítani.
6.9. Az Üzembentartó köteles a Terminálkezelőket a Terminál használatára meghatalmazni , illetve a Terminálkezelők
használati jogosultságát folyamatosan figyelemmel követni és szükség esetén azt módosítani.
6.10. A Felek a Szerződés létrejötte, teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatot, információt, más adatot,
üzleti titkot és fizetési titkot kizárólag az adott szolgáltat ás biztosítása érdekében, a vonatkozó jogszabályok
(különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
az Európai Parlament és a tanács 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), a Ptk. és az üzleti titokról
szóló 2018. évi LIV. törvény) adta keretek között használják fel és kezelik. A Szolgáltató által kezelt adatok köréről,
az egyes adatkezelések jogcímeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos egyes érintetti jogokról a Szolgáltató
Adatkezelési Tájékoztatója ad részletes tájékoztatás , amely a Honlapon megtalálható. A SoftPos alkalmazást
fogadó üzembentartói mobileszközre a kártyaelfogadással kapcsolatos, a fizetési művelethez kapcsolódó adatok
nem rögzülnek.
6.11. Szolgáltató tájékoztatja Üzembentartót, hogy a Szerződéskötési Rendszer működtetése és a Szerződés
megkötése folyamatának a vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozóval áll szerződéses viszonyban:
PEAK CARD SERVICES LIMITED (székhely: Suites 7B & 8b 50 Town Range, Gibraltar; nyilvántartási
szám: 111314.)
Szolgáltató tájékoztatja Üzembentartót, hogy a Soft Pos alkalmazás biztosítása és működtetése vonatkozásában
az alábbi adatfeldolgozóval áll szerződéses viszonyban :
SoftPos sp. z o.o. (székhely: 01-042 Warsaw, Okopowa St. 56 / 77., Lengyelország, nyilvántartási
szám: 0000773538)
A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatfeldolgozó kkal adatfeldolgozói szerződésben áll.
6.12. Üzembentartó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Terminál üzemeltetésére/működtetésére vonatkozó,a
Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítését előzetes bejelentés nélkül az elfogadóhelyi helyszínen – az
elfogadóhely nyitvatartási idejében, illetve az Üzembentartó üzleten kívül végzett kereskedelmi/szolgáltatói
tevékenysége végzésének a tényleges teljes ideje alatt – is jogosult ellenőrizni, az ellenőrzés érdekében
próbavásárlást tartani, illetve a Terminál nyújtotta szolgáltatásokat igénybe venni. Az ellenőrzés során az
Üzembentartó köteles teljes körűen együttműködni a Szolgáltatóval (vagy megbízottjával).
6.13. Az Üzembentartó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik, ha szándékosan, vagy gondatlanul olyan tranzakciót
hagy jóvá, vagy kezdeményez, amely előtt fizetési művelet végrehajtása szükséges, de ennek jóváhagyása az
O.F.SZ. Zrt. részéről nem történik meg (pl.: mobilfeltöltés fizetés nélkül), illetve a jelen ÁSZF- ben szereplő
kötelezettségeit megszegi, és ezzel kárt okoz a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató szerződéses partnere részére.
9
6.14. A Fizetési Pont Terminált Üzembentartó – amennyiben ilyet kap a Szolgáltatótól – köteles az Elfogadóhelyen jól
látható módon (különösen: a bejárati ajtónál) a Fizetési Pont logó kihelyezését biztosítani, továbbá a Szolgáltató
igénye szerint szórólapokat és egyéb reklámanyagokat kihelyezni az Elfogadóhelyen.
6.15. Amennyiben a Szolgáltató a Fizetési Pont Terminált üzemeltető Üzembentartó számára Fizetési Pont zászlót
biztosít, akkor az Üzembentartó köteles a zászlót az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt az Elfogadóhelyen kívül,
a bejárati ajtó közvetlen közelében tartani, záráskor pedig biztonságba helyezni a bezárt Elfogadóhelyen, vagy
más, arra alkalmas helyen. Amennyiben a zászló Elfogadóhelyen kívüli tartásához közterület foglalási engedély
szükséges, úgy az Üzembentartó azt a saját nevében és a saját költségén köteles beszerezni.
6.16. A fizikai POS Terminálnak a Szerződés szerinti elfogadóhelyi helyszíntől eltérő földrajzi helyen történő
üzemeltetéséhez a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
6.17. Az Üzembentartó a fizikai Terminál illetve a SoftPos alkalmazáshoz használt üzembentartói mobileszköz
áramellátását maga köteles, a saját költségén biztosítani.
6.18. A Terminál és a működtetéséhez szükséges üzembentartói használatba adott eszközök, illetve egyéb átadott
marketing eszközök (a továbbiakban együtt: „Eszközök”) átadás-átvételéről a Szolgáltató köteles gondoskodni. A
SoftPos alkalmazást az Üzembentartó maga köteles a mobileszközére feltelepíteni. A fizikai Terminál üzembe
helyezésének az időpontja az a nap, amikor Üzembentartó átveszi a Terminált és az Eszközöket. A SoftPos
alkalmazás üzembe helyezésének az időpontja az a nap, amikor az Üzembentartó először tölti le a mobileszközére
az alkalmazást.
6.19. A Szolgáltató jogosult az Üzembentartó nevében teljes jogkörrel eljáró képviselőként kezelni azt a személyt, aki a
fizikai Terminál és az Eszközök átadásakor az Üzembentartóhoz köthető személyként van jelen az elfogadóhelyi
helyszínen.
6.20. Üzembentartó köteles a Terminált folyamatosan üzemeltetni az üzemelési hely (üzlet, elfogadóhely) teljes
nyitvatartási idejében, illetve a kereskedelmi, szolgáltatói tevékenysége végzésének az ideje alatt. Amennyiben a
Terminál a működésében meghibásodik, vagy más okból nem alkalmas valamennyi elérhető szolgáltatást
biztosítani, az Üzembentartó haladéktalanul köteles ezt bejelenteni a Szolgáltatónak. Az Üzembentartó köteles újra
és újra bejelenteni a hibát, amennyiben a javítás nem, vagy nem megfelelő eredménnyel történik meg.
6.21. A Szolgáltató a fizikai Terminál üzembe helyezésekor hőpapír indulókészletet biztosít az Üzembentartó számára.
A Terminál üzemeltetéséhez szükséges további hőpapírt az Üzembentartó maga köteles biztosítani úgy, hogy az
Üzembentartó terminál-üzemeltetési kötelezettségét nem akadályozhatja, és nem korlátozhatja a működéshez
szükséges hőpapír hiánya. A Terminál működéséhez szükséges hőpapír paraméterei az alábbiak:
XAC POS terminálok
Asztali terminál 57mm széles / 50mm külső és 12mm belső átmérőjű POS terminálszalag (28 méter
szalaghossz)
Mobil terminál 57mm széles / 37mm külső és 12mm belső átmérőjű POS terminálszalag (15 méter
szalaghossz)
NEXGO N3 POS
terminálok
57mm széles / 40mm külső és 12mm belső átmérőjű POS terminálszalag
6.22. Jelen (6.) fejezet szerinti előírások megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani és a megfelelő kötbért érvényesíteni.
7. DÍJAK, KEDVEZMÉNYEK
7.1. Az Üzembentartó a Szolgáltatónak díjat köteles fizetni.
7.2. A díjak mértékét és fizetési feltételeit a jelen ÁSZF és annak 1. számú melléklete („Hirdetmény”) tartalmazza.
10
7.3. Az alapdíj Terminálonként, havonta, megkezdett hónaponként, utólag fizetendő. Az esetleges alapdíj
kedvezményeket a Szolgáltató automatikusan érvényesíti az Üzembentartó javára.
7.4. A Szolgáltató – abban az esetben, ha az Üzembentartó a Szerződés megkötését megelőzően nem üzemeltetett
Alternatív Eszközt – a Terminál üzembe helyezésének a hónapjában elengedi a Terminálonként fizetendő Alapdíjat
(a továbbiakban: „Kipróbálási Kedvezmény”).
7.5. Támogatott Terminál esetében a Szolgáltató a Szerződés első teljes 24 hónapjában az Alapdíjból összesen 80.000
forintnyi kedvezményt biztosít, melynek havi összege: 3.333 Ft + áfa. A támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti Üzembentartónak nyújtott állami támogatásnak minősül, a
bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII.6.) NGM rendelet
(továbbiakban: „ Rendelet”) alapján. Támogatott Terminál esetében a Szolgáltató a Terminál üzembe helyezésének
a hónapját következő első teljes hónapban elengedi az Alapdíjnak az Állami kedvezmény feletti részét is.
7.6. A forgalomarányos változó díj és a tranzakciós díj havonta, a Terminálon a Szerződés szolgáltatási körében
teljesült, készpénzt helyettesítő, elektronikus fizetési tranzakciók alapján , utólag fizetendő. A forgalomarányos
változó díj a tárgyhónapban realizált bruttó elektronikus fizetési forgalom alapján kerül meghatározásra. A
tranzakciós díj a tárgyhónapban teljesült elektronikus fizetési tranzakciók darabszáma alapján kerül
meghatározásra.
