1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FIZETÉSI PONT terminált működtető
Üzembentartók részére

Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.
2022. május 20.
Hatályos: 2022. május 29.
A Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.-vel a közzététel napját követően
szerződést kötő, új Ügyfelek vonatkozásában: 2022. május 21. napjától hatályos.
2
Jelen dokumentum a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. („Szolgáltató”) és az ügyfelei („Üzembentartó”)
között, az Üzembentartók által üzemeltetett kereskedelmi elfogadóhelyek vonatkozásában POS Terminál
üzemeltetésre/elektronikus fizetési műveletek elfogadására megkötött Fizetési Pont Terminál üzemeltetési
keretmegállapodások/elektronikus fizetési szolgáltatási szerződések („Szerződés”) általános szerződési feltételeit
tartalmazza („ÁSZF”).
Jelen ÁSZF egyben az „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT.
„FIZETÉSI PONT” VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT, POINT OF INTERACTION (POI) TERMINÁLOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT IT
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN” elnevezésű és az „ICT PARTNER KFT. ÉS P.O.I. PARTNER TERMINÁL
ÜZEMELTETŐ KFT. EGYÜTTES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI „FIZETÉSI PONT” VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT, POINT
OF INTERACTION (POI) TERMINÁLOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN” elnevezésű,
a Szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket meghatározó dokumentumok egységes szerkezetbe
foglalt módosítása is.
A Szolgáltató korábbi (2019. november 01. előtti) neve: P.O.I. Partner Terminál Üzemeltető Kft. A Szolgáltató a
2019. október 31-én beolvadással megszűnt ICT Partner Kft. és HTÜSZ Hálózati Terminál Üzemeltető Kft. általános
jogutódja.
Amennyiben a Szerződés vagy az Üzembentartóval megkötött más, egyedi megállapodás („egyedi szerződés”) a
jelen ÁSZF-be foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés
rendelkezései alkalmazandók.
1. BEVEZETÉS
1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Üzembentartó (a továbbiakban együtt: „Felek”) között Fizetési Pont
Terminál(ok) (a továbbiakban: „Terminál”) elfogadóhelyi kihelyezése, üzemeltetése és egyéb elektronikus
bolti fizetési eljárások biztosítása tárgyban megkötött Szerződés egyes általános szerződési feltételeit
tartalmazza, mely rendelkezések a Felek jogviszonyának mindenkor a részét képezik.
1.2. Jelen ÁSZF mindenkor a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.3. Jelen ÁSZF rendelkezései mind az Üzembentartóra, mind a Szolgáltatóra nézve kötelezőek, azoktól kizárólag
kölcsönös egyetértéssel, írásban lehet eltérni.
1.4. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés szabályai között eltérés van, úgy az adott kérdésben a Szerződés
rendelkezései az irányadók.
1.5. A Szerződés célja a Felhasználók emelt szintű és hosszú távú kiszolgálása, mely cél érdekében végrehajtott
szolgáltatói beruházások megtérülése csak a Felek tartós együttműködés alapján lehetséges.
1.6. Jelen ÁSZF rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:77. §-
a szerint a Felek között általános szerződési feltételeknek minősülnek.
1.7. A Felek között a Szerződés aláírásával létrejött jogviszony teljes tartalmát a Szerződés, jelen ÁSZF, és a
Szerződésben meghatározott egyéb általános szerződési feltételi, más dokumentumok (különösen a „Fizetési
Pont Hirdetmény” nevű dokumentum (a továbbiakban: „Hirdetmény”) rendelkezései együttesen határozzák
meg. A Felek e dokumentumok összességét egységes jogviszonyként, keretmegállapodásként (a
továbbiakban: „Keretmegállapodás”) kezelik. A Felek jogviszonyában az ÁSZF és Hirdetmény általános
szerződési feltételeknek minősülnek.
1.8. Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege, az időközben már módosult szövegállapotok archív verziói és a
módosított, hatálybalépés alatt álló szövegállapotok a www.poi-partner.hu internetes honlapon és/vagy a
www.fizetesipont.hu internetes honlapon teljes terjedelmükben, folyamatosan elérhetők, hozzáférhetők és
az Üzembentartó által letölthetők.
3
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A jelen ÁSZF, a Szerződés és a Keretmegállapodás alkalmazása és értelmezése során az ÁSZF felvezetőjében
és a Bevezetésben meghatározott fogalmakon túl az alábbi fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni:
2.1. Szolgáltató: a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.)
2.2. Üzembentartó: az a vállalkozás (szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy), amely Kedvezményes Elektronikus Fizetési Szolgáltatási Szerződést köt a Szolgáltatóval.
2.3. POS Terminál: hardverből (eszköz) és a hardverre feltöltött alkalmazásokból áll. A Terminál a pénzforgalmi
szolgáltatások (nem papír alapú fizetési műveletek elvégzése, készpénz-helyettesítő fizetőeszközök
elfogadása, stb.) mellett – a technikai és beállítási lehetőségei szerint – egyéb, értéknövelt szolgáltatások
nyújtására (műveletek elvégzésére) is alkalmas lehet (un. intelligens POS terminál).
2.4. Fizetési kártya (a továbbiakban: kártya vagy fizetési kártya): nemzetközi vagy belföldi kibocsátású, kártya
formátumú, készpénz-helyettesítő fizetőeszköz, amely a kártyaadatok fizikai és/vagy elektronikus tárolása,
szabályozott módon való közlése révén termékek és/vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére,
és/vagy egyéb szolgáltatások igénybevételére szolgál.
2.5. Kártyabirtokos/Felhasználó: az a személy (természetesszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb
szervezet), aki/amely a POS terminálállal pénzforgalmi és/vagy egyéb, értéknövelt szolgáltatásokat kíván
igénybe venni, vagy vesz igénybe a Terminált üzemeltető elfogadóhelyen.
2.6. Fizetési Pont Terminál: „Fizetési Pont” védjeggyel ellátott elfogadóhelyen működő, a Szolgáltató által
működtetett és az Üzembentartó által a Szerződés alapján üzemeltetett POS Terminál.
2.7. Fizetési Pont: A Szolgáltató által Fizetési Pont védjeggyel és Fizetési Pont Terminállal a Szerződés alapján
ellátott fizetési kártya elfogadóhely. A Fizetési Ponton a fizetési kártyákhoz kapcsolódóan a kártyabirtokos
– a Fizetési Pont POS Terminálon keresztül – az egyéb, nem Fizetési Pont elfogadóhelyekhez képest
többletszolgáltatásokat vehet igénybe.
2.8. Tömeges Elfogadó: olyan személy, aki/amely irányában a Felhasználók a Fizetési Pont Terminálok
használatával fizetési kártyával képesek díjfizetési kötelezettségeknek kártyás fizetéssel eleget tenni.
2.9. Értéknövelt szolgáltatás: Fizetési Ponton üzemelő Fizetési Pont Terminálon – a Terminál technikai és
beállítási lehetőségei szerint – fizetési kártyával igénybe vehető különleges szolgáltatások (pl. mobiltelefonegyenlegfeltöltés, díjfizetés (csekk, helyi adó és illeték), „Príma kupon” vásárlás, Városkártya funkciók).
2.10. Elektronikus fizetési megoldás: bármely technológiával végrehajtott, nem készpénz alapú fizetési
műveletet lehetővé tevő jogi, üzleti és műszaki megoldás.
3. FIZETÉSI PONT, FIZETÉSI PONT TERMINÁL, KÁRTYAELFOGADÁS
3.1. A Szolgáltató országos lefedettségű POS terminálhálózatot alakít ki és működtet. A Terminálok működési
helyeit, a Fizetési Pontokat, mint elfogadóhelyeket a Szolgáltató „Fizetési Pont” védjeggyel látja el.
3.2. A Szolgáltató által működtetett Fizetési Pont Terminálok elsődlegesen készpénz-helyettesítő fizetési
megoldások biztosítására alkalmas eszközök, amelyek emellett – a technikai és beállítási lehetőségeik
szerint – különféle egyéb, értéknövelt szolgáltatásokat is biztosíthatnak a Fizetési Pont Terminálok
igénybevevői, mint Felhasználók számára.
3.3. A Fizetési Pont Terminálok hardverből, és a rájuk a Szolgáltató felhasználási jogosultsága alapján feltöltött
szoftverekből (alkalmazásokból) állnak. A Fizetési Ponton elérhető szolgáltatások azok a Terminálon futó
alkalmazások, melyek – a technikai és beállítási lehetőségeik szerint – különféle szolgáltatásokat nyújtanak
a Felhasználóknak.
4
3.4. A Fizetési Pont Terminálok színes érintőkijelzővel rendelkeznek, fizetési kártyák elfogadására, egyérintéses
fizetési tranzakciók lebonyolítására, egyéb készpénz helyettesítő fizetési megoldások, illetve – a technikai
és beállítási lehetőségeik szerint – értéknövelt szolgáltatások teljesítésére is alkalmasak. A Terminálok – a
technikai és beállítási lehetőségeik szerint – egyes közszolgáltatási díjak kártyás befizetésére is alkalmasak
lehetnek.
3.5. Jelen ÁSZF a Fizetési Pont Terminálok által biztosított szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat is
meghatározza.
3.6. A Fizetési Pont Terminál a fizetési kártya elfogadás és egyéb pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása
érdekében az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: „O.F.SZ. Zrt.”) – mint pénzforgalmi
intézmény – pénzforgalmi szolgáltatását veszi igénybe.