7.7. A Szolgáltató a Terminál üzembe helyezésének a hónapjában és a következő teljes hónapban elengedi a fizikai
terminál esetében a hálózati kapcsolat díját, a SoftPos alkalmazás esetében az alkalmazás használati díjat. Ezen
időtartam elteltét követően az Üzembentartó – az általa használt Termináltól függően – fizikai POS terminál
használata esetén hálózati kapcsolat biztosításáért díjat („hálózati kapcsolat díja”), SoftPos alkalmazás használata
esetén használatáért díjat („alkalmazás használati díja”) köteles fizetni a Szolgáltatónak. A hálózati kapcsolat díja
a Terminál működtetéséhez, a kártyaelfogadáshoz szükséges, technológiailag megfelelő, internet alapú hálózati
kapcsolat havonta, megkezdett hónaponként, utólag fizetendő díja. Az alkalmazás használati díja a SoftPos
alkalmazásnak az Üzemeltető általi használati jogosultság biztosításának havonta, megkezdett hónaponként,
utólag fizetendő díja.
7.8. A Szolgáltató fontosnak tartja a környezet védelmét, ezért papírmentes, elektronikus ügyintézésre törekszik.
Amennyiben az Üzembentartónak mégis papír alapú dokumentumokra van szüksége, azt az alábbi feltételekkel
veheti igénybe. A papír alapú ügyintézés díját utólag kell megfizetni az alábbi esetekben, az alábbiak szerint:
a. papír alapú számla kiállítása, postázása, pótlása (számlánként 1.000 Ft + ÁFA),
b. egyenlegközlő kinyomtatása, postázása, pótlása (egyenlegközlőnként 1.000 Ft + ÁFA),
c. a Szerződésről, illetve a jogviszonyhoz kapcsolódóan keletkezett dokumentumokról másolat
kiállítása, postázása (dokumentumonként 1.000 Ft + ÁFA).
7.9. Az eszköz visszavételi díj a 13.10. pont szerint, a Szolgáltató által visszaszállított Eszközök esetén alkalmanként,
utólag elszámolva 30.000 Ft + ÁFA összegű, Üzembentartó által megfizetendő díj.
7.10. Az Üzembentartó – amennyiben az általa használt Terminálon értéknövelt szolgáltatások elérhetők – a szerződéses
díjakból kedvezményre jogosult abban az esetben, amennyiben értéknövelt szolgáltatások kerülnek igénybevételre
a Terminálon (a továbbiakban: „Partneri Kedvezmény”). A Partneri Kedvezmény az Áfa tv. 71. § (1) bekezdés b.)
pontja szerinti üzletpolitikai célú árengedmény. A Partneri Kedvezményre az Üzembentartó akkor jogosult, ha a
tárgyévet megelőző év december 1-e és a tárgyév november 30-a közötti időszakban (a továbbiakban:
„Kedvezményfigyelési időszak”) legalább 1 (egy) sikeres értéknövelt szolgáltatás igénybevételi fizetési művelet (a
továbbiakban: „Kedvezményi ÉNSZ tranzakció”) teljesült a Terminálon, és az Üzembentartónak az e Terminálra
vonatkozó Szerződése a tranzakció napjától kezdődően folyamatosan, a Kedvezményfigyelési időszak utolsó
napjáig hatályos. A Partneri Kedvezmény mértéke: a Kedvezményfigyelési időszakban a Terminálon megvalósult
Kedvezményi ÉNSZ tranzakciók típusa és száma alapján az 1. számú mellékletben meghatározott díjkedvezményi
mérték. A Partneri Kedvezmény a Kedvezményfigyelési időszak lezárultával, évente egyszer, a tárgyévi november
hónapi szolgáltatói számlában kerül érvényesítésre azzal, hogy az Üzembentartó felé érvényesített Partneri
Kedvezmény nem érheti el a november hónapi szolgáltatói számlában megjelenített szolgáltató díjak összesített
nettó összegét.
11
7.11. A Szolgáltató a Terminál üzembe helyezésétől számított első teljes hónaptól kezdődően az első Alapidő (az ötödik
év) végéig elengedi az Alapdíj egy részét, vagy egészét (Akciós Tartós Partneri Kedvezmény) az alábbiak szerint:
Havi bruttó kártyás forgalom a Terminálon A kedvezmény mértéke
Kártyás forgalomtól függetlenül 25 %
500.000 – 1 millió Ft 50 %
1 millió Ft felett 100 %
7.12. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az üzleti érdekei figyelembevételével az őt illető szerződéses
díjelemek beszedésétől eltekintsen, illetve, hogy az Üzembentartó számára egyes díjelemek vonatkozásában
kedvezményt biztosítson.
7.13. Kedvezményes Szerződéskötési Időszak
7.14. Amennyiben a Szolgáltató által időszakosan meghirdetett Kedvezményes Szerződéskötési Időszak tartama alatt
köti meg Üzembentartó a Szerződést, ebben az esetben a Szerződésre a 7.13.-7.18. pontokban részletezett
feltételek hatálya is kiterjed. A Csatlakozási Kedvezmény igénybevételének feltételeit és időtartamát jelen ÁSZF
és a mindenkori Hirdetmény rendelkezései tartalmazzák.
7.15. A Hirdetményben időszakosan meghirdetett Kedvezményes Szerződéskötési Időszak alatt kötött minden
Szerződés vonatkozásában Szolgáltató a Hirdetményben meghatározott összegű Csatlakozási Kedvezményt
(alapdíj árengedmény) biztosítja az Üzembentartó számára.
7.16. A Hirdetményben kerül meghatározásra a Kedvezményes Szerződéskötési Időszak pontos időtartama, a
Csatlakozási Kedvezmény (alapdíj árengedmény) pontos összege, és annak megjelölése, hogy Szolgáltató által
nyújtott Csatlakozási Kedvezmény havi összege hány hónapon keresztül (Kedvezményes Hónapok) kerül a
Szerződés szerinti alapdíj összegéből elengedésre. Szolgáltató minden Üzembentartó részére Csatlakozási
Kedvezményt biztosít, amennyiben Üzembentartó a Szerződést a Kedvezményes Szerződéskötési Időszak
időtartama alatt 5 éves határozott időre köti meg. A Csatlakozási Kedvezmény kizárólag a Hirdetményben
meghatározott Kedvezményes Szerződéskötési Időszak időtartama alatt megkötött ilyen Szerződésekre
vonatkozik.
7.17. Szolgáltató a Csatlakozási Kedvezményt havi részletekben, a Hirdetményben foglalt havonkénti összegben
biztosítja a Csatlakozási Kedvezmény teljes összege erejéig olyan módon, hogy a Kedvezményes Hónapok
időtartamában az alapdíj összegéből elengedi a Csatlakozási Kedvezmény havi összegét Üzembentartó felé. A
Csatlakozási kedvezményt Szolgáltató a Szerződés megkötését követő hónaptól biztosítja.
7.18. Szolgáltató jogosult a Csatlakozási Kedvezmény biztosítását azonnali hatállyal megszűntetni, amennyiben
Üzembentartó a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét megszegi vagy egyéb szerződésszegő magatartás
valósít meg. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatói Kedvezmény is megszűnik.
Abban az esetben, ha a Szerződés megszűntetésére az Üzembentartó szerződésszegő magatartására alapítottan
Szolgáltató által kerül sor, Üzembentartó köteles a Szerződés megszűnése időpontjáig részére adott Szolgáltatói
Kedvezmény összegét egyösszegben, Szolgáltató részére visszatéríteni.
7.19. Abban az esetben, ha Üzembentartó a 7.13.-7.18. pontok szerinti Szolgáltatói Kedvezményben részesül, a
Szolgáltató által az alapdíj elengedésével biztosított bármely egyéb kedvezményt, árengedményt az alapdíjnak a
7.13.-7.18. pontokban foglalt Szolgáltatói Kedvezmény havi összegével csökkentett összegére kell értelmezni.
Amennyiben a 7.13.-7.18. pontokban foglalt Szolgáltatói Kedvezmény megszűnik, az alapdíj elengedésével
biztosított bármely egyéb kedvezményt, árengedményt az alapdíj teljes összegére kell értelmezni.
8. ELSZÁMOLÁS, DÍJFIZETÉS
8.1. A Felek kötelesek egymással elszámolni.
8.2. Az elszámolás a tényleges elektronikus fizetési forgalom teljesülési adatai alapján történik.
12
8.3. A Szolgáltató az őt megillető díjakról havonta, a tárgyhónapot követően állítja ki a számláját.
8.4. A számla fizetési határidejét a Szolgáltató a számlán maga jogosult meghatározni.
8.5. A Szolgáltató, havi elszámolást készít, mely tranzakció-kötegenként mutatja be a tárgyhónapban teljesült,
4.1. pont szerinti tranzakciókat.
8.6. Az elszámolást és a számlát a Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 3. napjáig készíti el, és teszi hozzáférhetővé
az Üzembentartó részére.
8.7. A Szolgáltató az elszámolást és a számlát elektronikus úton a szerződéskötéskor (vagy később) megadott
üzembentartói kapcsolati e-mail címre küldi meg, vagy biztosítja azok letölthetőségét az interneten keresztül. A
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az elszámolás, vagy a számla a Szolgáltató levelezési rendszerén
kívül álló ok miatt az Üzembentartóhoz nem érkeznek meg, vagy késve, vagy hibásan érkeznek
meg. Az Üzembentartó ezért a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles jelezni a Szolgáltatónak, ha a
tárgyhavi elszámolás és/vagy a számla nem érkez ett meg hozzá.
8.8. A Szolgáltató számára az Üzembentartó által megadott beszedési felhatalmazás alapján érvényesített szolgáltatói
beszedés a számla kibocsátását megelőzően is megtörténhet.
8.9. Az Üzembentartó vállalja, hogy az aktuális (havi) szolgáltatói díjkövetelések teljes mértékének megfelelő fedezetet
– akár e célra kifejezetten zároltan is – folyamatosan az O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett számláján tart, és amennyiben ez
a fedezet nem lenne elegendő, úgy, haladéktalanul biztosítja a szükséges fedezeti mértéket. Az Üzembentartó ez
alapján folyamatosan köteles az O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett fizetési számláján annyi fedezetet tartani, amely
várhatóan elegendő a Szolgáltató rendszeres díjai teljes összegének a beszedéssel történő érvényesítésére.
Amennyiben az Üzembentartó az O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett számláján a Szolgáltató beszedési megbízásának
O.F.SZ. Zrt. általi teljesítésekor a beszedési megbízás szerinti díjtartozás egyszeri, teljes összegű teljesítésére
nem áll rendelkezésre megfelelő fedezeti összeg és így a Szolgáltató beszedési megbízása az O.F.SZ. Zrt. által
sorbaállításra kerül, és az Üzembentartó maga sem teljesíti átutalással a számla fizetési határidejéig a Szolgáltató
felé fennálló díjtartozását, az az Üzembentartó részéről a díjtartozás szempontjából fizetési késedelembe esésnek
minősül, mely esetben a Szolgáltató jogosult érvényesíteni az Üzembentartóval szemben a 2016. évi IX törvény
szerinti behajtási költségátalányt, melynek mértéke fizetési késedelembe esésenként: 40 EUR.
8.10. Az Üzembentartó köteles a számára hozzáférhetővé tett elszámolás, illetve számla tartalmi helytállóságát
ellenőrizni Az Üzembentartó az elszámolással, illetve a számlával kapcsolatos észrevételeit, kifogásait azok
szolgáltatói megküldését követő 2 munkanapon belül köteles a Szolgáltatóval e-mailben közölni. E határidő
jogvesztő. Az elszámolással kapcsolatos vitákat a Felek egyeztetés útján rendezik, mely egyeztetés folyamata
nincs halasztó hatállyal a fizetési határidőkre. Üzembentartói észrevétel, kifogás hiányában az elszámolásban,
illetve a számlában szereplő adatok az Üzembentartó által nem vitatott helytálló, valós adatoknak, az
elszámolások, valamint az elszámolás alapján kiállított számla pedig alakilag és tartalmilag az Üzembentartó által
elfogadottnak minősülnek. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Üzembentartó a megküldött
elszámolás vagy számla egyes tételeit kifogásolja, a nem kifogásolt tételek megfizetésére Üzembentartó
határidőben köteles.
8.11. Az Üzembentartó a lezárt elszámolással érintett időszakot illetően az elszámolásban szereplő bármely tételt utólag
csak a vitatott tételre vonatkozó okirati bizonyíték egyidejű csatolásával teheti vitássá. Ebben az esetben a
Szolgáltatót terheli annak a bizonyítása, hogy az elszámolásban vagy a számlában feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
8.12. A kereskedelmi termék elszámolása a fenti időszaktól eltérő időszakot is magában foglalhat.
8.13. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) értelmében a teljesítés
időpontja a számlán fizetési határidővel megegyező időpont, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
8.14. Amennyiben az Üzembentartó a Szolgáltató írásbeli, vagy e-mailes felszólítására (a felszólításban megjelölt
legalább 8 napos fizetési póthatáridőben) sem tesz eleget a lejárt fizetési kötelezettsége teljesítésének, a
13
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal megtagadni – ideértve a Fizetési Pont Terminálon
keresztül megvalósuló tranzakciók teljes leállítását is. A Szolgáltató ezt az állapotot addig az időpontig jogosult
fenntartani, amíg az Üzembentartónak lejárt tartozása áll fenn a Szolgáltató felé. A szolgáltatás ezen okból fakadó
szüneteltetése a Szolgáltatónál kártérítés fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A Szolgáltató lejárt
üzembentartói tartozások felszólítás ellenére való nem teljesítése esetén (amennyiben a felszólításban erre az
Üzembentartót kifejezetten figyelmeztette) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
9. A KÖZLÉSEK FORMÁJA, KAPCSOLATTARTÁS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
9.1. A Felek a Szerződés teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat, nyilatkozataikat, kérelmeiket, tájékoztatásukat,
illetve bármilyen más szerződéses közléseiket (a továbbiakban: „Közlés”)
a. írásban, vagy
b. a másik Fél kapcsolati e-mail címére megküldött elektronikus levélben (e-mail), vagy
c. a Szolgáltató (rögzített) telefonos ügyfélszolgálati vonalán szóban
tehetik meg egymás felé, figyelemmel az adott Közlésre vonatkozóan előírt szerződéses előírásokra.
9.2. A Felek jogviszonyában írásbeli Közlésnek kizárólag az alábbi formában és módon megtett Közlés minősül:
a. postai úton, tértivevényes levéllel a másik Fél székhelyére megküldött, cégszerűen aláírt irat,
b. a másik Félnek a székhelyén, vagy az Üzembentartónak küldött irat esetében az Elfogadóhelyen
személyesen, átvételi dokumentálással (megjelölve az átvevő személyét – mely átvevő személy
vonatkozásában a 6.19. pont szabályai is érvényesek a Közlés átadása vonatkozásában – és az átvétel
dátumát) átadott, cégszerűen aláírt irat,
c. minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, elektronikus úton a másik Fél kapcsolati
e-mail címére megküldött irat.
9.3. A Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott Közlés főszabályként abban az esetben érvényes, ha az
írásban kerül megtételre, kivéve, ha a Szerződés ettől az adott Közlés megtehetősége vonatkozásában ettől
eltérően rendelkezik.
9.4. Amennyiben a Szerződés egy Közlés megtételéhez meghatározott formát nem ír elő, akkor a Közlés a Felek
kapcsolati e-mail címéről e-mailben is, írásban is, illetve a Szolgáltató (rögzített) telefonos ügyfélszolgálati vonalán
is megtehető.
9.5. Kizárólag papíralapon, írásban, tértivevényes postai levélben tehető meg:
a. a Szerződés felmondására vonatkozó jognyilatkozat,
b. a határozott idejű Szerződés újabb határozott időtartamra való meghosszabbodását megakadályozó
jognyilatkozat (megállító nyilatkozat).
9.6. A Szolgáltató az Üzembentartó számára ügyfélszolgálatot működtet az alábbi elérési csatornákkal:
A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 07.00 és 19.00 óra között, szerdai munkanapokon 07.00 és 20.00 óra
között (a továbbiakban: „Ügyfélszolgálati idő”), a +36 (1) 577-4664 telefonszámon érhető el. A telefonos
ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetések minden esetben hangrögzítésre kerülnek.
Kapcsolati e-mailcím : info@fizetesipont.hu
Honlap: www.fizetesipont.hu.
9.7. A Felek írásban, vagy a másik Fél kapcsolati e-mailcímére megküldött elektronikus levélben kötelesek egymást
tájékoztatni minden olyan tényről, változásról, jogi aktusról stb., ami a Szerződés teljesítését, a Felek
együttműködést bármilyen módon befolyásolja vagy befolyásolhatja.
9.8. Az Üzembentartó jogosult a kapcsolati e-mail címéről megküldött e-maillel is kapcsolatba lépni a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatával, ilyen módon azonban csak olyan Közlést tehet meg, amely esetében nem szerződéses előírás
14
az írásbeli közlés. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az ilyen elektronikus levél esetében is
lépéseket tehessen az elektronikus levelet küldő személy azonosítása, illetve az elektronikus levél tartalmának
rögzített telefonos vonalon keresztül történő üzembentartói megerősítése érdekében.
9.9. A Szolgáltató jogosult a honlapjain keresztül történő információáramlást jelszó használatához kötni. Ebben az
esetben az Üzembentartó a Szolgáltatótól megkapja a belépési kódját (jelszavát), amely használatával az
Üzembentartó a honlap nyilvánosságtól elzárt felületeit az üzleti információk elérése érdekében (ide értve az ÁSZFet
is) használhatja.