3.7. A Terminálon történő fizetési kártya elfogadás és egyéb pénzforgalmi szolgáltatások biztosításának feltétele
az, hogy az Üzembentartó, mint elfogadó az O.F.SZ. Zrt.-vel pénzforgalmi számla vezetésére, fizetési kártya
elfogadási tevékenység ellátására szerződést kössön, jelen jogviszonyban keletkező szolgáltatói
pénzkövetelések vonatkozásában beszedési felhatalmazást adjon a Szolgáltatónak, O.F.SZ. Zrt. által
vezetett üzleti fizetési számlával rendelkezzen, és az OFSZ szerződést, fizetési számlát, és beszedési
felhatalmazást a Szerződés teljes ideje alatt fenntartsa. Amennyiben az Üzembentartó és az O.F.SZ. Zrt.
között létrejött szerződéses jogviszony bármely ok miatt megszűnik, úgy a Szerződés is – üzembentartói
kötbér fizetés terhe mellett – megszűnik.
3.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a későbbiekben további pénzforgalmi szolgáltatókkal is
szerződést kössön a Terminállal történő fizetési kártya elfogadási szolgáltatás pénzforgalmi biztosítására.
3.9. Az Üzembentartó köteles a Szerződésben, jelen ÁSZF-ben, és a Hirdetményben leírt, a Felhasználók által
igénybe vehető szolgáltatások elérhetőségét, hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani a terminálok
üzemeltetési helyszíneinek teljes nyitvatartási idejében.
3.10. A Szerződés szerinti szolgáltatás szolgáltatási területe: Magyarország mindenkori földrajzi területe.
4. A FIZETÉSI PONT TERMINÁLOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. Fizetési kártya elfogadói szolgáltatás: a Fizetési Pont Terminál MasterCard, Maestro és VISA logóval ellátott
fizetési kártya útján történő fizetési művelet kezdeményezését végzi. A Fizetési Pont Terminál az O.F.SZ.
Zrt. által kibocsátott ún. Fizetési Kártya, mint saját kártya, illetve más pénzintézetek által kibocsátott
Mastercard, Maestro és VISA logóval ellátott fizetési kártya (idegen kártya) használatára alkalmas.
4.2. Amennyiben a Szolgáltató az adott termináltípus, vagy az adott egyedi terminál vonatkozásában ezt
kifejezetten biztosítja, akkor a Fizetési Pont Terminál használatával igénybe vehetőek
(kezdeményezhetőek) a jelen pontban részletezett olyan értéknövelt szolgáltatások, melyek informatikai
hátterét a Szolgáltató biztosítja, és a pénzforgalmi szolgáltatást az O.F.SZ. Zrt. – a Terminál által nyújtott
informatikai szolgáltatások felhasználásával – végzi. Az informatikai szolgáltatások nyújtásában az
Üzembentartó a Szolgáltató közreműködőjeként jár el.
a. Fizetési kötelezettség kiegyenlítése Tömeges Elfogadók felé (díjfizetés): a Fizetési Pont
Terminálokon lehetőség nyílik olyan értéknövelt többletszolgáltatások igénybevételére, amellyel
a kártyabirtokosok, mint Felhasználók a Terminálon keresztül a fizetési kártyájuk használatával
kiegyenlíthetik azokat a fizetési kötelezettségeiket, amelyek vonatkozásában a Tömeges
Elfogadók erre külön szerződést kötöttek, vagy a Szolgáltató egyébként lehetőséget biztosít rá,
kiküszöbölve például a postai csekkbefizetés vagy a készpénzkezelés esetleges nehézségeit. A
Tömeges Elfogadók aktuális listáját a Szolgáltató (külön kötöttség és feltétel nélkül általa
bármikor megváltoztatható) tájékoztató hirdetményében teszi közzé.
b. Mobiltelefon-egyenlegfeltöltés: a Fizetési Pont Terminálokon lehetőség nyílik olyan értéknövelt
többletszolgáltatások igénybevételére, amellyel a kártyabirtokosok, mint Felhasználók a
Terminálon keresztül a fizetési kártyájuk használatával a Felhasználó által megadott
5
feltöltőkártyás mobiltelefonszám egyenlegének feltöltése érdekében fizetési műveletet (fizetési
kártyás fizetés) hajthatnak végre a telefonszolgáltató felé, mellyel elektronikus feltöltést
vásárolhatnak. Az egyenlegfeltöltést biztosító mobilszolgáltatók aktuális listáját a Szolgáltató
(külön kötöttség és feltétel nélkül általa bármikor megváltoztatható) tájékoztató
hirdetményében teszi közzé.
c. Príma kupon: a Fizetési Pont Terminálokon lehetőség nyílik Prímaenergia gázpalacktöltet
megvásárlására és annak kiszállítására feljogosító kupon megvásárlására is.
A Fizetési Pont Terminálok közül mindegyik terminál alkalmas fizetési kártya elfogadására, de nem
mindegyik terminál alkalmas értéknövelt szolgáltatások biztosítására. A Szolgáltató törekszik arra, hogy
értéknövelt szolgáltatásokat biztosítson a Fizetési Pont Terminált Üzembentartók számára, azonban a
Szolgáltató kizárólagos joga az, hogy az adott terminál típuson, vagy az adott egyedi terminálon értéknövelt
szolgáltatást biztosítson. A Szolgáltató szabadon jogosult arról dönteni, hogy az egyes új, növelt értékű
szolgáltatások alkalmazási lehetőségét mely Fizetési Pont Terminálokon, milyen időpontban és milyen
feltételekkel vezeti be. A Szolgáltató az egyes növelt értékű szolgáltatásai biztosítását bármikor jogosult
megszüntetni, vagy a Fizetési Pont Terminálok egyes, meghatározott csoportján korlátozni, szüneteltetni.
A Szolgáltatónak korlátozás nélküli joga van az alkalmazott értéknövelt szolgáltatások módosítására,
megszüntetésére, bővítésére. Az Üzembentartó ezekkel a szolgáltatói lépésekkel kapcsolatban semmiféle
követeléssel, kártérítési, vagy kártalanítási igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé. Az értéknövelt
szolgáltatások bármilyen irányú szolgáltatói változtatása nincs hatással a Felek által jelen jogviszony
keretein belül vállalt kötelezettségeikre.
4.3. A Fizetési Pont Terminál használatával igénybe vehetőek (kezdeményezhetőek) a jelen pontban részletezett
olyan pénzforgalmi vagy egyéb szolgáltatások, amelyet az O.F.SZ. Zrt. – a Terminál által nyújtott informatikai
szolgáltatások felhasználásával – végez az O.F.SZ. Zrt.-nél Fizetési Számlával és Fizetési Kártyával rendelkező
ügyfelei részére, amelyhez kapcsolódóan az Üzembentartó a Kezelési Kézikönyvben, vagy az Üzembentartó
és az O.F.SZ. Zrt. közötti szerződésben rögzítettek szerint köteles eljárni.
a. Fizetési Kártyák közti utalás: a Fizetési Pont Terminálokon lehetőség van olyan szolgáltatás
igénybevételére, amellyel azok a Kártyabirtokosok, mint Felhasználók, akik az O.F.SZ. Zrt.-nél
Fizetési Számlával és Fizetési Kártyával rendelkeznek, a Terminálon keresztül a Fizetési Számlák
között fizetési műveletet, egyszeri átutalási megbízást kezdeményezhetnek, amely a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény hatálya alá eső
tevékenység.
b. Készpénzfelvételi tranzakció (cash-back szolgáltatás): a fizetési művelet részeként azon
Kártyabirtokosok, mint Felhasználók számára, akik az O.F.SZ. Zrt.-nél Fizetési Számlával és
Fizetési Kártyával rendelkeznek, az áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséhez
kapcsolódó fizetési művelet teljesítését közvetlenül megelőzően előterjesztett kifejezett
kérésére az Üzembentartó közvetlenül kisösszegű készpénzt ad át. A cash-back szolgáltatás
vásárlással egybekötött kisösszegű készpénzfelvételi lehetőség, amely esetében a megvásárolt
áru vagy szolgáltatás ellenértékének a Fizetési Kártyával történő kifizetésekor készpénz vehető
fel, amelyet az Üzembentartó ad át, és amely összeggel a Kártyabirtokos számláját megterhelik,
az Üzembentartó számláján történő egyidejű jóváírással. A készpénzfelvételi tranzakció
igénybevétele, illetve biztosítása az Üzembentartó aktuális házipénztári egyenlegének a
függvénye, így az Üzembentartó akkor köteles a tranzakciót végrehajtani, ha a folyamatos
ügymenete biztosításához elegendő készpénzzel rendelkezik. A készpénzfelvételi tranzakció
szolgáltatáshoz kapcsolódó limiteket az O.F.SZ. Zrt. „Természetes és nem természetes
személyek fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira” vonatkozó Hirdetménye
tartalmazza, továbbá a Szolgáltató egyéb, közvetlen úton tájékoztatja az Üzembentartókat.
c. Készpénzbefizetési tranzakció: azon Kártyabirtokosok, mint Felhasználók, akik az O.F.SZ. Zrt.-nél
Fizetési Számlával és Fizetési Kártyával – rendelkeznek előre meghatározott összegű feltöltő
utalvány-vásárlással azonnali készpénz jóváírást érhetnek el a fizetési számlájuk javára. A
készpénzbefizetési tranzakció szolgáltatáshoz kapcsolódó limiteket az O.F.SZ. Zrt. „Természetes
6
és nem természetes személyek fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira” vonatkozó
hirdetménye tartalmazza, továbbá a Szolgáltató egyéb, közvetlen úton tájékoztatja az
Üzembentartókat.
4.4. A Városkártya Program az O.F.SZ. Lakossági Fizetési Számlához kapcsolódó, az adott önkormányzat
területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező által igénybe vehető
többletszolgáltatások összessége. Az Üzembentartó köteles a Városkártya Programban nyújtott
szolgáltatások elérhetőségét biztosítani, melynek részletes feltételeit az adott városra vonatkozó
hirdetmény tartalmazza.
4.5. A Szolgáltató szabadon jogosult arról dönteni, hogy az egyes új növelt értékű szolgáltatások alkalmazási
lehetőségét mely Terminálokon, milyen időpontban és milyen feltételekkel vezeti be.
4.6. A Szolgáltató az egyes növelt értékű szolgáltatásai biztosítását bármikor jogosult megszüntetni, vagy
Terminálok egyes, meghatározott csoportján korlátozni, szüneteltetni. E miatt az Üzembentartó a
Szolgáltató felé semmilyen követeléssel, kártérítési, vagy kártalanítási igénnyel nem léphet fel.
5. AZ ÁSZF ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELI DOKUMENTUMOK SZOLGÁLTATÓI MÓDOSÍTÁSA

5.1. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et, és a Szerződésben meghatározott, egyéb általános szerződési
feltételnek minősülő, más dokumentumokat (különösen: a Hirdetményt) egyoldalúan módosítani (a
továbbiakban: „általános szerződési feltételek módosítása”)
5.2. Az általános szerződési feltételek módosításról a Szolgáltató a www.fizetesipont.hu internetes oldalon
és/vagy a Szerződésben megadott üzembentartói e-mail címen keresztül értesíti az Üzembentartót – az
5.5. pont szerinti kivétellel – a módosítás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően.
5.3. Az Üzembentartóra nézve kedvezőtlen módosítási elemeket (is) tartalmazó módosítás esetén az
Üzembentartó jogosult a módosítást írásban, a Szolgáltatóhoz intézett írásos nyilatkozatban az értesítés
közzétételétől számított 8 napon belül elutasítani.
5.4. Joghatályos elutasítás hiányában a módosítás a benne meghatározott határidőben az Üzembentartóra
nézve hatályba lép.
5.5. Nem illeti meg az Üzembentartót az elutasítás joga, ha a módosítás:
a. jogszabályi változás utánkövetése, hatósági előírás, adatok változása, elírás javítása, technikai
jellegű módosítás, új (az Üzembentartó által nem kötelezően igénybe veendő) szolgáltatás
bevezetése, vagy meglévő szolgáltatás változatlan üzembentartói kötelezettségekkel történő
bővítése miatt válik szükségessé és indokolttá,
b. olyan alkalmazás (szolgáltatás) bevezetésére irányul, amely a Felhasználók magasabb szintű
kiszolgálását célozza.
c. nem okoz számára díj emelkedést.
Jelen pont szerinti esetekben az általános szerződési feltételek módosítása azonnali hatályú is lehet.
6. A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS FELTÉTELEI, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. Az Üzembentartó köteles a Fizetési Pont elfogadóhely nyitvatartási idejében a Felhasználók számára
biztosítani a Fizetési Pont Terminálon keresztül elérhető szolgáltatások korlátozásmentes igénybevételét.
6.2. Az Üzembentartó a 4. fejezet szerinti szolgáltatások nyújtása kapcsán köteles betartani az O.F.SZ. Zrt.-vel
megkötött elfogadói szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételekben,
hirdetményekben, a Fizetési Kártya-Elfogadói Kézikönyvben és egyéb használatra és üzemeltetésre
vonatkozó szöveges, videó és hang kiadványokban foglaltakat.
6.3. Az Üzembentartó köteles a Terminál szakszerű használatát a Kezelői Kézikönyv és egyéb használatra és
üzemeltetésre vonatkozó szöveges, videó és hang kiadványok alapján megfelelően elsajátítani, és a
Terminál használatára általa feljogosított személyeket (a továbbiakban: „Terminálkezelő”) a Terminál általa
7
történő használatának a megkezdése előtt a Terminál használatára megfelelően betanítani. Amennyiben
az Üzembentartó új munkatársat bíz meg a Terminál kezelésével, úgy annak betanításáról közvetlenül maga
gondoskodik.
6.4. Az Üzembentartó köteles a Terminálkezelő hozzáférési lehetőségét és jogosultságát haladéktalanul
megszüntetni abban az esetben, ha a Terminálkezelő azon jogviszonya, amely a Terminál kezelésére őt
feljogosította az Üzembentartónál megszűnik.
6.5. A Szolgáltató a Kezelői Kézikönyv elérhetőségét a www.fizetesipont.hu internetes honlapon elektronikusan
biztosítja az Üzembentartó számára. A Kezelői Kézikönyv változásairól a Szolgáltató az Üzembentartót az
üzembentartói kapcsolati e-mail címre megküldött elektronikus levélben tájékoztatja. Az Üzembentartó a
Kezelői Kézikönyv változásait köteles megismerni és haladéktalanul köteles a változásokat a mindenkori
Terminálkezelői számára is megfelelően betanítani.
6.6. Az Üzembentartó köteles a Terminálkezelőket a Terminál használatára meghatalmazni, illetve a
Terminálkezelők használati jogosultságát folyamatosan figyelemmel követni és szükség esetén azt
módosítani.
6.7. A Felek a Keretmegállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatot, információt, más
adatot, üzleti titkot és fizetési titkot kizárólag az adott szolgáltatás biztosítása érdekében, a vonatkozó
jogszabályok (különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, az Európai Parlament és a tanács 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
(GDPR), az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény, a Ptk. és az üzleti titokról szóló
2018. évi LIV. törvény) adta keretek között használják fel és kezelik.
6.8. Az Üzembentartó kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. fejezet szerinti szolgáltatások biztosítása kapcsán
tudomására jutott adatot, információt kizárólag az adott szolgáltatás biztosítása érdekében használja fel.
Az Üzembentartó kötelezettséget vállal arra is, hogy ezen információkat az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló
2013. évi CCXXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel kezeli, tárolja és használja fel.
6.9. Üzembentartó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Fizetési Pont Terminál üzemeltetésére/működtetésére
vonatkozó, a Keretmegállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését előzetes bejelentés nélkül az
elfogadóhelyi helyszínen – az elfogadóhely nyitvatartási idejében – is jogosult ellenőrizni, az ellenőrzés
érdekében próbavásárlást tartani, illetve a Terminál nyújtotta szolgáltatásokat igénybe venni. Az ellenőrzés
során az Üzembentartó köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóval (vagy megbízottjával).
6.10. Az Üzembentartó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik, ha szándékosan, vagy gondatlanul olyan
tranzakciót hagy jóvá, vagy kezdeményez, amely előtt fizetési művelet végrehajtása szükséges, de ennek
jóváhagyása az O.F.SZ. Zrt. részéről nem történik meg (pl. mobilfeltöltés fizetés nélkül), illetve a jelen ÁSZFben szereplő kötelezettségeit megszegi, és ezzel kárt okoz a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató szerződéses
partnere részére.
6.11. Az Üzembentartó köteles az elfogadóhelyen jól látható módon, a bejárati ajtónál a Fizetési Pont logó
kihelyezését biztosítani, továbbá a Szolgáltató igénye szerint szórólapokat és egyéb reklámanyagokat
kihelyezni az elfogadóhelyen.
6.12. Amennyiben a Szolgáltató számára Fizetési Pont zászlót biztosít, akkor az Üzembentartó köteles a zászlót
az elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt az elfogadóhelyen kívül, a bejárati ajtó közvetlen közelében tartani,
záráskor pedig biztonságba helyezni a bezárt elfogadóhelyen, vagy más, arra alkalmas helyen. Amennyiben
a zászló elfogadóhelyen kívüli tartásához közterület foglalási engedély szükséges, úgy az Üzembentartó azt
a saját nevében és a saját költségén köteles beszerezni.
6.13. A fix (nem mobil) Terminálnak a Szerződés szerinti elfogadóhelyi helyszíntől eltérő földrajzi helyen történő
üzemeltetéséhez a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
8
6.14. Az Üzembentartó a Terminál áramellátását maga köteles, a saját költségén biztosítani.
6.15. A Terminál és a működtetéséhez szükséges eszközök, illetve egyéb használatba átadott marketing eszközök
(a továbbiakban: „Eszközök”) átadás-átvételéről a Szolgáltató köteles gondoskodni. Az Eszközök átadásátvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel vagy, amennyiben a telepítés nem történik meg a Szerződés
megkötésével egyidejűleg, akkor a Szolgáltató más módon juttatja el a Terminálokat és az egyéb szükséges
eszközöket. A Terminál üzembe helyezésének az időpontja az a nap, amikor Üzembentartó átveszi a
Terminált és az Eszközöket.
6.16. Az Üzembentartó köteles biztosítani azt, hogy a Terminál átadás-átvételekor az Üzembentartó
vonatkozásában megfelelő képviseleti joggal rendelkező személy legyen jelen. A Szolgáltató jogosult az
Üzembentartó nevében teljes jogkörrel eljáró képviselőként kezelni azt a személyt, aki az átadás-átvételkor
az Üzembentartóhoz köthető személyként van jelen az elfogadóhelyi helyszínen.
6.17. Üzembentartó köteles a Terminált folyamatosan üzemeltetni az üzemelési hely teljes nyitvatartási
idejében. Amennyiben a Terminál meghibásodik, vagy más okból nem alkalmas valamennyi elérhető
szolgáltatást biztosítani, Üzembentartó haladéktalanul köteles bejelenteni a hibát a Szolgáltatónak. Az
Üzembentartó köteles újra és újra bejelenteni a hibát, amennyiben a javítás nem, vagy nem megfelelő
eredménnyel történik meg.