10. HIBABEJELENTÉS, JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
10.1. Az Üzembentartó a Terminál, illetve az Eszközök hibáját, vagy a szolgáltatás hibás működését haladéktalanul
köteles bejelenteni a Szolgáltatónak . Amennyiben az eszköz javítása/cseréje elmarad vagy a javítás/csere
eredményeképpen nem áll helyre a teljes funkcionalitás, az Üzembentartó köteles újra és újra bejelenteni a hibát.
10.2. A Terminált, illetve az Eszközöket kizárólag a Szolgáltató (vagy megbízottja), vagy olyan személy jogosult javítani,
aki a Szolgáltatótól erre kifejezett, szerződéses felhatalmazással rendelkezik. Az Üzembentartó nem jogosult a
Terminálhoz, illetve az Eszközökhöz illetéktelen harmadik személy számára hozzáférést biztosítani.
10.3. Az Üzembentartó a Terminál, illetve az Eszközök javítására, műszaki, technikai supportjára vonatkozóan jogosult
olyan személlyel közvetlenül is szerződést kötni, aki a Szolgáltatótól erre kifejezett, szerződéses felhatalmazással
rendelkezik azzal, hogy ebben az esetben e személy nem a Szolgáltató közreműködőjeként (alvállalkozójaként)
jár el az Üzembentartóval szemben, hanem e szerződés alapján önállóan. Ez alapján e személy tevékenységéért
a Szolgáltató az Üzembentartó felé semmilyen felelősséget nem vállal és kizár mindenfajta üzembentartói
kártérítési igényt.
10.4. A Szolgáltató a javítási, karbantartási munkálatokat a hiba bejelentésétől számított három munkanapon belül
köteles a saját költségén elvégezni, illetve a hibás fizikai Terminált, illetve Eszközt kicserélni.
10.5. Rendeltetésellenes eszközhasználat következtében meghibásodott, üzemképtelen fizikai Terminál, illetve Eszköz
javításának, cseréjének a költsége az Üzembentartót terheli azzal, hogy a használatra alkalmatlanná vált fizikai
Terminál, illetve Eszköz esetében a 11. fejezet szerinti szabályok (11.4.) is alkalmazandók.
11. KÁRFELELŐSSÉG
11.1. Az Üzembentartó teljes, kimentés nélküli, objektív megőrzési felelősséggel tartozik az általa átvett Eszközök
állagáért, rendeltetésszerű használatáért, hiánytalan meglétéért, sérülésmentes megőrzésért.
11.2. Az Üzembentartó felelősséggel tartozik az Eszközök nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező
meghibásodásokért, károkért, hiányokért.
11.3. Az Üzembentartó a Szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alábbi eszközök darabonkénti
értéke:
a. terminál: 180.000,-Ft+áfa,
b. router: 50.000,- Ft+áfa,
c. billentyűzet: 5.000,- Ft+áfa,
d. kábel: 5.000,- Ft+áfa,
e. zászló: 10.000,- Ft+áfa,
11.4. Amennyiben az Üzembentartó az átvett fizikai Terminállal, illetve bármely átvett Eszközzel nem tud elszámolni, az
nem lelhető fel, megsemmisült, vagy (nem műszaki okból fakadóan) használhatatlanná vált, akkor a Szolgáltató
jogosult az Üzembentartó felé kártérítésként, kártalanításként érvényesíteni az Eszköz pótlási értékét, amely a
11.3. pont szerinti értéknek az Eszköz átadásától számított működésben töltött havi 1 %-os amortizációs költséggel
csökkentett összege, (a továbbiakban: „Pótlási Érték ”). Azon hónapokra, amelyekben az átadott eszköz
igazolhatóan nem volt használatban a nyitvatartási idő legalább 50% -ban, a pótlási érték nem csökken a havi 1%
amortizációs költséggel.
15
11.5. A Szolgáltató (ideértve az esetleges közreműködőit is) az általa nyújtott szolgáltatásokból vagy azzal
kapcsolatosan bármely okból keletkezett károkért és költségekért fennálló felelőssége a káresemény
bekövetkezését megelőző 6 hónap alatt érvényesített szolgáltatói díjának mértékéi g terjed. A Szolgáltató nem felel
a következményi károkért.
12. SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
12.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott esetekben az Üzembentartó, illetve a Szolgáltató – ha megszegi az
ÁSZF meghatározott rendelkezését – kötbér fizetésére köteles a másik Fél felé.
12.2. A kötbérre jogosult Fél a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti a másik Féllel szemben, hogy a másik Fél
szerződésszegéséből fakadóan származott-e kára. A kötbér érvényesítésére jogosult Fél a kötbér mellett
érvényesítheti a szerződésszegés következtében a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér érvényesítésére jogosult
Fél a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesíti.
12.3. A Szerződésből, annak szerződésellenes megszűntetéséből és a jelen ÁSZF-ből fakadó kötbérigényeket a Felek
a jogviszony megszűnését követően is érvényesíthetik egymás irányában.
12.4. A kötbérre az arra jogosult Fél minden egyes szerződésszegés esetén, esetenként, külön-külön jogosulttá válik.
12.5. A 12. fejezetben kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált szerződésszegő magatartásokkal ellentétes,
szerződésszerű magatartások tanúsítása akkor is a kötbér jogkövetkezménnyel fenyegetett Fél szerződéses
kötelezettsége, amennyiben e magatartás tanúsításának a szerződéses elvártsága a Fél számára kizárólag a
kötbér jogkövetkezményt megállapító szabályból következik.
12.6. Amennyiben a kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált szerződésszegő magatartás elkövetése konkrét
Terminálhoz köthető, akkor a kötbér érvényesítésére a szerződésszegéssel ténylegesen érintett Terminálonként
van lehetőség.
12.7. Az Üzembentartó – a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként) – 300 forint/nap
összegű kötbért köteles fizetni amennyiben:
a. nem kapcsolja be az átvett Terminált, vagy nem helyezi üzembe a SoftPos alkalmazást az Üzlet
nyitvatartása kezdetén, vagy üzleten kívül végzett kereskedelmi/szolgáltatói tevékenysége tényleges
teljes ideje alatt,
b. az elfogadóhely teljes nyitvatartási idejében, vagy üzleten kívül végzett kereskedelmi/szolgáltatói
tevékenysége ideje alatt, olyan helyzetben, amikor Felhasználó kártyás fizetésére potenciális lehetőség
áll fenn, nem üzemelteti az átvett fizikai Terminált, illetve a SoftPos alkalmazást,
c. az elfogadóhely nyitvatartási idejében, vagy üzleten kívül végzett kereskedelmi/szolgáltatói
tevékenysége ideje alatt, olyan helyzetben, amikor Felhasználó kártyás fizetésére potenciális lehetőség
áll fenn, kikapcsolja a Terminált.
A kötbér számítási módja: minden olyan napra, amely napon a fenti események közül bármely bekövetkezik.
12.8. Az Üzembentartó – a jogviszony határozott idejéből a bekövetkezett szerződésszegés időpontjától kezdődően a
határozott idejű jogviszonyból még hátralevő időre szólóan – 500 forint/nap összegű kötbért köteles fizetni, valamint
ezen túlmenően köteles visszafizetni a Szolgáltatónak a Szolgáltató által nyújtott szerződéses alapdíj (havidíj, fixdíj)
kedvezmény teljes összegét, amennyiben:
a. Üzembentartó szerződésellenesen szünteti meg a Terminál üzemeltetését, vagy hagy fel a Terminál
üzemeltetésével,
b. az Üzembentartó érdekkörébe tartozó bármely ok miatt a Szerződés szerződésellenes okból szűnik
meg, vagy válik a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése lehetetlenné,
c. az Üzembentartó visszavonja a Szolgáltató javára megtett beszedési felhatalmazását,
d. a Szerződés teljesítését, vagy a Szerződést magát a 13.3. szerinti, vagy a 13.4. pont szerinti, később
valótlannak bizonyuló indok alapján szűnteti meg,
e. az Üzembentartó a Szerződés fennállta alatt az O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett fizetési számláját nem tartja
16
fenn folyamatosan, vagy azt a Szerződés fennállta alatt – bármilyen okból – megszűnteti,
f. a Szerződés az Üzembentartó bármilyen súlyos szerződésszegése (vagy 12.18. pont szerinti
szerződésszegése) következtében került a Szolgáltató által felmondásra,
A Szolgáltató a 12.8 pont szerinti esetekben – amennyiben a S zerződés még nem szűnt meg a Felek között
– jogosult, de nem köteles, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A fenti kötbérekre akkor is jogosult
Szolgáltató, ha egyébként a Szerződés maga nem szűnik meg.