6.18. A Szolgáltató a fizikai Terminál üzembe helyezésekor hőpapír indulókészletet biztosít az Üzembentartó
számára. A Terminál üzemeltetéséhez szükséges további hőpapírt az Üzembentartó maga köteles
biztosítani úgy, hogy az Üzembentartó terminál-üzemeltetési kötelezettségét nem akadályozhatja, és nem
korlátozhatja a működéshez szükséges hőpapír hiánya. A Terminál működéséhez szükséges hőpapír
paraméterei az alábbiak:
XAC POS terminálok
Asztali terminál 57mm széles / 50mm külső és 12mm belső átmérőjű POS terminálszalag (28
méter szalaghossz)
Mobil terminál 57mm széles / 37mm külső és 12mm belső átmérőjű POS terminálszalag (15
méter szalaghossz)
NEXGO N3 POS
terminálok
57mm széles / 40mm külső és 12mm belső átmérőjű POS terminálszalag
6.19. Jelen (6.) fejezet szerinti előírások megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani és a megfelelő kötbért érvényesíteni.
7. DÍJAK

7.1. Az Üzembentartó a Szolgáltatónak díjat köteles fizetni.
7.2. A díjak mértékét és fizetési feltételeit a jelen ÁSZF és a Hirdetmény tartalmazza.
7.3. Az alapdíj Terminálonként, havonta, megkezdett hónaponként, utólag fizetendő. A megállapodás szerinti
alapdíj kedvezményeket a Szolgáltató automatikusan érvényesíti az Üzembentartó javára. Szolgáltató a
Szerződés megkötésekor adott akciós kedvezményeket a határozott idejű szerződések teljes leszerződött
határozott idejére az Alapidőre garantálja, a meghosszabbított időszak(ok)ra a mindenkori standard
kondíciók vonatkoznak.
7.4. A forgalomarányos változó díj és a tranzakciós díj havonta, a Terminálon a Szerződés (Keretmegállapodás)
szolgáltatási körében teljesült, készpénzt helyettesítő, elektronikus fizetési tranzakciók alapján, utólag
fizetendő. A forgalomarányos változó díj a tárgyhónapban realizált bruttó elektronikus fizetési forgalom
alapján kerül meghatározásra. A tranzakciós díj a tárgyhónapban teljesült elektronikus fizetési tranzakciók
darabszáma alapján kerül meghatározásra.
9
7.5. A hálózati kapcsolat díja a Terminál működtetéséhez, a kártyaelfogadáshoz szükséges, technológiailag
megfelelő, internet alapú hálózati kapcsolat havonta, megkezdett hónaponként, utólag fizetendő díja.
7.6. A Szolgáltató fontosnak tartja a környezet védelmét, ezért papírmentes, elektronikus ügyintézésre
törekszik. Amennyiben az Üzembentartónak mégis papír alapú dokumentumokra van szüksége, azt az
alábbi feltételekkel veheti igénybe. A papír alapú ügyintézés díját, esetenként, 1.000 Ft + ÁFA összeget,
utólag kell megfizetni az alábbi esetekben:
a. papír alapú számla kiállítása, postázása, pótlása,
b. egyenlegközlő kinyomtatása, postázása, pótlása,
c. a Szerződésről, illetve a jogviszonyhoz kapcsolódóan keletkezett dokumentumokról másolat
kiállítása, postázása.
7.7. Az eszköz visszavételi díj a 13.7 pont szerint, a Szolgáltató által visszaszállított Eszközök esetén
alkalmanként, utólag elszámolva 30.000 Ft + ÁFA összegű, Üzembentartó által megfizetendő díj.
7.8. Csatlakozási Kedvezmény:
7.9. Szolgáltató Terminálonként „Csatlakozási Kedvezményt” (alapdíj árengedmény) biztosít az Üzembentartó
számára, amennyiben a Szolgáltató által időszakosan meghirdetett Kedvezményes Szerződéskötési Időszak
tartama alatt Üzembentartó 5 éves határozott idejű Szerződést köt Szolgáltatóval.
7.10. A Szolgáltató által időszakosan meghirdetett, egyes Kedvezményes Szerződéskötési Időszak időtartamát a
Szolgáltató a honlapján külön közleményben teszi közzé.
7.11. A Csatlakozási Kedvezményt Szolgáltató Terminálonként 100.000 Ft összegben biztosítja Üzembentartó
részére, olyan módon, hogy a Szerződés megkötésétől kezdődően 30 hónapon keresztül havonta 3.333,33
Ft-ot elenged az Üzembentartó által a Terminál után fizetendő havi alapdíj összegéből.
7.12. Abban az esetben, ha Üzembentartó Csatlakozási Kedvezményben részesül, a Szolgáltató által az alapdíj
elengedésével biztosított bármely egyéb kedvezményt, árengedményt az alapdíjnak a Csatlakozási
Kedvezmény havi összegével csökkentett összegére kell értelmezni. Amennyiben a Csatlakozási
Kedvezmény megszűnik, az alapdíj elengedésével biztosított bármely egyéb kedvezményt, árengedményt
az alapdíj teljes összegére kell értelmezni.
7.13. Szolgáltató jogosult a Csatlakozási Kedvezmény biztosítását azonnali hatállyal megszűntetni, amennyiben
Üzembentartó a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét megszegi vagy egyéb szerződésszegő
magatartás valósít meg. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Csatlakozási Kedvezmény
is megszűnik. Abban az esetben, ha a Szerződés megszűntetésére az Üzembentartó szerződésszegő
magatartására alapítottan Szolgáltató által kerül sor, Üzembentartó köteles a Szerződés megszűnése
időpontjáig részére adott Csatlakozási Kedvezmény összegét egyösszegben, Szolgáltató részére
visszatéríteni.
8. ELSZÁMOLÁS, DÍJFIZETÉS
8.1. A Felek kötelesek egymással elszámolni.
8.2. Az elszámolás a tényleges elektronikus fizetési forgalom teljesülési adatai alapján történik.
8.3. A Szolgáltató az őt megillető díjakról havonta, a tárgyhónapot követően állítja ki a számláját.
8.4. A számla fizetési határidejét a Szolgáltató a számlán maga jogosult meghatározni.
8.5. A Szolgáltató, havi elszámolást készít, mely tranzakciókötegenként mutatja be a tárgyhónapban teljesült,
4.1. pont szerinti tranzakciókat.
10
8.6. Az elszámolást és a számlát a Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 3. napjáig készíti el, és teszi
hozzáférhetővé az Üzembentartó részére.
8.7. A Szolgáltató az elszámolást és a számlát elektronikus úton a Szerződésben megadott üzembentartói
kapcsolati e-mail címre küldi meg, vagy biztosítja azok letölthetőségét az interneten keresztül. A Szolgáltató
nem vállal felelősséget azért, ha az elszámolás, vagy a számla a Szolgáltató levelezési rendszerén kívül álló
ok miatt az Üzembentartóhoz nem érkeznek meg, vagy késve, vagy hibásan érkeznek meg. Az
Üzembentartó ezért a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles jelezni a Szolgáltatónak, ha a tárgyhavi
elszámolás és/vagy a számla nem érkezett meg hozzá.
8.8. A Szolgáltató számára az Üzembentartó által megadott felhatalmazás alapján beszedési megbízással
érvényesített szolgáltatói követelések beszedése a számlák kibocsátását megelőzően is megtörténhet.
8.9. A Szolgáltató számára beszedési megbízások megtételére felhatalmazó levelet kiállító Üzembentartó
folyamatosan köteles az OFSZ számláján annyi fedezetet tartani, amely várhatóan elegendő lesz a
Szolgáltató rendszeres díjai teljes összegének a beszedéssel történő érvényesítésére. Amennyiben az
Üzembentartó OFSZ számláján a Szolgáltató beszedési megbízásának O.F.SZ. Zrt. általi teljesítésekor a
beszedési megbízás szerinti díjtartozás egyszeri, teljes összegű teljesítésére nem áll rendelkezésre
megfelelő fedezeti összeg és így a Szolgáltató beszedési megbízása az O.F.SZ. Zrt. által sorbaállításra kerül,
és az Üzembentartó maga sem teljesíti átutalással a számla fizetési határidejéig a Szolgáltató felé fennálló
díjtartozását, az az Üzembentartó részéről a díjtartozás szempontjából fizetési késedelembe esésnek
minősül, mely esetben a Szolgáltató jogosult érvényesíteni az Üzembentartóval szemben a 2016. évi IX
törvény szerinti behajtási költségátalányt, melynek mértéke fizetési késedelembe esésenként: 40 EUR.
8.10. Az Üzembentartó köteles a számára hozzáférhetővé tett elszámolás, illetve számla tartalmi helytállóságát
ellenőrizni Az Üzembentartó az elszámolással, illetve a számlával kapcsolatos észrevételeit, kifogásait azok
szolgáltatói megküldését követő 2 munkanapon belül köteles a Szolgáltatóval e-mailben közölni. E határidő
jogvesztő. Az elszámolással kapcsolatos vitákat a Felek egyeztetés útján rendezik, mely egyeztetés
folyamata nincs halasztó hatállyal a fizetési határidőkre. Üzembentartói észrevétel, kifogás hiányában az
elszámolásban, illetve a számlában szereplő adatok az Üzembentartó által nem vitatott helytálló, valós
adatoknak, az elszámolások, valamint az elszámolás alapján kiállított számla pedig alakilag és tartalmilag az
Üzembentartó által elfogadottnak minősülnek. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az
Üzembentartó a megküldött elszámolás vagy számla egyes tételeit kifogásolja, a nem kifogásolt tételek
megfizetésére Üzembentartó határidőben köteles.
8.11. Az Üzembentartó a lezárt elszámolással érintett időszakot illetően az elszámolásban szereplő bármely tételt
utólag csak a vitatott tételre vonatkozó okirati bizonyíték egyidejű csatolásával teheti vitássá. Ebben az
esetben a Szolgáltatót terheli annak a bizonyítása, hogy az elszámolásban vagy a számlában feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
8.12. A kereskedelmi termék elszámolása a fenti időszaktól eltérő időszakot is magában foglalhat.
8.13. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) értelmében a
teljesítés időpontja a számlán fizetési határidővel megegyező időpont, kivéve, ha jogszabály másként nem
rendelkezik.