12.9. Az Üzembentartó – szerződésszegési esetenként, alkalmanként, ismételten bekövetkező szerződésszegés esetén
ismételten érvényesíthető, folyamatosan fennálló szerződésszegés esetén 15 naponként érvényesíthető – 20.000
forint összegű kötbért köteles fizetni, amennyiben:
a. nem veszi át a Terminált, nem tölti le a mobileszközére a SoftPos alkalmazást,
b. a Terminált nem a pénztárgépe mellett (vagy a Felhasználók szokásos fizetési helyén) helyezi el, illetve
nem ott tartja, a SoftPos alkalmazással ellátott mobileszközét nem tartja a fizetési helyen,
c. nem biztosítja, hogy a Terminálon a Felhasználók minden, a Terminál által biztosított szolgáltatást
korlátozásmentesen igénybe tudjanak venni,
d. a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül helyezi át földrajzilag más elfogadóhelyi helyszínre
a Terminál t,
e. a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más elfogadóhelyi helyszínen üzemelteti Terminált,
f. a Terminál hibája, vagy a szolgáltatás hibás működése esetén a hibát nem jelenti be haladéktalanul a
Szolgáltatónak,
g. a Terminált olyan személlyel javíttatja, aki a javításra a Szolgáltató által nem feljogosított,
h. a Terminálhoz illetéktelen harmadik személy számára biztosít hozzáférést,
i. a Terminált nem rendeltetésszerűen, annak szerződéses céljára használja,
j. a Terminál használatát illetéktelen harmadik személy számára a Szolgáltató előzetes jóváhagyása
nélkül átengedi,
k. akadályozza a Szolgáltatót a Szerződés teljesítése üzembentartói ellenőrzésének a lefolytatásában,
vagy a szerződésszerű ellenőrzés lefolytatása során nem működik együtt a Szolgáltatóval (vagy annak
megbízottjával), az ellenőrzést indokolatlanul nehezíti,
l. a Terminál üzembentartói üzembehelyezését és üzemeltetését nem a hatályos Üzemeltetői Útmutató
alapján végzi,
m. a Terminál kezelésre feljogosított személy (Terminálkezelő) betanítását nem végzi el az előtt, hogy a
Terminálkezelő ezen tevékenységét megkezdené a Terminálon,
n. az elfogadóhelyen a Fizetési Pont logó kihelyezését nem biztosítja jelen ÁSZF szerint,
o. nem helyezi ki a Szolgáltató igénye szerinti szórólapokat és egyéb reklámanyagokat az elfogadóhelyen,
p. amennyiben a Szolgáltató számára Fizetési Pont zászlót biztosít, azt nem jelen ÁSZF szerint helyezi
ki, vagy tartja.
12.10. Az Üzembentartó – szerződésszegési esetenként, alkalmanként, egymástól időben elkülönülő, ismételten
bekövetkező szerződésszegések esetén ismételten érvényesíthető (folyamatosan fennálló szerződésszegés
esetén pedig 15 naponként érvényesíthető), az első szerződésszegési alkalommal 20.000 forint összegű, a további
szerződésszegési alkalmakkor (illetve folyamatosan fennálló szerződésszegés esetén 15 naponta) 50.000 forint
összegű – kötbért köteles fizetni, amennyiben:
a. az elfogadóhelyi helyszínen elektronikus alapú fizetési művelet kezdeményezésére, lebonyolítására,
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására, illetve minden, készpénz helyettesítésére alkalmas
elektronikus fizetési megoldásra nem kizárólagosan a Szolgáltató által a Szerződés keretében
biztosított Terminált, vagy a Szolgáltató által biztosított más eszközt, megoldást, technológiát használ
és alkalmaz, hanem (párhuzamosan, vagy kizárólagosan) lehetővé teszi az elfogadóhelyi helyszínen
Alternatív Szolgáltató által elektronikus fizetési megoldásra biztosított Alternatív Eszköz használatát és
üzemelését anélkül, hogy erre a Szolgáltató írásban, előzetesen, kifejezetten felhatalmazta volna,
b. nem a Szolgáltató által kiadott Párhuzamossági Hozzájárulás szabályai szerint üzemelteti a Szolgáltató
által jóváhagyott Alternatív Eszközt az elfogadóhelyen,
c. a Szerződés megkötésével egy idejűleg nem mondja fel az elfogadóhely vonatkozásában az Alternatív
Szolgáltatóval az Alternatív Eszköz elfogadóhelyi biztosítására fennálló szerződését, vagy a felmondás
megtételéről és a megszűnést érintő lényeges körülményekről nem tájékoztatja haladéktalanul a
17
Szolgáltatót.
12.11. Az Üzembentartó – a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként), a
szerződésszegéssel érintett elfogadóhelyenként – 5000 forint/nap összegű kötbért köteles fizetni amennyiben a
Szerződés megszűnése esetén 3 munkanapon belül
a. nem szűnteti meg a „Fizetési Pont”, „Fizetési Pont Terminál” névnek, logónak (védjegy) a használatát,
b. nem távolítja el az elfogadóhelyről a „Fizetési Pont” védjeggyel kapcsolatos reklám- és
marketinganyagokat, eszközöket.
12.12. Az Üzembentartó – a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként) – 5000 forint/nap
összegű kötbért köteles fizetni amennyiben:
a. a Szerződés megszűnését, vagy a SoftPos allokációt követő 3 munkanapon belül a saját költségén
nem juttatja vissza az átvett fizikai Terminált és a Szerződés fennállta során általa átvett egyéb
szolgáltatói Eszközöket a Szolgáltatónak,
b. a Szerződés megszűnésével egyidejűleg, illetve a fizikai terminálallokáció esetén a fizikai terminál
átvételét követő 3 munkanapon belül nem törli le véglegesen a mobileszközéről a SoftPos alkalmazást,
c. amennyiben (akár szerződésszerűen, akár szerződésszegően) olyan nyilatkozatot tesz, vagy olyan
magatartást tanúsít, amelyből végleges jellegű szándékként értelmezhető az, hogy a Szerződés
teljesítését (a Terminál üzemeltetését) a továbbiakban nem kívánja folytatni, és ennek ellenére
nyilatkozat megtételétől, vagy a magatartás tanúsításától számított 3 munkanapon belül nem juttatja
vissza – a saját költségén – a fizikai terminált és a Szerződés fennállta során általa átvett egyéb
szolgáltatói Eszközöket a Szolgáltatónak, vagy 3 munkanapon belül nem törli le véglegesen a
mobileszközéről a SoftPos alkalmazást.
Jelen pont szerinti kötbér minden olyan napra jár, ami a fenti eszköz visszajuttatási napja és az eszköz tényleges
visszavétele vagy az eszköz pótlási értékének megfizetése között van.
12.13. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a Szerződést, vagy az Üzembentartó számára
biztosított szerződéses szolgáltatói alapdíj (havidíj, fixdíj) kedvezményt írásban visszavonni, amennyiben az
Üzembentartó
a. ugyanazt a – kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált – szerződésszegő magatartást hat hónapon belül
másodszorra is elköveti, vagy
b. 60 napon belül legalább három – kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált – szerződésszegő
magatartást követ el, vagy
c. bármilyen szerződésszegést emailen és/vagy írásban tett szolgáltatói felszólítás ellenére is
fenntart.
12.14. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként 300 forint kötbért köteles
fizetni, amennyiben a Szerződés megkötését követő 7. napig nem juttatja el az Üzembentartónak a fizikai terminált,
vagy nem biztosítja a SoftPos alkalmazás letölthetőségét, használati lehetőségét az Üzembentartónak.
12.15. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként – a harmadik naptól
kezdődően – 300 forint kötbért köteles fizetni, amennyiben a Terminál működését nem biztosítja az Üzembentartó
számára.
12.16. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként – a harmadik naptól
kezdődően – 500 forint kötbért köteles fizetni, amennyiben a fizikai terminál működtetéséhez, a kártyaelfogadáshoz
szükséges, technológiailag megfelelő, internet alapú hálózati kapcsolatot nem biztosítja folyamatosan az
Üzembentartónak.
12.17. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett hónapokra vonatkozóan, megkezdett hónaponként – a második
hónaptól kezdődően – 10.000 forint/hónap, de legfeljebb 50.000 forint kötbért köteles fizetni, amennyiben egyáltalán
nem biztosít növelt értékű szolgáltatásokat a fizikai terminálon.
18
12.18. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdet t naponként 1.000 forint mértékű
kötbért köteles fizetni, amennyiben a bejelentést követően a 10.4. pont szerinti időben nem javítja ki, vagy nem
cseréli ki a fizikai terminált, vagy érdemben nem intézkedik a fizikai terminál cseréjéről.
13. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES
RENDELKEZÉSEK, A SZOLGÁLTATÓI ESZKÖZÖK VISSZAJUTTATÁSA
13.1. A Szerződés 5 év határozott időtartamra jön létre (a továbbiakban: „Alapidő”). A Szerződés az Alapidő lejártával,
változatlan feltételekkel, újabb és újabb további Alapidőnek megfelelő, határozott időtartammal, automatikusan
meghosszabbodik (a továbbiakban: „Hosszabbítás”), addig, amíg valamelyik Fél az aktuális Alapidő lejártát
megelőzően, a lejárat naptári időpontját megelőző kilencedik és hatodik teljes hónapok közötti időintervallumban
nem állítja meg a Hosszabbítást egy jognyilatkozattal („ Megállító Nyilatkozat”).
13.2. Üzembentartó abban az esetben, ha a Szerződés megkötését megelőzően nem üzemeltetett Alternatív Eszközt, a
Szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül jogosult a Szerződést valamennyi, vagy csak egyes
helyszínek vonatkozásában, minden külön jogkövetkezmény nélkül felmondani. Amennyiben Üzembentartó
valamely Helyszín vonatkozásában megszünteti az üzleti tevékenységét, erre a Helyszínre vonatkozóan jogosult
(a megszűnés időpontjára figyelemmel, de minimum 30 napra) felmondani a Szerződést.
13.3. A Szerződés azon indok szerinti üzembentartói felmondása esetén, mely szerint az Üzembentartó a Helyszínen
(elfogadóhelyen) a vállalkozási tevékenységét megszüntette, vagy 30 napon belül megszünteti , a Szerződés
érvényesen csak abban az esetben mondható fel, ha az Üzembentartó az írásbeli felmondásához mellékeli az
okirati igazolást a vállalkozási tevékenysége megszűnéséről , illetve az elfogadóhelyi üzlet működésének a
megszűnéséről becsatolja a kereskedelmi hatóság (önkormányzati jegyző) hatósági igazolását vagy hatósági
bizonyítványát arra vonatkozóan, hogy az elfogadóhelyi Üzlet működése megszűnt, az Üzlet a működő üzletek
nyilvántartásában az önkormányzat illetékességi területén már nem szerepel.
13.4. Az Üzembentartó jogosult írásban felmondani a Szerződést abban az esetben, amennyiben:
a. azt a tevékenységet, amelyhez kapcsolódóan a Szerződést megkötötte a továbbiakban teljes
egészében Magyarország területén kívül fogja folytatni,
b. a vállalkozási tevékenységét szünetelteti és ezt megfelelően igazolja .
13.5. Szolgáltató gazdaságtalan, jogszabályba, vagy kártyatársasági szabályba, előírásba ütköző üzembentartói
működés esetén jogosult szüneteltetni a Szerződés, vagy annak az adott helyszínre vonatkozó részének a
teljesítését, illetve indoklással felmondani a Szerződést, vagy annak az adott helyszínre vonatkozó részét.
Szolgáltató súlyos üzembentartói szerződésszegés esetén jogosult a Szerződést indoklással, azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen azok az esetek, amelyekre vonatkozóan a
Szolgáltatónak kötbérérvényesítési joga keletkezik a jelen ÁSZF alapján. Szolgáltató ilyen esetben a felmondási
jogának a gyakorlása mellett vagy helyett a kötbér érvényesítési jogát is gyakorolhatja.
13.6. A Szerződés megszűnése (vagy egyes Terminálok, illetve elfogadóhelyek vonatkozásában való megszűnése)
esetén (a továbbiakban: „Megszűnés”) a Felek kötelesek egymással haladéktalanul elszámolni.
13.7. Megszűnés esetén az Üzembentartó köteles az Eszközöket (a jogviszony keretében birtokába került fizikai
terminál(oka)t és egyéb szolgáltatói eszközöket) a Szolgáltatónak 3 munkanapon belül visszajuttatni (a
továbbiakban: „Eszközvisszaadás”), illetve a használt SoftPos alkalmazást a mobileszközéről haladéktalanul és
véglegesen eltávolítani.
13.8. Az Eszközvisszaadás az Üzembentartó kötelezettsége, amely az Üzembentartó költségére és felelősségére
történik, a Szolgáltató Raktárába történő postai, vagy futár útján, csomagként történő visszaküldéssel.
13.9. A Szolgáltató a Raktárába beérkezett Eszközöket átvizsgálja és megállapítja azok sérüléseit, hiányait és
használati állapotát. Hiba, sérülés, hiány esetén a Szolgáltató – az Üzembentartónak az Eszközökre vonatkozó
objektív megőrzési felelőssége alapján – jogosult a javítási vagy – indokolt esetben – az aktuális, 11. fejezet szerinti
Pótlási Értéket érvényesíteni az Üzembentartó felé. A Pótlási Érték megfizetésével az Eszköz tulajdonjoga az
Üzembentartóra száll, aki a maga költségére jogosult az Eszközt a Szolgáltató Raktárában személyesen vagy
19
képviselője útján átvenni.
13.10. Amennyiben az Üzembentartó a határidőben nem teljesíti az eszköz visszaadási kötelezettségét, akkor a
Szolgáltató a saját döntése szerint jogosult arra, hogy:
a. az Eszközöket az Elfogadóhelyről annak nyitvatartási idejében maga szerelje le és vegye vissza, és
egyúttal az Üzembentartó felé érvényesítse – a kötbérigénye érvényesítésén túlmenően – az Eszköz
visszavételi díjat, vagy
b. Eszközök tulajdonjogát egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal az Üzembentartóra ruházza át a 11. pont
szerinti aktuális Pótlási Értéknek megfelelő vételárakon, amely vételárakat a Szolgáltató „adásvétel”
jogcímen jogosult az Üzembentartónak kiszámlázni és érvényesíteni.
13.11. A Szolgáltató a 13.10.b.) pont szerinti jognyilatkozatával az Eszközök kizárólagos, tehermentes tulajdonjoga –
tulajdonjog fenntartással – a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai szerint az Üzembentartóra száll. Az
Eszközök tulajdonjoga a vételár teljes összegének az Üzembentartó általi megfizetésével, vagy szolgáltatói jogi
érvényesítésével száll át az Üzembentartóra. Az adásvételi szerződés vonatkozásában a Szerződés megkötésével
az Üzembentartó és a Szolgáltató között előszerződés jön létre az e pont szerinti feltételekkel, az e pont szerinti
szerződés e pont szerinti feltételekkel történő megkötésére.
13.12. Megszűnés esetén az Üzembentartó köteles a „Fizetési Pont”, „Fizetési Pont Terminál” névnek, logónak (védjegy)
a használatát 3 munkanapon belül megszüntetni, továbbá a Fizetési Pont védjeggyel kapcsolatos reklám- és
marketinganyagokat, eszközöket az elfogadóhelyről eltávolítani.
13.13. A Szolgáltató Raktárának a címe: 1134 Budapest, Klapka u. 9. (XIII. ker.)
13.14. A Szerződés, illetve jelen ÁSZF alapján a Szerződés megszűnésének az időpontján túlmenően érvényesíthető
egyes jogok, illetve teljesítendő egyes kötelezettségek a Szerződés megszűnésére tekintet nélkül érvényesíthetők
és teljesítendők a Felek között.
14.
A SZOLGÁLTATÓ FELHATALMAZÁSA BESZEDÉSI MEGBÍZÁSOK MEGTÉTELÉRE
14.1. Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett nyilatkozata arra
vonatkozóan is, hogy az Üzembentartó (Fizető Félként) felhatalmazza a Szolgáltatót, a Fizetési Pont Terminál
Üzemeltető Kft.-t arra, hogy a Szolgáltató (mint Kedvezményezett) a Szerződésből fakadó díjai, követelései
vonatkozásában beszedési megbízásokat nyújtson be az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-nél a
Szerződéssel egyidejűleg, egy elektronikus szerződéskötési folyamatban, de külön pénzforgalmi keretszerződéses
jogviszonyban megnyitott, minden kétséget kizáróan beazonosítható üzembentartói pénzforgalmi számla terhére
és a saját (az O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett), 22222222-31100106 számú pénzforgalmi számlája javára, a
következőkben foglalt teljesítési feltételekkel:
– a Szolgáltató által benyújtott beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
– fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama: legfeljebb 35 nap.
– fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege: 100 (egyszáz) Ft.
Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett nyilatkozata arra
vonatkozóan is, hogy a Szolgáltató a Szerződés alapján őt megillető díjakat automatikusan, e felhatalmazás szerinti
megtehető beszedési megbízással, vagy kedvezményezett útján kezdeményezett (kártyás)
fizetéssel/beszedéssel, vagy a pénzforgalmi jogszabályok által erre lehetővé tett más fizetési módon beszedje. Az
alkalmazott fizetési módot a Szolgáltató választhatja ki a fentiek közül.
14.2. Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett és visszavonhatatlan
nyilatkozata arra vonatkozóan is, hogy a 14.1. pont szerinti szolgáltatói beszedési megbízások megtételére
vonatkozó üzembentartói felhatalmazás csak az Üzembentartó (mint Fizető Fél) és a Szolgáltató (mint
Kedvezményezett) együttes nyilatkozatával vonható vissza, amit a Szolgáltató a maga nevében elfogad.