8.14. Amennyiben az Üzembentartó a Szolgáltató írásbeli, vagy e-mailes felszólítására (a felszólításban megjelölt
legalább 8 napos fizetési póthatáridőben) sem tesz eleget a lejárt fizetési kötelezettsége teljesítésének, a
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal megtagadni – ideértve a Fizetési Pont
Terminálon keresztül megvalósuló tranzakciók teljes leállítását is. A Szolgáltató ezt az állapotot addig az
időpontig jogosult fenntartani, amíg az Üzembentartónak lejárt tartozása áll fenn a Szolgáltató felé. A
szolgáltatás ezen okból fakadó szüneteltetése a Szolgáltatónál kártérítés fizetési kötelezettséget nem
keletkeztet. A Szolgáltató lejárt üzembentartói tartozások felszólítás ellenére való nem teljesítése esetén
(amennyiben a felszólításban erre az Üzembentartót kifejezetten figyelmeztette) jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
11
8.15. Fizetési késedelem esetén az Üzembentartó a Ptk. rendelkezése alapján a késedelembe esés időpontjától
kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. vállalkozások közötti
szerződésből eredő fizetési késedelemre irányadó kamatmérték + 7,1%. A pénztartozás teljesítésének ideje
a számlán feltüntetett fizetési határidő utolsó napja.
9. A KÖZLÉSEK FORMÁJA, KAPCSOLATTARTÁS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
9.1. A Felek a Szerződés, illetve a Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat,
nyilatkozataikat, kérelmeiket, tájékoztatásukat, illetve bármilyen más szerződéses közléseiket (a
továbbiakban: „Közlés”
a. írásban, vagy
b. a másik Fél kapcsolati e-mail címére megküldött elektronikus levélben (e-mail), vagy
c. a Szolgáltató (rögzített) telefonos ügyfélszolgálati vonalán szóban
tehetik meg egymás felé, figyelemmel az adott Közlésre vonatkozóan előírt egyedi szerződéses és
általános szerződési feltételi előírásokra.
9.2. A Felek jogviszonyában írásbeli Közlésnek kizárólag az alábbi formában és módon megtett Közlés minősül:
a. postai úton, tértivevényes levéllel a másik Fél székhelyére megküldött, cégszerűen aláírt irat,
b. a másik Félnek a székhelyén, vagy az Üzembentartónak küldött irat esetében az elfogadóhelyen
személyesen, átvételi dokumentálással (megjelölve az átvevő személyét és az átvétel dátumát)
átadott, cégszerűen aláírt irat,
c. minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, elektronikus úton a másik Fél
kapcsolati e-mail címére megküldött irat.
9.3. A Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott Közlés főszabályként abban az esetben érvényes, ha
az írásban kerül megtételre, kivéve, ha a Szerződés vagy jelen ÁSZF ettől az adott Közlés megtehetősége
vonatkozásában ettől eltérően rendelkezik.
9.4. Amennyiben a Szerződés vagy jelen ÁSZF egy Közlés megtételéhez meghatározott formát nem ír elő, akkor
a Közlés a Felek kapcsolati e-mail címéről e-mailben is, írásban is, illetve a Szolgáltató (rögzített) telefonos
ügyfélszolgálati vonalán is megtehető.
9.5. Kizárólag papíralapon, írásban, tértivevényes postai levélben vagy minősített elektronikus aláírással és
időbélyegzővel ellátott, elektronikus úton a másik Fél kapcsolati e-mail címére megküldött irat formájában
tehető meg:
a. a Szerződés felmondására vonatkozó jognyilatkozat,
b. a határozott idejű Szerződés újabb határozott időtartamra való meghosszabbodását
megakadályozó jognyilatkozat (megállító nyilatkozat)
c. szolgáltatói Párhuzamossági Hozzájárulás Alternatív Eszköz elfogadóhelyi üzemeltetéshez a
Terminállal párhuzamosan.
9.6. A Szolgáltató az Üzembentartó számára ügyfélszolgálatot működtet az alábbi elérési csatornákkal:
9.7. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 07.00 és 19.00 óra között, szerdai munkanapokon 07.00 és
20.00 óra között (a továbbiakban: „Ügyfélszolgálati idő”), a +36 (1) 577-4664 telefonszámon érhető el. A
telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetések minden esetben hangrögzítésre kerülnek. A Szerződés
aláírásával az Üzembentartó ezt tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.
9.8. Kapcsolati e-mailcím: info@fizetesipont.hu
Honlap: www.fizetesipont.hu.
12
9.9. A Felek írásban, vagy a másik Fél kapcsolati e-mailcímére megküldött elektronikus levélben kötelesek
egymást tájékoztatni minden olyan tényről, változásról, jogi aktusról stb., ami a Keretmegállapodás
teljesítését, a Felek együttműködést bármilyen módon befolyásolja vagy befolyásolhatja.
9.10. Az Üzembentartó jogosult a kapcsolati e-mail címéről megküldött e-maillel is kapcsolatba lépni a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatával, ilyen módon azonban csak olyan Közlést tehet meg, amely esetében nem szerződéses
előírás az írásbeli közlés. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az ilyen elektronikus levél
esetében is lépéseket tehessen az elektronikus levelet küldő személy azonosítása, illetve az elektronikus
levél tartalmának rögzített telefonos vonalon keresztül történő üzembentartói megerősítése érdekében.
9.11. A Szolgáltató jogosult a honlapjain keresztül történő információáramlást jelszó használatához kötni. Ebben
az esetben az Üzembentartó a Szolgáltatótól megkapja a belépési kódját (jelszavát), amely használatával az
Üzembentartó a honlap nyilvánosságtól elzárt felületeit az üzleti információk elérése érdekében (ide értve
az ÁSZF-et is) használhatja.
10. HIBABEJELENTÉS, JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS

10.1. Az Üzembentartó a Terminál, illetve az Eszközök hibáját, vagy a szolgáltatás hibás működését
haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. Amennyiben az eszköz javítása/cseréje elmarad vagy a
javítás/csere eredményeképpen nem áll helyre a teljes funkcionalitás, Üzembentartó köteles újra és újra
bejelenteni a hibát.
10.2. A Terminált, illetve az Eszközöket kizárólag a Szolgáltató (vagy megbízottja), vagy olyan személy jogosult
javítani, aki a Szolgáltatótól erre kifejezett, szerződéses felhatalmazással rendelkezik. Az Üzembentartó
nem jogosult a Terminálhoz, illetve az Eszközökhöz illetéktelen harmadik személy számára hozzáférést
biztosítani.
10.3. Az Üzembentartó a Terminál, illetve az Eszközök javítására, műszaki, technikai supportjára vonatkozóan
jogosult olyan személlyel közvetlenül is szerződést kötni, aki a Szolgáltatótól erre kifejezett, szerződéses
felhatalmazással rendelkezik azzal, hogy ebben az esetben e személy nem a Szolgáltató közreműködőjeként
(alvállalkozójaként) jár el az Üzembentartóval szemben, hanem e szerződés alapján önállóan. Ez alapján e
személy tevékenységéért a Szolgáltató az Üzembentartó felé semmilyen felelősséget nem vállal és kizár
mindenfajta üzembentartói kártérítési igényt.
10.4. A Szolgáltató a javítási, karbantartási munkálatokat a hiba bejelentésétől számított egy munkanapon belül
köteles a saját költségén elvégezni, illetve a hibás Terminált, illetve Eszközt kicserélni.
10.5. Rendeltetésellenes eszközhasználat következtében meghibásodott, üzemképtelen Terminál, illetve Eszköz
javításának, cseréjének a költsége az Üzembentartót terheli azzal, hogy a használatra alkalmatlanná vált
Terminál, illetve Eszköz esetében a 11. fejezet szerinti szabályok (11.4.) is alkalmazandók.
11. KÁRFELELŐSSÉG
11.1. Az Üzembentartó teljes, kimentés nélküli, objektív megőrzési felelősséggel tartozik az általa átvett Eszközök
állagáért, rendeltetésszerű használatáért, hiánytalan meglétéért, sérülésmentes megőrzésért.
11.2. Az Üzembentartó felelősséggel tartozik az Eszközök nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező
meghibásodásokért, károkért, hiányokért.
11.3. Az Üzembentartó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alábbi eszközök
darabonkénti értéke:
a. terminál: 180.000,-Ft + áfa,
b. router: 100.000,- Ft+áfa,
c. billentyűzet: 5.000,- Ft+áfa,
d. kábel: 10.000,- Ft+áfa,
e. zászló: 10.000,- Ft+áfa.
13
11.4. Amennyiben az Üzembentartó a Terminállal, illetve bármely Eszközzel nem tud elszámolni, az nem lelhető
fel, megsemmisült, vagy (nem műszaki okból) fakadóan használhatatlanná vált, akkor a Szolgáltató jogosult
az Üzembentartó felé kártérítésként, kártalanításként érvényesíteni az Eszköz pótlási értékét, amely a 11.3.
pont szerinti értéknek az Eszköz átadásától számított működésben töltött havi 1 %-os amortizációs
költséggel csökkentett összege, (a továbbiakban: „Pótlási Érték”). Azon hónapokra, amelyekben az átadott
eszköz igazolhatóan nem volt használatban a nyitvatartási idő legalább 50%-ban, a pótlási érték nem
csökken a havi 1% amortizációs költséggel.

11.5. A Szolgáltató (ide értve az esetleges közreműködőit is) az általa nyújtott szolgáltatásokból vagy azzal
kapcsolatosan bármely okból keletkezett károkért és költségekért fennálló felelőssége a káresemény
bekövetkezését megelőző 6 hónap alatt érvényesített szolgáltatói díjának mértékéig terjed. A Szolgáltató
nem felel a következményi károkért.

12. SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

12.1. A Szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott esetekben az Üzembentartó, illetve a
Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a másik Fél felé, ha megszegi a Szerződést, vagy annak általános
szerződési feltételeit.
12.2. A kötbérre jogosult Fél a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti a másik Féllel szemben, hogy a
másik Fél szerződésszegéséből fakadóan származott-e kára. A kötbér érvényesítésére jogosult Fél a kötbér
mellett érvényesítheti a szerződésszegés következtében a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér
érvényesítésére jogosult Fél a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését akkor is követelheti, ha a
kötbérigényét nem érvényesíti.
12.3. A Szerződésből, annak szerződésellenes megszűntetéséből és a jelen ÁSZF-ből fakadó kötbérigényeket a
Felek a jogviszony megszűnését követően is érvényesíthetik egymás irányában.
12.4. A kötbérre az arra jogosult Fél minden egyes szerződésszegés esetén, esetenként, külön-külön jogosulttá
válik.
12.5. A 12. fejezetben kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált szerződésszegő magatartásokkal ellentétes,
szerződésszerű magatartások tanúsítása akkor is a kötbér jogkövetkezménnyel fenyegetett Fél szerződéses
kötelezettsége, amennyiben e magatartás tanúsításának a szerződéses elvártsága a Fél számára kizárólag
a kötbér jogkövetkezményt megállapító szabályból következik.
12.6. Amennyiben a kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált szerződésszegő magatartás elkövetése konkrét
Terminálhoz köthető, akkor a kötbér érvényesítésére a szerződésszegéssel ténylegesen érintett
Terminálonként van lehetőség.
12.7. Az Üzembentartó – a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként) – 300
forint/nap összegű kötbért köteles fizetni amennyiben:
a. nem kapcsolja be valamennyi átvett Terminált a nyitvatartás kezdetén,
b. az elfogadóhely teljes nyitvatartási idejében bármely okból nem üzemelteti az átvett Terminált,
c. az elfogadóhely nyitvatartási idejében kikapcsolja a Terminált.
A kötbér számítási módja: minden olyan napra, amely napon a fenti események közül bármely
bekövetkezik.
12.8. Az Üzembentartó – Szerződés határozott idejéből a bekövetkezett szerződésszegés időpontjától
kezdődően a Szerződésből még hátralevő időre szólóan – 500 forint/nap összegű kötbért köteles fizetni,
valamint ezen túlmenően köteles visszafizetni a Szolgáltatónak a Szolgáltató által nyújtott szerződéses
alapdíj (havidíj, fixdíj) kedvezmény teljes összegét, amennyiben:
a. Üzembentartó szerződésellenesen szünteti meg a Terminál üzemeltetését, vagy hagy fel a
Terminál üzemeltetésével,
14
b. az Üzembentartó érdekkörébe tartozó bármely ok miatt a Szerződés szerződésellenes okból
szűnik meg, vagy válik a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése lehetetlenné,
c. az Üzembentartó visszavonja a Szolgáltató javára megtett beszedési felhatalmazását,
d. a Szerződés teljesítését, vagy a Szerződést magát a 13.1. szerinti, vagy a 13.2. pont szerinti,
később valótlannak bizonyuló indok alapján szűnteti meg.
e. az Üzembentartó a Szerződés fennállta alatt az O.F.SZ. számláját nem tartja fenn folyamatosan,
vagy azt a Szerződés fennállta alatt – bármilyen okból – megszűnteti,
f. a Szerződés az Üzembentartó bármilyen súlyos szerződésszegése (vagy 12.8. pont szerinti
szerződésszegése) következtében került a Szolgáltató által felmondásra,
A Szolgáltató a 12.8 pontszerinti esetekben – amennyiben a Szerződés még nem szűnt meg a Felek között
– jogosult, de nem köteles, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A fenti kötbérekre akkor is
jogosult Szolgáltató, ha egyébként a szerződés maga nem szűnik meg.
12.9. Az Üzembentartó – szerződésszegési esetenként, alkalmanként, ismételten bekövetkező szerződésszegés
esetén ismételten érvényesíthető, folyamatosan fennálló szerződésszegés esetén 15 naponként
érvényesíthető – 20.000 forint összegű kötbért köteles fizetni, amennyiben:
a. nem veszi át a Terminált,
b. nem biztosítja a jelen ÁSZF szerint kötelező beszedési felhatalmazást Szolgáltató javára,
c. a Terminált nem a pénztárgépe mellett (vagy a Felhasználók szokásos fizetési helyén) helyezi el,
illetve nem ott tartja,
d. nem biztosítja, hogy a Terminálon a Felhasználók minden, a Terminál által biztosított
szolgáltatást korlátozásmentesen igénybe tudjanak venni,
e. a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül helyezi át földrajzilag más elfogadóhelyi
helyszínre a Terminált,
f. a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más elfogadóhelyi helyszínen üzemelteti
Terminált,
g. a Terminál hibája, vagy a szolgáltatás hibás működése esetén a hibát nem jelenti be
haladéktalanul az Szolgáltatónak,
h. a Terminált olyan személlyel javíttatja, aki a javításra jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató által nem
feljogosított,
i. a Terminálhoz illetéktelen harmadik személy számára biztosít hozzáférést,
j. a Terminált nem rendeltetésszerűen, annak szerződéses céljára használja,
k. a Terminál használatát illetéktelen harmadik személy számára a Szolgáltató előzetes
jóváhagyása nélkül átengedi,
l. akadályozza a Szolgáltatót a szerződés teljesítése üzembentartói ellenőrzésének a
lefolytatásában, vagy a szerződésszerű ellenőrzés lefolytatása során nem működik együtt a
Szolgáltatóval (vagy annak megbízottjával), az ellenőrzést indokolatlanul nehezíti,
m. a Terminál üzembentartói üzemeltetését nem a mindenkor hatályos Terminálkezelői Kézikönyv
alapján végzi,
n. a Terminál kezelésre feljogosított személy (Terminálkezelő) betanítását nem végzi el az előtt,
hogy a Terminálkezelő ezen tevékenységét megkezdené a Terminálon,
o. az elfogadóhelyen a Fizetési Pont logó kihelyezését nem biztosítja jelen ÁSZF szerint,
p. nem helyezi ki a Szolgáltató igénye szerinti szórólapokat és egyéb reklámanyagokat az
elfogadóhelyen,
q. amennyiben a Szolgáltató számára Fizetési Pont zászlót biztosít, azt nem jelen ÁSZF szerint
helyezi ki, vagy tartja.
12.10. Az Üzembentartó – szerződésszegési esetenként, alkalmanként, egymástól időben elkülönülő, ismételten
bekövetkező szerződésszegések esetén ismételten érvényesíthető (folyamatosan fennálló szerződésszegés
esetén pedig 15 naponként érvényesíthető), az első szerződésszegési alkalommal 20.000 forint összegű, a
további szerződésszegési alkalmakkor (illetve folyamatosan fennálló szerződésszegés esetén 15 naponta
50.000 forint) összegű – kötbért köteles fizetni, amennyiben:
a. az elfogadóhelyi helyszínen elektronikus alapú fizetési művelet kezdeményezésére,
lebonyolítására, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására, illetve minden, készpénz
15
helyettesítésére alkalmas elektronikus fizetési megoldásra nem kizárólagosan a Szolgáltató által
a Szerződés keretében biztosított Terminált, vagy a Szolgáltató által biztosított más eszközt,
megoldást, technológiát használ és alkalmaz, hanem (párhuzamosan, vagy kizárólagosan)
lehetővé teszi az elfogadóhelyi helyszínen más szolgáltató (a továbbiakban: „Alternatív
Szolgáltató”) által elektronikus fizetési megoldásra biztosított, terminál, eszköz, megoldás,
bármilyen készpénz helyettesítő technológia (a továbbiakban: „Alternatív Eszköz”) használatát
és üzemelését anélkül, hogy erre a Szolgáltató írásban, előzetesen, kifejezetten felhatalmazta
volna („Párhuzamossági Hozzájárulással”),
b. nem a Szolgáltató által kiadott Párhuzamossági Hozzájárulás szabályai szerint üzemelteti a
Szolgáltató által jóváhagyott Alternatív Eszközt az elfogadóhelyen,
c. a Szerződés (Kedvezményes Elektronikus Fizetési Szolgáltatási Szerződés) aláírásának a napján
nem mondja fel az elfogadóhely vonatkozásában az Alternatív Szolgáltatóval az Alternatív Eszköz
elfogadóhelyi biztosítására fennálló szerződését, vagy a felmondás megtételéről és a
megszűnést érintő lényeges körülményekről nem tájékoztatja haladéktalanul a Szolgáltatót.
12.11. Az Üzembentartó – a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként), a
szerződésszegéssel érintett elfogadóhelyenként – 5000 forint/nap összegű kötbért köteles fizetni
amennyiben:
a. a Szerződés megszűnése esetén 3 munkanapon belül nem szűnteti meg a „Fizetési Pont”,
„Fizetési Pont Terminál” névnek, logónak (védjegy) a használatát,
b. a Szerződés megszűnése esetén 3 munkanapon belül nem távolítja el az elfogadóhelyről a
„Fizetési Pont” védjeggyel kapcsolatos reklám- és marketinganyagokat, eszközöket.
12.12. Az Üzembentartó – a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként) – 5000
forint/nap összegű kötbért köteles fizetni amennyiben:
a. a Szerződés megszűnését követő 3 munkanapon belül saját költségén nem juttatja vissza a
Terminált és a Szerződés fennállta során általa átvett egyéb szolgáltatói Eszközöket a
Szolgáltatónak,
b. amennyiben (akár szerződésszerűen, akár szerződésszegően) olyan nyilatkozatot tesz, vagy
olyan magatartást tanúsít, amelyből végleges jellegű szándékként értelmezhető az, hogy a
Szerződés teljesítését (a Terminál üzemeltetését) a továbbiakban nem kívánja folytatni, és ennek
ellenére nyilatkozat megtételétől, vagy a magatartás tanúsításától számított 3 munkanapon
belül nem juttatja vissza – a saját költségén – a Terminált és a Szerződés fennállta során általa
átvett egyéb szolgáltatói Eszközöket a Szolgáltatónak.
Jelen pont szerinti kötbér minden olyan napra jár, ami a fenti eszköz visszajuttatási napja és az eszköz
tényleges visszavétele vagy az eszköz pótlási értékének megfizetése között van.
12.13. Az alkalmi jellegű terminálüzemeltetésre megkötött szerződés(kiegészítés) esetén az Üzembentartó – a
szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként) – 5000 forint/nap de legfeljebb
75.000 forint összegű kötbért köteles fizetni amennyiben: az Alkalmi Terminálra megállapított Használati
Időszak végnapját követő 5 (öt) munkanapon belül nem gondoskodik a lejárt használati idejű Alkalmi
Terminál visszajuttatásáról a Szolgáltató Raktárába, és/vagy az alkalmi jellegű terminálüzemeltetésre
megkötött szerződés(kiegészítés) megszűnésekor (vagy egyes Alkalmi Terminálok vonatkozásában történő
részleges megszűnéskor) az Üzembentartó a megszűnéssel érintett Alkalmi Terminált a Szolgáltatónak nem
adja vissza és ezzel a megszűnéssel érintett Alkalmi Terminált jogosulatlanul tartja vissza.
12.14. Időszakos (szezonális) terminálüzemeltetésre megkötött Szerződés esetén az Üzembentartó – a
szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan (megkezdett naponként) – 5000 forint/nap, de legfeljebb
75.000 forint összegű kötbért köteles fizetni amennyiben az Üzembentartó legkésőbb a Szezon záró
hónapját követő hónap 5. munkanapjáig nem gondoskodik a Szezonális Terminál visszajuttatásáról a
Szolgáltató Raktárába.
16
12.15. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a Szerződést, vagy az Üzembentartó számára
biztosított szerződéses szolgáltatói alapdíj (havidíj, fixdíj) kedvezményt írásban visszavonni, amennyiben az
Üzembentartó
a. ugyanazt a – kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált – szerződésszegő magatartást hat
hónapon belül másodszorra is elköveti, vagy
b. 60 napon belül legalább három – kötbér jogkövetkezménnyel szankcionált – szerződésszegő
magatartást követ el, vagy
c. bármilyen szerződésszegést emailen és/vagy írásban tett szolgáltatói felszólítás ellenére is
fenntart.
12.16. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként 300 forint kötbért
köteles fizetni, amennyiben a Szerződés megkötését követő 7. napig nem telepíti ki és nem helyezi üzembe
a Terminált az elfogadóhelyen.
12.17. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként – a harmadik
naptól kezdődően – 300 forint kötbért köteles fizetni, amennyiben a Terminál működését nem biztosítja
folyamatosan az Üzembentartó számára.
12.18. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként 500 forint kötbért
köteles fizetni, amennyiben a Terminál üzembe helyezését követő 7. napig sem biztosít hőpapír
indulókészletet az Üzembentartó számára.
12.19. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként – a harmadik
naptól kezdődően – 500 forint kötbért köteles fizetni, amennyiben a Terminál működtetéséhez, a
kártyaelfogadáshoz szükséges, technológiailag megfelelő, internet alapú hálózati kapcsolatot nem biztosítja
folyamatosan az Üzembentartónak.
12.20. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett hónapokra vonatkozóan, megkezdett hónaponként – a második
hónaptól kezdődően – 10.000 forint/hónap, de legfeljebb 50.000 forint kötbért köteles fizetni, amennyiben
egyáltalán nem biztosít növelt értékű szolgáltatásokat a Terminálon.
12.21. A Szolgáltató 5.000 forint/elmulasztott alkalom mértékű kötbért köteles fizetni, amennyiben a Szerződés
(Kedvezményes Elektronikus Fizetési Szolgáltatási Szerződés) nem írásbeli, közös megegyezéses
szerződésmódosításairól az Üzembentartó erre vonatkozó kérése esetén nem ad naprakész, tételes
tájékoztatást.
12.22. A Szolgáltató a szerződésszegéssel érintett napokra vonatkozóan, megkezdett naponként 1.000 forint
mértékű kötbért köteles fizetni, amennyiben az Ügyfélszolgálati időben megtett bejelentést követő
munkanapon nem javítja ki, vagy nem cseréli ki a Terminált, vagy érdemben nem intézkedik a Terminál
cseréjéről.
13. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK, A SZOLGÁLTATÓI ESZKÖZÖK
VISSZAJUTTATÁSA
13.1. A Szerződés azon indok szerinti üzembentartói felmondása esetén, mely szerint az Üzembentartó a Terminál
kihelyezési Helyszínén (elfogadóhelyen) a vállalkozási tevékenységét megszüntette, vagy 30 napon belül
megszünteti, a Szerződés érvényesen csak abban az esetben mondható fel, ha az Üzembentartó az írásbeli
felmondásához mellékeli az okirati igazolást a vállalkozási tevékenysége megszűnéséről illetve az
elfogadóhelyi üzlet működésének a megszűnéséről becsatolja a kereskedelmi hatóság (önkormányzati
jegyző) hatósági igazolását vagy hatósági bizonyítványát arra vonatkozóan, hogy az elfogadóhelyi üzlet
működése megszűnt, az üzlet a működő üzletek nyilvántartásában az önkormányzat illetékességi területén
már nem szerepel.
13.2. Az Üzembentartó jogosult írásban felmondani a Szerződést abban az esetben, amennyiben:
17
a. azt a tevékenységet, amelyhez kapcsolódóan a Szerződést megkötötte a továbbiakban teljes
egészében Magyarország területén kívül fogja folytatni,
b. a vállalkozási tevékenységét szünetelteti és ezt megfelelően igazolja.
13.3. A Szerződés megszűnése (vagy egyes Terminálok, illetve elfogadóhelyek vonatkozásában való megszűnése)
esetén (a továbbiakban: „Megszűnés”) a Felek kötelesek egymással haladéktalanul elszámolni.
13.4. Megszűnés esetén az Üzembentartó köteles az Eszközöket (a jogviszony keretében birtokába került
Terminál(oka)t és egyéb szolgáltatói eszközöket) a Szolgáltatónak 3 munkanapon visszajuttatni (a
továbbiakban: „Eszközvisszaadás”).
13.5. Az Eszközvisszaadás az Üzembentartó kötelezettsége, amely az Üzembentartó költségére és felelősségére
történik, a Szolgáltató Raktárába történő postai, vagy futár útján, csomagként történő visszaküldéssel.
13.6. A Szolgáltató a Raktárába beérkezett Eszközöket átvizsgálja és megállapítja azok sérüléseit, hiányait és
használati állapotát. Hiba, sérülés, hiány esetén a Szolgáltató – az Üzembentartónak az Eszközökre vonatkozó
objektív megőrzési felelőssége alapján – jogosult a javítási vagy – indokolt esetben – az aktuális, 11. fejezet
szerinti Pótlási Értéket érvényesíteni az Üzembentartó felé. A Pótlási Érték megfizetésével az Eszköz
tulajdonjoga az Üzembentartóra száll, aki a maga költségére jogosult az Eszközt a Szolgáltató Raktárában
személyesen vagy képviselője útján átvenni.
13.7. Amennyiben az Üzembentartó a határidőben nem teljesíti az eszköz visszaadási kötelezettségét, akkor a
Szolgáltató a saját döntése szerint jogosult arra, hogy:
a. az Eszközöket az elfogadóhelyről annak nyitvatartási idejében maga szerelje le és vegye vissza,
és egyúttal az Üzembentartó felé érvényesítse – a kötbérigénye érvényesítésén túlmenően – az
Eszköz visszavételi díjat, vagy
b. Eszközök tulajdonjogát egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal az Üzembentartóra ruházza át a 11.
pont szerinti aktuális Pótlási Értéknek megfelelő vételárakon, amely vételárakat a Szolgáltató
„adásvétel” jogcímen jogosult az Üzembentartónak kiszámlázni és érvényesíteni.
13.8. A Szolgáltató a 13.7.b.) pont szerinti jognyilatkozatával az Eszközök kizárólagos, tehermentes tulajdonjoga –
tulajdonjog fenntartással – a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai szerint az Üzembentartóra száll.
Az Eszközök tulajdonjoga a vételár teljes összegének az Üzembentartó általi megfizetésével, vagy szolgáltatói
jogi érvényesítésével száll át az Üzembentartóra. Az adásvételi szerződés vonatkozásában a Kedvezményes
Elektronikus Fizetési Szolgáltatási Szerződés aláírásával az Üzembentartó és a Szolgáltató között előszerződés
jön létre az e pont szerinti feltételekkel, az e pont szerinti szerződés e pont szerinti feltételekkel történő
megkötésére.
13.9. Megszűnés esetén az Üzembentartó köteles a „Fizetési Pont”, „Fizetési Pont Terminál” névnek, logónak
(védjegy) a használatát 3 munkanapon belül megszüntetni, továbbá a Fizetési Pont védjeggyel kapcsolatos
reklám- és marketinganyagokat, eszközöket az elfogadóhelyről eltávolítani.
13.10. A Szolgáltató Raktárának a címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.
13.11. A Szerződés, illetve jelen ÁSZF alapján a Szerződés megszűnésének az időpontján túlmenően érvényesíthető
egyes jogok, illetve teljesítendő egyes kötelezettségek a Szerződés megszűnésére tekintet nélkül
érvényesíthetők és teljesítendők a Felek között.