20
14.3. Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett és visszavonhatatlan
nyilatkozata arra vonatkozóan is, hogy az Üzembentartó (Fizető Félként) felhatalmazza a Szolgáltatót (mint
Kedvezményezettet) arra, hogy a 14.1. pont szerinti – a jelen ÁSZF alapján szerződésbe foglalt – szolgáltatói
beszedési megbízások megtételére vonatkozó üzembentartói felhatalmazást beszedési haladéktalanul közölje
írásban annak végrehajtási címzett pénzforgalmi szolgáltatójával, az O.F.SZ. Zrt.-vel. Ezen üzembentartói
(képviseleti) eljárási felhatalmazást a Szolgáltató elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a megtett
Üzembentartói Szerződéskötési Jognyilatkozat alapján – jelen ÁSZF rendelkezéseire figyelemmel – szolgáltatói
beszedési megbízások megtételére vonatkozó üzembentartói felhatalmazásról és annak feltételeiről haladéktalanul
tájékoztatja az O.F.SZ. Zrt.t, felkérve arra, hogy a beszedési felhatalmazás és annak feltételeinek a rögzítéséről
közvetlenül adjon írásos (e-mail) visszaigazoló tájékoztatást az Üzembentartó számára.
15. TÁMOGATOTT TERMINÁLRA, TÁMOGATOTT HELYSZÍNRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
15.1. Amennyiben az Üzembentartó a Szerződés megkötése során – de még az Üzembentartói Szerződéskötési
Jognyilatkozat megtétele, illetve a Szerződés megkötése előtt – az alábbiakról nyilatkozott egységesen:
a. 2017. november 1. napján nem rendelkezett POS terminállal (érvényes kártyaelfogadói szerződéssel),
b. egyáltalán nem foglalkozik elsődleges mezőgazdasági termeléssel,
c. egyáltalán nem folytat halászati és akvakultúra-ágazathoz sorolható tevékenységet,
d. egyáltalán nem folytat ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozási tevékenységet,
e. a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a maga, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon nem részesültek csekély összegű támogatás(ok)ban, illetve ilyen
támogatásra vonatkozó – az elbírálás folyamatában levő – támogatási kérelmet ezen időszakban nem is
nyújtottak be,
akkor a Szerződés szerinti – fenti a.) pont szerinti ismérvnek megfelelő – elfogadóhely és elfogadóhelyi termináljai
vonatkozásában az Üzembentartó és Terminál a Rendelet alapján „Támogatottnak”, „Kedvezményezettnek”
minősül figyelemmel az alábbiakra is:
o Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett nyilatkozata arra
vonatkozóan is, hogy a Terminált kizárólag (100 százalékosan) olyan („egyéb”) tevékenységéhez fogja
használni, ami nem elsődleges mezőgazdasági termelés, nem a halászati és akvakultúra- ágazathoz sorolható
tevékenység, illetve nem ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozási tevékenység.
o Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett nyilatkozata arra
vonatkozóan is, hogy a nyilatkozata az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.
o Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett nyilatkozata arra
vonatkozóan is, hogy a képviseletében eljáró személy az Üzembentartó, mint „kedvezményezett” aláírásra
jogosult képviselője, és a nyilatkozata és a Szerződéskötési Rendszerben megadott adatok helyesek.
o Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett nyilatkozata arra
vonatkozóan is, hogy az Üzembentartó hozzájárul ahhoz, hogy a nyilatkozata és a Szerződéskötési
Rendszerben megadott, a Rendelet 1. számú melléklete szerinti, a Rendelet szerinti támogatás, illetve annak
szolgáltatói jogosultsági elbírálása vonatkozásában releváns adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő átadja a
Rendelet szerint illetékes szerveknek.
o Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett nyilatkozata arra
vonatkozóan is, hogy az Üzembentartó tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyilatkozata kelte és a támogatás
odaítélése közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul –
még a nyilatkozata szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a szolgáltatót, és köteles
megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot (azzal, hogy a csekély összegű
támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a
támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű
támogatás időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél ez az időpont a szerződés
létrejötte.)
21
15.2. Amennyiben az Üzembentartó Rendelet alapján „Támogatottnak” minősül, akkor a 7.5 pont szerinti kedvezmény
(támogatás) az Üzembentartó vonatkozásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Erre figyelemmel a
Szolgáltató megállapítja, hogy e Támogatás az Üzembentartónak a Rendelet 9. § (4) bekezdése szerint, előzetesen
megtett nyilatkozata alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
támogatást tartalmaz. A Támogatott Terminál a Rendelet szerinti támogatással kerül a Támogatott Helyszínre kihelyezésre
és üzemeltetésre. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott Terminált a Rendelet 3. § (3) bekezdése
szerinti feltételekkel telepíti és biztosítja (üzemelteti) Üzembentartó számára. Az Üzembentartó tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltatónak a Rendelet előírása alapján az Üzembentartó egyes adatairól nyilvántartást kell vezetnie, amelyet
továbbítani köteles a Magyar Államkincstár részére. Az Üzembentartó erre figyelemmel – a Rendelet 9. § (2) bekezdésének
a.) pontja alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató és a Magyar Államkincstár a Rendelet által meghatározott célból
a Rendelet 8. §-a szerinti adatait kezelje. Az Üzembentartó – a Rendelet 9. § (2) bekezdésének b.) pontja alapján –
hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az előírt idejű üzemeltetési kötelezettségnek a Terminál telepítése napjától
számított 24 hónapig tartó teljesítését a helyszínen ellenőrizze.
15.3. Az Üzembentartó a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót a Támogatott Terminál
vonatkozásában – a Rendelet alapján – a telepítést követően 24 hónapnyi idejű üzemeltetési kötelezettség terheli,
mely kötelezettsége nemteljesítése esetén a Szolgáltatót a Rendelet szerinti jogkövetkezmények (visszafizetési
kötelezettség, kötbér) terhelik.
15.4. A Szolgáltató a Támogatott Terminál kitelepítéséhez kapcsolódóan telepítési, vagy egyéb egyszeri díjat vagy
költséget az Üzembentartó felé nem számít fel.
15.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy – a Támogatott Terminál üzembe helyezéstől számított 24.
üzemeltetési hónap végéig – az Üzembentartónak a Szerződés alapján közvetlenül vagy közvetve felszámított nettó
szolgáltatói díjak – egynél több számla esetében az összes számla összesített nettó összege – összességében
egyik hónapban sem haladják meg az adott hónapban az NGM Rendelet 3. § (3) bekezdés c.) pontja szerinti
mértéket.
15.6. A Szolgáltató a Rendelet 9. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti, összesen 80.000 forint értékű kedvezményt, a
Szerződés hatályának első 24 hónapjában úgy biztosítja az Üzembentartó számára, hogy ebben az időszakban
nem érvényesíti a Hirdetményben meghatározott alapdíjat az Üzembentartó felé. Ez alapján a Szerződés első 24
hónapjában 3333,33 Ft/hó/Terminál összeg – azaz 24 üzemeltetési hónap vonatkozásában Támogatott
Terminálonként összesen 80.000 Ft tartalmú kedvezmény („bruttó támogatástartalom”) – az Üzembentartó
vonatkozásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti, az
Üzembentartónak nyújtott állami támogatásnak minősül, amely a 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtható. További kedvezményként Szolgáltató a Terminál üzembe helyezésének a hónapját következő első teljes
hónapban elengedi az alapdíjnak az Állami kedvezmény feletti részét is.
15.7. A Szolgáltató és az Üzembentartó – a Rendelet 11. § (2) bekezdése szerint – a támogatáshoz kapcsolódó
iratokat a Szerződés létrejöttét követő 10 évig kötelesek megőrizni és azokat a Magyar Államkincstár, mint kezelő
szerv ilyen irányú felhívása esetén rendelkezésre bocsátani.
15.8. A Rendelet 11. § (2) bekezdése szerint a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni, melyhez a Szolgáltató adatszolgáltatást
köteles teljesíteni a Magyar Államkincstár részére.
15.9. Az Üzembentartó a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak – a Rendelet előírása alapján
– az Üzembentartó egyes adatairól nyilvántartást kell vezetnie, amelyet továbbítani köteles a Magyar Államkincstár
részére. Az Üzembentartó – erre figyelemmel – a Rendelet 9. § (2) bekezdésének a.) pontja alapján – a Szerződés
megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató és a Magyar Államkincstár – a támogatás igénybevétele és
annak ellenőrzése céljából – az alábbi adatait kezelje:
a) neve,
b) székhelye,
c) adószáma,
d) a Terminál telepítésének helye, valamint ideje, és
22
e) az adott telepítési helyen telepített Terminálok száma.
15.10. Az Üzembentartó – a Rendelet 9. § (2) bekezdésének b.) pontja alapján – a Szerződés megkötésével hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az előírt idejű üzemeltetési kötelezettségnek a Terminál telepítése napjától
számított 24 hónapig tartó teljesítését az elfogadóhelyen, mint Támogatott Helyszínen ellenőrizze.
16. AZ ÁSZF SZOLGÁLTATÓI MÓDOSÍTÁSA
16.1. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
16.2. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató a Honlapon, vagy a Szerződésben megadott üzembentartói e-mail címen
keresztül értesíti az Üzembentartót – az 16.5. pont szerinti kivétellel – a módosítás hatályba lépését legalább 8
nappal megelőzően.