 

14. TÁMOGATOTT TERMINÁLRA, TÁMOGATOTT HELYSZÍNRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
14.1. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII.6.) NGM
rendelet (továbbiakban: „NGM Rendelet”) alapján „Támogatottnak” minősülő Terminálok (a továbbiakban:
„Támogatott Terminál”) és elfogadóhelyek (a továbbiakban: „Támogatott Helyszín”) esetében a Szerződésben
meghatározott állami kedvezmény (támogatás) az Üzembentartó vonatkozásában csekély összegű (de minimis)
18
támogatásnak minősül, mely támogatás – az Üzembentartó nyilatkozata alapján – az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás.
14.2. A Támogatott Terminál az NGM Rendelet szerinti támogatással kerül a Támogatott Helyszínre kihelyezésre és
üzemeltetésre.
14.3. Az Üzembentartó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót a Támogatott Terminál
vonatkozásában – az NGM Rendelet alapján – a telepítést követően 24 hónapnyi idejű üzemeltetési
kötelezettség terheli, mely kötelezettsége nemteljesítése esetén a Szolgáltatót az NGM Rendelet szerinti
jogkövetkezmények (visszafizetési kötelezettség, kötbér) terhelik.
14.4. A Szolgáltató a Támogatott Terminál kitelepítéséhez kapcsolódóan telepítési, vagy egyéb egyszeri díjat vagy
költséget az Üzembentartó felé nem számít fel.
14.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy – a Támogatott Terminál üzembe helyezéstől számított 24.
üzemeltetési hónap végéig – az Üzembentartónak a Szerződés alapján közvetlenül vagy közvetve felszámított
nettó szolgáltatói díjak – egynél több számla esetében az összes számla összesített nettó összege –
összességében egyik hónapban sem haladják meg az adott hónapban az NGM Rendelet 3. § (3) bekezdés c.)
pontja szerinti mértéket.
14.6. A Szolgáltató az NGM Rendelet 9. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti, összesen 80.000 forint értékű kedvezményt,
a Szerződés hatályának első 24 hónapjában úgy biztosítja az Üzembentartó számára, hogy ebben az időszakban
nem érvényesíti az alapdíjat az Üzembentartó felé. Ez alapján a Szerződés első 24 hónapjában 3333,33
Ft/hó/Terminál összeg – azaz 24 üzemeltetési hónap vonatkozásában Támogatott Terminálonként összesen
80.000 Ft tartalmú kedvezmény („bruttó támogatástartalom”) – az Üzembentartó vonatkozásában az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti, az Üzembentartónak nyújtott állami
támogatásnak minősül, amely a 14.2. pontban meghatározott bizottsági rendeletek alapján nyújtható.
14.7. A Szolgáltató és az Üzembentartó – az NGM Rendelet 11. § (2) bekezdése szerint – a támogatáshoz kapcsolódó
iratokat a Szerződés létrejöttét követő 10 évig kötelesek megőrizni és azokat a Magyar Államkincstár, mint
kezelő szerv ilyen irányú felhívása esetén rendelkezésre bocsátani.
14.8. Az NGM Rendelet 11. § (2) bekezdése szerint a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni, melyhez a Szolgáltató
adatszolgáltatást köteles teljesíteni a Magyar Államkincstár részére.
14.9. Az Üzembentartó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak – az NGM Rendelet előírása
alapján – az Üzembentartó egyes adatairól nyilvántartást kell vezetnie, amelyet továbbítani köteles a Magyar
Államkincstár részére. Az Üzembentartó– erre figyelemmel – az NGM Rendelet 9. § (2) bekezdésének a.) pontja
alapján – a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató és a Magyar Államkincstár – a támogatás
igénybevétele és annak ellenőrzése céljából – az alábbi adatait kezelje:
a) neve,
b) székhelye,
c) adószáma,
d) a Terminál telepítésének helye, valamint ideje, és
e) az adott telepítési helyen telepített Terminálok száma.
14.10. Az Üzembentartó – a Rendelet 9. § (2) bekezdésének b.) pontja alapján – a Szerződés aláírásával hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az előírt idejű üzemeltetési kötelezettségnek a Terminál telepítése
napjától számított 24 hónapig tartó teljesítését az elfogadóhelyen, mint Támogatott Helyszínen ellenőrizze.
19
15. VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.1. Amennyiben az Üzembentartó több Terminállal is rendelkezik, akkor a Keretmegállapodás valamely Terminál
tekintetében történő megszűnése a Keretmegállapodás érvényességét és hatályosságát a többi Terminál
vonatkozásában nem érinti.
15.2. Az Üzembentartó a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató tevékenységének
a végzését más gazdasági társaság veszi át, vagy a Keretmegállapodás szerinti jogviszonyba
szerződésátruházással más gazdasági társaság lép, úgy ezen gazdasági társaság az Üzembentartó külön
hozzájárulása nélkül – az Üzembentartó írásbeli, vagy az üzembentartói kapcsolati e-mail címre megküldött
elektronikus levél általi értesítése mellett – jogosult a Keretmegállapodásba a Szolgáltató szerződéses
pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve annak jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen
szerződéses jogutódlás az Üzembentartó szerződéses jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését
pedig nem teszi terhesebbé.
15.3. A Szerződés és a Keretmegállapodás értelmezése során elfogadóhelyi helyszín: az Üzembentartó által
üzemeltetett pénztár és annak helyisége, valamint minden olyan helyiség, amelyik (akár közvetve, akár
közvetlenül – pl. ajtóval elválasztva) ezen helyiséghez kapcsolódik, továbbá azon helyiségek is, amelyek ezen
helyiségből közterületen történő áthaladás nélkül megközelíthetőek és/vagy az ingatlan nyilvántartásban
ugyanazon helyrajzi szám alatt szerepelnek.
15.4. A Szerződés, illetve a Keretmegállapodás egyes rendelkezéseinek az esetleges érvénytelensége az egész
szerződést nem teszi érvénytelenné. A Felek a Szerződés, Keretmegállapodás értelmezése vagy vitáik során
az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló,
de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni. Az általános szerződési feltételek esetében erre a Szolgáltató
egyoldalúan, haladéktalanul köteles.
15.5. A Felek a Szerződés aláírásával kölcsönösen kijelentik, hogy jelen ÁSZF-et és a Szerződés egyéb általános
szerződési feltételeit (különösen: a Hirdetményt) magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az Üzembentartó a
Szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy az ÁSZF és a Szerződés egyéb általános szerződési feltételeit
(különösen: a Hirdetmény) tartalmát részleteiben és teljeskörűen megismerte, azok rendelkezéseit elfogadja,
amelyek ezáltal a Ptk. 6:78. § (1) bekezdés alapján a Keretmegállapodás részévé váltak.
15.6. Üzembentartó köteles a vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és hatósági előírásokat, különösen az
üzletek működéséről és a kereskedelmi tevékenység végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet és
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit, valamint az információs önrendelkezésről
szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR-ban foglaltakat betartani.
15.7. A Szerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában nem válik a Felek jogviszonyának a részévé
azon szokás, amelynek alkalmazásában a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és
mindazon gyakorlat, amelyet egymás között korábban kialakítottak. A Szerződés erre vonatkozó kifejezett
rendelkezése hiányában nem válik a Felek jogviszonyának a részévé az adott üzletágban a hasonló jellegű
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.
15.8. Az Üzembentartó a Szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Szerződés
megkötése során közölt adatai a valóságnak megfelelnek és azok változása esetén 5 napon belül köteles a
Szolgáltatónak a megváltozott adatokat bejelenteni írásban, vagy a szolgáltatói kapcsolati e-mail címre
megküldött e-maillel.
15.9. A Szolgáltató a kötelezettségeinek a teljesítése érdekében saját döntése alapján vehet igénybe alvállalkozót,
közreműködőt, megbízottat, akiért a Ptk. erre vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel az
Üzembentartó felé.
20
16. KEDVEZMÉNYEK

16.1. Partneri Kedvezmény
Az Üzembentartó – amennyiben az általa használt Terminálon értéknövelt szolgáltatások elérhetők – a szerződéses
díjakból kedvezményre jogosult abban az esetben, amennyiben értéknövelt szolgáltatások kerülnek
igénybevételre a Terminálon (a továbbiakban: „Partneri Kedvezmény”). A Partneri Kedvezmény az Áfa tv. 71. § (1)
bekezdés b.) pontja szerinti üzletpolitikai célú árengedmény. A Partneri Kedvezményre az Üzembentartó akkor
jogosult, ha a tárgyévet megelőző év december 1-e és a tárgyév november 30-a közötti időszakban (a
továbbiakban: „Kedvezményfigyelési időszak”) legalább 1 (egy) sikeres értéknövelt szolgáltatás igénybevételi
fizetési művelet (a továbbiakban: „Kedvezményi ÉNSZ tranzakció”) teljesült a Terminálon, és az Üzembentartónak
az e Terminálra vonatkozó Szerződése a tranzakció napjától kezdődően folyamatosan, a Kedvezményfigyelési
időszak utolsó napjáig hatályos. A Partneri Kedvezmény mértéke: a Kedvezményfigyelési időszakban a Terminálon
megvalósult Kedvezményi ÉNSZ tranzakciók típusa és száma alapján a Hirdetményben meghatározott
díjkedvezményi mérték. A Partneri Kedvezmény a Kedvezményfigyelési időszak lezárultával, évente egyszer, a
tárgyévi november hónapi szolgáltatói számlában kerül érvényesítésre azzal, hogy az Üzembentartó felé
érvényesített Partneri Kedvezmény nem érheti el a november hónapi szolgáltatói számlában megjelenített
szolgáltató díjak összesített nettó összegét.