16.3. Az Üzembentartóra nézve kedvezőtlen módosítási elemeket (is) tartalmazó módosítás esetén az Üzembentartó
jogosult a módosítást írásban, a Szolgáltatóhoz intézett írásos nyilatkozatban az értesítés közzétételétől számított
8 napon belül elutasítani.
16.4. Joghatályos elutasítás hiányában a módosítás a benne meghatározott határidőben az Üzembentartóra nézve
hatályba lép.
16.5. Nem illeti meg az Üzembentartót az elutasítás joga, ha a módosítás:
a. jogszabályi változás utánkövetése, hatósági előírás, adatok változása, elírás javítása, technikai jellegű
módosítás, új (az Üzembentartó által nem kötelezően igénybe veendő) szolgáltatás bevezetése, vagy
meglévő szolgáltatás változatlan üzembentartói kötelezettségekkel történő bővítése miatt válik
szükségessé és indokolttá, vagy
b. olyan alkalmazás (szolgáltatás) bevezetésére irányul, amely a Felhasználók magasabb szintű
kiszolgálását célozza, vagy
c. nem okoz számára használati díj emelkedést.
Jelen pont szerinti esetekben az ÁSZF módosítása azonnali hatályú is lehet.
17. VEGYES RENDELKEZÉSEK
17.1. Amennyiben az Üzembentartó a jelen Szerződésben meghatározottakon túl további Helyszínen kíván további
Terminált üzemeltetni, vagy a jelen Szerződés szerinti Helyszíneken kíván új Terminált üzemeltetni, úgy az erre
vonatkozó kérésének Szolgáltató általi jóváhagyását követően a Szolgáltató intézkedik az újabb kihelyezéssel
érintett Fizetési Pont Terminálok kitelepítéséről és üzembe helyezéséről (a továbbiakban: „újabb kihelyezés”). Az
újabb kihelyezéssel érintett Helyszínre és Terminálra a jelen Szerződés szerinti jogviszony a kihelyezés tényével
automatikusan kiterjed. Az újabb kihelyezés a Szerződés feltételeit (pl. időtartam) nem módosítja. Az újabb
kihelyezéssel érintett Terminál vonatkozásában hálózati kapcsolati díjkedvezmény, alkalmazás használati
díjkedvezmény és a Kipróbálási Kedvezmény már nem érvényesíthető.
17.2. Az Üzembentartó kijelenti, hogy az Alapidő szerinti határozott időtartam, és a Szerződés szerinti szolgáltatói
kizárólagosság biztosítása – a szolgáltatói díjkedvezményekre is tekintettel – nem jelent számára aránytalan
kötelezettségvállalást.
17.3. A Szerződéshez semminemű szóbeli megállapodás nem kapcsolódik, és később sem kapcsolódhat.
17.4. Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett és visszavonhatatlan
nyilatkozata arra vonatkozóan is, hogy a Szerződés megkötésének a folyamatában kifejezetten hozzájárult ahhoz,
hogy a Szerződés megkötését megelőzően – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker
tv.”) 5. § (3) bekezdése szerint a Felek kölcsönös megállapodásával – a szerződéskötés során a Felek eltérjenek
az Eker tv. 5. § (2) bekezdésében foglaltaktól, mely alapján a Szolgáltató a Szerződés megkötését megelőzően
nem köteles teljesíteni az Üzembentartó felé az Eker tv. 5.§ (2) bekezdése szerinti szolgáltatói tájékoztatási
kötelezettségét.
23
17.5. Az Üzembentartó Szerződéskötési Jognyilatkozata egyúttal az Üzembentartó kifejezett és visszavonhatatlan
nyilatkozata arra vonatkozóan is, hogy a Szerződés megkötésének a folyamatában kifejezetten hozzájárult ahhoz,
hogy a Szerződés megkötését megelőzően – az Eker tv. 6. § (4) bekezdése szerint a Felek kölcsönös
megállapodásával – a szerződéskötés során a Felek eltérjenek az Eker tv. 6. § (1) -(2) bekezdéseiben foglaltaktól,
mely alapján a Szolgáltató a Szerződés megkötését megelőzően nem köteles teljesíteni az Üzembentartó felé az
Eker tv. 6.§ (1)-(2) bekezdései szerinti szolgáltatói kötelezettségeit.
17.6. Amennyiben az Üzembentartó több Terminállal is rendelkezik, akkor a Szerződés valamely Terminál tekintetében
történő megszűnése a Szerződés érvényességét és hatályosságát a többi Terminál vonatkozásában nem érinti.
17.7. Az Üzembentartó a Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató tevékenységének
a végzését más gazdasági társaság veszi át, vagy a Szerződés szerinti jogviszonyba szerződésátruházással más
gazdasági társaság lép, úgy ezen gazdasági társaság az Üzembentartó külön
hozzájárulása nélkül – az Üzembentartó írásbeli, vagy az üzembentartói kapcsolati e-mail címre megküldött
elektronikus levél általi értesítése mellett – jogosult a Szerződésbe a Szolgáltató szerződéses pozíciójába belépni
és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve annak jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az
Üzembentartó szerződéses jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését pedig nem teszi terhesebbé.
17.8. A Szerződés egyes rendelkezéseinek az esetleges érvénytelensége az egész Szerződést nem teszi érvénytelenné.
A Felek a Szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy
gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni. Az általános
szerződési feltételek esetében erre a Szolgáltató egyoldalúan, haladéktalanul köteles.
17.9. Felek rögzítik, hogy a Szerződés, és jelen ÁSZF rendelkezései nem térnek el lényegesen jogszabályoktól, vagy
a szokásos szerződési gyakorlattól.
17.11. A Szerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában nem válik a Felek jogviszonyának a részévé azon
szokás, amelynek alkalmazásában a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és mindazon
gyakorlat, amelyet egymás között korábban kialakítottak. A Szerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése
hiányában nem válik a Felek jogviszonyának a részévé az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai
által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.
17.12. Az Üzembentartó a Szerződés megkötésével büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Szerződés
megkötése során közölt adatai a valóságnak megfelelnek és azok változása esetén 5 napon belül köteles a
Szolgáltatónak a megváltozott adatokat bejelenteni írásban, vagy a szolgáltatói kapcsolati e-mail címre megküldött
e-maillel.
17.13. Az Üzembentartó kizárólag olyan, vele kapcsolatban álló természetes személyek adatait adhatja át a
Szolgáltatónak, akik erről tudomással bírnak, és ehhez hozzájárulásukat az Üzembentartónak kifejezetten
megadták. Ezen természetes személyek tájékoztatásáért és hozzájárulásuk megszerzéséért az Üzembentartó a
felelős. A Szolgáltató ily módon jogosulttá válik e természetes személyek szigorúan foglalkozással összefüggő
adatainak kezelésére, ideértve különösen az érintett nevét, beosztását, munkahelyi címét, munkahelyi
telefonszámát és e-mail címét.
17.14. A Szolgáltató a kötelezettségeinek a teljesítése érdekében saját döntése alapján vehet igénybe alvállalkozót,
közreműködőt, megbízottat, akiért a Ptk. erre vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel az Üzembentartó
felé.
17.15. Bármely jogvita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek a
Szolgáltató székhelye szerinti – a jogvitára egyébként hatáskörrel rendelkező – bíróság illetékességét kötik
ki.
24
1. számú melléklet
HIRDETMÉNY
Jelen Hirdetmény tartalmazza a Fizetési Pont Terminált használó Üzembentartók, szerződéses Partnerek
terminálüzemeltetési költségeit és az egyes kedvezményeket.
Költségek
Terminálonként vagy tranzakciónként fizetendő díjak
Alapdíj (kedvezmény nélkül) 3.900 Ft
Forgalomarányos változó díj 0,7 %
Tranzakciós díj (tranzakciónként) 17 Ft
Hálózati kapcsolat díja – fizikai terminál esetén 1.000 Ft
Alkalmazás használati díja – SoftPos esetén 1.000 Ft
Csatlakozási Kedvezmény
Kedvezményes Szerződéskötési Időszak
Csatlakozási Kedvezmény összege: 100.000 Ft
Csatlakozási Kedvezmény havi összege: 3.333 Ft/hónap
Kedvezményes Szerződéskötési Időszak
időtartama:
2021.07.01.-től
2021.07.31.-ig
Kedvezményes Hónapok időtartama: 30 hónap
Partneri kedvezmények
Mobiltelefon feltöltés esetén
5.000 Ft alatt 10 Ft tranzakciónként
5.000 és 10.000 Ft között 50 Ft tranzakciónként
10.000 Ft felett 100 Ft tranzakciónként
Díjfizetés esetén
5.000 Ft alatt 10 Ft tranzakciónként
5.000 és 10.000 Ft között 50 Ft tranzakciónként
10.000 Ft felett 100 Ft tranzakciónként
Príma Kupon értékesítése esetén
50 Ft tranzakciónként
Jogszabály alapján a fenti díjak esetében áfa felszámítási kötelezettség keletkezhet.